Ana Sayfa Görüşler 6111 Sayýlý (torba) Yasaya Köþkten Onay (GSS dahil)

6111 Sayýlý (torba) Yasaya Köþkten Onay (GSS dahil)

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, kamuoyunda ”Torba Yasa” olarak bilinen, 6111 sayýlý ”Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun”u onayladý.

Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezinden yapýlan açýklamaya göre, 6111 sayýlý yasa, Cumhurbaþkaný Gül tarafýndan Anayasanýn 89. maddesinin birinci fýkrasý ile 104. maddesinin ikinci fýkrasýnýn (a) bendi uyarýnca yayýmlanmak üzere Baþbakanlýk’a gönderildi.

Yasaya göre, 31 Aralýk 2010 tarihine kadar ödenmemiþ vergiler ile bunlara baðlý vergi cezalarý, gecikme faizleri, gecikme zamlarý, idari para cezalarý, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere iliþkin vergileri, 2010’da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiþ ücret, su kullaným, büyükþehir belediyelerinin su ve atýk su bedeli alacaklarý yeniden yapýlandýrma kapsamýnda olacak.

Alacaklar, TEFE/ÜFE aylýk deðiþim oranlarý esas alýnarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarýndan ve buna baðlý gecikme zamlarýnýn tahsilinden vazgeçilecek.

Belediyelerin su kullaným alacaklarý ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atýk su bedeli alacaklarý da TEFE/ÜFE aylýk deðiþim oranlarý esas alýnarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi durumunda faizleri silinecek.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamalarý, açýlmýþ davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarýna baþvurmamalarý gerekecek.

Yýllýk gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için baþvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince, çok zor durum olmaksýzýn, her bir vergi türü itibarýyla bir takvim yýlýnda ikiden fazla vadesinde ödemez ya da eksik öderse düzenlemeden yararlanamayacak.

MATRAH ARTIRIMI
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yýllýk beyannamelerinde vergiye esas alýnan matrahlarýný, yasanýn Resmi Gazete’de yayýmlandýðý tarihi izleyen ikinci ayýn sonuna kadar; 2006 yýlý için yüzde 30, 2007 için yüzde 25, 2008 için yüzde 20 ve 2009 için yüzde 15 oranlarýndan az olmamak üzere artýrdýklarý takdirde, bu yýllar için yýllýk gelir ve kurumlar vergisi incelemesine tabi tutulmayacak, bu yýllara iliþkin olarak daha sonra tarhiyat yapýlmayacak.

Gelir vergisi mükelleflerinin, zarar beyan edilmiþ olmasý ya da hiç beyanname verilmemiþ olmasý halinde, vergilendirmeye esas alýnacak matrah ile artýrdýklarý matrahlar; iþletme hesabý esasýna göre defter tutan mükelleflerde 2006 yýlý için 6 bin 370 liradan, 2007 için 6 bin 880 liradan, 2008 için 7 bin 480 liradan, 2009 için 8 bin 150 liradan az olamayacak. Bilanço hesabýna göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabý için ise sýrasýyla 9 bin 550 lira, 10 bin 320 lira, 11 bin 220 lira ve 12 bin 230 liradan az olamayacak.

Kurumlar vergisi mükelleflerinde ise vergilendirmeye esas alýnacak matrahlar 2006 yýlý için 19 bin 110 liradan, 2007 için 20 bin 650 liradan, 2008 için 22 bin 440 liradan, 2009 yýlý için 24 bin 460 liradan az olamayacak.

Artýrýlan matrahlar, yüzde 20 vergilendirilecek ve ayrýca vergi ya da fon alýnmayacak.

KDV YÖNÜNDEN VERGÝ ÝNCELEMESÝ VE TARHÝYATA TABÝ TUTULMAYACAK
KDV mükellefleri, beyannamelerinde hesaplanan KDV’nin yýllýk toplamý üzerinden 2006 için yüzde 3, 2007 için yüzde 2.5, 2008 için yüzde 2 ve 2009 için yüzde 1.5 oranýna göre belirlenecek KDV’yi, vergi artýrýmý olarak tasarýnýn kanunlaþýp yayýmýný izleyen ikinci ayýn sonuna kadar beyan etmeleri halinde KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyata tabi tutulmayacak.

Hizmet erbabýna ödenen ücretlerden vergi tevkifatý yapmaya mecbur olanlarýn, her vergilendirme dönemi için verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine iliþkin gayrisafi tutarlarýn yýllýk toplamý üzerinden 2006 yýlý için yüzde 5, 2007 için yüzde 4, 2008 için yüzde 3 ve 2009 için yüzde 2 oranýnda hesaplanacak gelir vergisini artýrmayý kabul etmeleri halinde gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapýlmayacak.

Gelir ve kurumlar vergisi artýrýmýnda bulunmak isteyenlerin, yýl içinde iþe baþlamalarý ya da iþi býrakmalarý halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için artýrýmda bulunulacak.

KAYIT ALTINA ALINACAK
Vergiler, belirtilen süre ve þekilde ödenmezse oranýn bir kat fazlasý olarak uygulanacak gecikme zammýyla birlikte tahsil edilecek. Bu vergilerde indirim, mahsup ve iade olmayacak.

Daha önce vergi incelemesi yapýlan mükellefler vergi incelemesi yapýlan yýllar için de artýrýmda bulunabilecek. Matrah veya vergi artýrýmda bulunulmasý, düzenlemenin yasalaþtýðý tarihten önce baþlanýlan vergi incelemelerine engel oluþturmayacak.

Adi, kolektif ve adi komandit þirketler dahil, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, iþletmelerinde mevcut olduðu halde kayýtlarýnda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaþlarý; kendilerince veya baðlý olduklarý meslek kuruluþunca tespit edilecek rayiç bedelle, yasanýn Resmi Gazete’de yayýmlandýðý tarihi izleyen üçüncü ayýn sonuna kadar bir envanter listesiyle vergi dairelerine bildirerek, defterlerine kaydedebilecek.

ÖDEMELER
Sigorta primi, emeklilik keseneði ve kurum karþýlýðý, iþsizlik sigortasý primi, sosyal güvenlik destek primi, isteðe baðlý sigorta primi ve topluluk sigortasý primi, damga vergisi, özel iþlem vergisi ve eðitime katký payý borç asýllarý ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bitiminden itibaren TEFE/ÜFE aylýk deðiþim oranlarý esas alýnarak hesaplanacak tutarýn ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezasý ve gecikme zammý alacaklarýndan vazgeçilecek.

Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenler de bu kapsama alýnacak.

Yeniden yapýlandýrýldýðý halde taksitlerini ödememeleri nedeniyle yeniden yapýlandýrma haklarýný kaybedenlerden; yapýlandýrmalarý 12 taksite kadar olup da ödenmemiþ taksit sayýsý 4’ten fazla bulunmayanlar ile yapýlandýrýlmalarý 24 taksite kadar olup da ödenmemiþ taksit sayýsý 8’den fazla bulunmayanlarýn baþvurmasý halinde bozulan yeniden yapýlandýrmasý hayata geçirilecek. Ancak, ödeme yükümlülüðü 3 aylýk sürede tam olarak yerine getirilemezse yeniden yapýlandýrma hakký kaybedilecek, yapýlandýrma iþlemi de iptal edilecek.

ALACAKLARDAN VAZGEÇÝLMESÝ
Yasanýn Resmi Gazete’de yayýmlandýðý tarih itibarýyla teblið edilmemiþ 120 TL’nin altýnda kalan idari para cezalarýnýn tahsilinden vazgeçilecek. Tütün mamulü tüketimiyle ilgili idari para cezalarý bu hükmün dýþýnda tutulacak.

Tutarý 12 TL ve altýnda kalan geçiþ ücretleri de teblið edilmeyecek, teblið edilmiþ olanlar da tahsil edilmeyecek.

Maliye Bakanlýðýna baðlý tahsil dairelerince takip edilen ve süresi 31 Aralýk 2004’den önce olduðu halde ödenmemiþ olan alacaklarýn türü, dönemi, asýllarý ayrý ayrý dikkate alýnmak suretiyle; tutarý 100 TL’yi aþmayan asli alacaklar ve feri alacaklar ile aslý ödenmiþ feri alacaklardan tutarý 100 TL’yi aþmayanlar tahsil edilmeyecek.

AYRINTILAR RESMÝ GAZETE’DE YAYIMLANDI!

ÝÞTE YASANIN KAPSAM VE ÝÇERÝÐÝ:

Kamuoyunda ”Torba Yasa” olarak bilinen, 6111 sayýlý ”Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun” Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe girdi.

Yasa, kamunun vergi ve prim alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýný, Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý ve diðer bazý kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde deðiþiklik yapýlmasýný öngörüyor.

Yasaya göre, 31 Aralýk 2010 tarihine kadar ödenmemiþ vergiler ile bunlara baðlý vergi cezalarý, gecikme faizleri, gecikme zamlarý, idari para cezalarý, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere iliþkin vergileri, 2010’da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiþ ücret, su kullaným, büyükþehir belediyelerinin su ve atýk su bedeli alacaklarý yeniden yapýlandýrma kapsamýnda olacak.

Alacaklar, TEFE/ÜFE aylýk deðiþim oranlarý esas alýnarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarýndan ve buna baðlý gecikme zamlarýnýn tahsilinden vazgeçilecek.

Belediyelerin su kullaným alacaklarý ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atýk su bedeli alacaklarý da TEFE/ÜFE aylýk deðiþim oranlarý esas alýnarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi durumunda faizleri silinecek.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamalarý, açýlmýþ davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarýna baþvurmamalarý gerekecek.

Yýllýk gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için baþvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince, çok zor durum olmaksýzýn, her bir vergi türü itibarýyla bir takvim yýlýnda ikiden fazla vadesinde ödemez ya da eksik öderse düzenlemeden yararlanamayacak.

MATRAH ARTIRIMI
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yýllýk beyannamelerinde vergiye esas alýnan matrahlarýný, yasanýn Resmi Gazete’de yayýmlandýðý tarihi izleyen ikinci ayýn sonuna kadar; 2006 yýlý için yüzde 30, 2007 için yüzde 25, 2008 için yüzde 20 ve 2009 için yüzde 15 oranlarýndan az olmamak üzere artýrdýklarý takdirde, bu yýllar için yýllýk gelir ve kurumlar vergisi incelemesine tabi tutulmayacak, bu yýllara iliþkin olarak daha sonra tarhiyat yapýlmayacak.

Gelir vergisi mükelleflerinin, zarar beyan edilmiþ olmasý ya da hiç beyanname verilmemiþ olmasý halinde, vergilendirmeye esas alýnacak matrah ile artýrdýklarý matrahlar; iþletme hesabý esasýna göre defter tutan mükelleflerde 2006 yýlý için 6 bin 370 liradan, 2007 için 6 bin 880 liradan, 2008 için 7 bin 480 liradan, 2009 için 8 bin 150 liradan az olamayacak. Bilanço hesabýna göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabý için ise sýrasýyla 9 bin 550 lira, 10 bin 320 lira, 11 bin 220 lira ve 12 bin 230 liradan az olamayacak.

Kurumlar vergisi mükelleflerinde ise vergilendirmeye esas alýnacak matrahlar 2006 yýlý için 19 bin 110 liradan, 2007 için 20 bin 650 liradan, 2008 için 22 bin 440 liradan, 2009 yýlý için 24 bin 460 liradan az olamayacak.

Artýrýlan matrahlar, yüzde 20 vergilendirilecek ve ayrýca vergi ya da fon alýnmayacak.

KDV YÖNÜNDEN VERGÝ ÝNCELEMESÝ VE TARHÝYATA TABÝ TUTULMAYACAK
KDV mükellefleri, beyannamelerinde hesaplanan KDV’nin yýllýk toplamý üzerinden 2006 için yüzde 3, 2007 için yüzde 2.5, 2008 için yüzde 2 ve 2009 için yüzde 1.5 oranýna göre belirlenecek KDV’yi, vergi artýrýmý olarak tasarýnýn kanunlaþýp yayýmýný izleyen ikinci ayýn sonuna kadar beyan etmeleri halinde KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyata tabi tutulmayacak.

Hizmet erbabýna ödenen ücretlerden vergi tevkifatý yapmaya mecbur olanlarýn, her vergilendirme dönemi için verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine iliþkin gayrisafi tutarlarýn yýllýk toplamý üzerinden 2006 yýlý için yüzde 5, 2007 için yüzde 4, 2008 için yüzde 3 ve 2009 için yüzde 2 oranýnda hesaplanacak gelir vergisini artýrmayý kabul etmeleri halinde gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapýlmayacak.

Gelir ve kurumlar vergisi artýrýmýnda bulunmak isteyenlerin, yýl içinde iþe baþlamalarý ya da iþi býrakmalarý halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için artýrýmda bulunulacak.

KAYIT ALTINA ALINACAK
Vergiler, belirtilen süre ve þekilde ödenmezse oranýn bir kat fazlasý olarak uygulanacak gecikme zammýyla birlikte tahsil edilecek. Bu vergilerde indirim, mahsup ve iade olmayacak.

Daha önce vergi incelemesi yapýlan mükellefler vergi incelemesi yapýlan yýllar için de artýrýmda bulunabilecek. Matrah veya vergi artýrýmda bulunulmasý, düzenlemenin yasalaþtýðý tarihten önce baþlanýlan vergi incelemelerine engel oluþturmayacak.

Adi, kolektif ve adi komandit þirketler dahil, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, iþletmelerinde mevcut olduðu halde kayýtlarýnda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaþlarý; kendilerince veya baðlý olduklarý meslek kuruluþunca tespit edilecek rayiç bedelle, yasanýn Resmi Gazete’de yayýmlandýðý tarihi izleyen üçüncü ayýn sonuna kadar bir envanter listesiyle vergi dairelerine bildirerek, defterlerine kaydedebilecek.

ÖDEMELER
Sigorta primi, emeklilik keseneði ve kurum karþýlýðý, iþsizlik sigortasý primi, sosyal güvenlik destek primi, isteðe baðlý sigorta primi ve topluluk sigortasý primi, damga vergisi, özel iþlem vergisi ve eðitime katký payý borç asýllarý ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bitiminden itibaren TEFE/ÜFE aylýk deðiþim oranlarý esas alýnarak hesaplanacak tutarýn ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezasý ve gecikme zammý alacaklarýndan vazgeçilecek.

Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenler de bu kapsama alýnacak.

Yeniden yapýlandýrýldýðý halde taksitlerini ödememeleri nedeniyle yeniden yapýlandýrma haklarýný kaybedenlerden; yapýlandýrmalarý 12 taksite kadar olup da ödenmemiþ taksit sayýsý 4’ten fazla bulunmayanlar ile yapýlandýrýlmalarý 24 taksite kadar olup da ödenmemiþ taksit sayýsý 8’den fazla bulunmayanlarýn baþvurmasý halinde bozulan yeniden yapýlandýrmasý hayata geçirilecek. Ancak, ödeme yükümlülüðü 3 aylýk sürede tam olarak yerine getirilemezse yeniden yapýlandýrma hakký kaybedilecek, yapýlandýrma iþlemi de iptal edilecek.

ALACAKLARDAN VAZGEÇÝLMESÝ
Yasanýn Resmi Gazete’de yayýmlandýðý tarih itibarýyla teblið edilmemiþ 120 TL’nin altýnda kalan idari para cezalarýnýn tahsilinden vazgeçilecek. Tütün mamulü tüketimiyle ilgili idari para cezalarý bu hükmün dýþýnda tutulacak.

Tutarý 12 TL ve altýnda kalan geçiþ ücretleri de teblið edilmeyecek, teblið edilmiþ olanlar da tahsil edilmeyecek.

Maliye Bakanlýðýna baðlý tahsil dairelerince takip edilen ve süresi 31 Aralýk 2004’den önce olduðu halde ödenmemiþ olan alacaklarýn türü, dönemi, asýllarý ayrý ayrý dikkate alýnmak suretiyle; tutarý 100 TL’yi aþmayan asli alacaklar ve feri alacaklar ile aslý ödenmiþ feri alacaklardan tutarý 100 TL’yi aþmayanlar tahsil edilmeyecek.

Düzenleme kapsamýnda, Gümrük Müsteþarlýðýna baðlý tahsil dairelerince takip edilmekte olan, vadesi 31 Temmuz 2010 tarihinden önceki alacaklarýn 50 TL’yi aþmayanlarýnýn da tahsilinden vazgeçiliyor.

Yasaya göre, 65 Yaþýný Doldurmuþ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaþlarýna Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanun kapsamýnda aldýklarý aylýklarý yüzde 50 fazlasýyla geri alýnmasý gerekenlerden, bu yüzde 50 fazlaya iliþkin tahsil edilmemiþ tutarlar alýnmayacak.

Bu kapsamda, 31 Aralýk 2010’dan önce ödenmemiþ sigorta primi, iþsizlik sigortasý primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezasý asýllarý toplamý 50 TL’yi aþmayan alacaklar ile tutarýna bakýlmaksýzýn bu alacaklara baðlý gecikme cezasý ve gecikme zammý gibi ferilerinin ve aslý ödenmiþ olan feri alacaklardan tutarý 50 TL’yi aþmayanlar tahsil edilmeyecek.

Kamu idarelerince ödenmesi gereken genel saðlýk sigortalýlarýna iliþkin Genel Saðlýk Sigortasý primleri ile Ýþsizlik Sigortasý Fonu’ndan karþýlanmasý gerekip de Türkiye Ýþ Kurumu tarafýndan SGK’ya ödenmemiþ sigorta primlerinin gecikme cezasý ve gecikme zamlarý silinecek.

Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna borçlarýný ödeme taahhüdünü yerine getiremeyenler için de yeni bir hak getiriliyor.

DÝÐER ALACAKLAR
Yasayla yeniden yapýlandýrýlan diðer alacaklar ise þöyle:

-TRT’ye olan elektrik enerjisi satýþ bedeli payý ve bandrol ücretleri borçlarý,

-KOSGEB alacaklarý, TEDAÞ veya bu þirketin hissedarý olduðu elektrik daðýtým þirketlerinin elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarý,

-Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösterenlerin elektrik, doðalgaz, su ve yönetim aidat borçlarý, afet kredileri hariç Geliþtirme ve Destekleme Fonu kaynaklý alacaklar,

-Çevre ve Orman Bakanlýðýnca orman köylülerince oluþturulan kooperatiflere kullandýrýlan krediler, sulama kooperatiflerinin borçlarý,

-Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca kültür varlýklarýnýn korunmasý, bakým ve onarýmý amacýyla kullandýrýlan krediler,

-Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýnca tarýmsal amaçlý kooperatiflere veya ortaklarýna verilen kredi alacaklarý, ilgili kanunca arazi daðýtýlanlarýn ödemedikleri arazi bedelleri, sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinin tarýmsal sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklarý,

-Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altýnda bulunan taþýnmazlar hakkýnda yapýlan kesin izin, kesin tahsis, kullandýrma kararý, irtifak hakký, kullanma izni ve kiralama iþlemlerinden kaynaklanan ve vadesi 30 Kasým 2010’da geldiði halde ödenmemiþ olan kullaným bedelleri ve hasýlat, ticari kar paylarý, orman köylülerini kalkýndýrma geliri, arazi tahsis, aðaçlandýrma, aðaçlandýrma ve erozyon kontrol, yüzde 3 proje ve toprak bedelleri,

-SGK’nýn taþýnmazlarýnýn ödenmemiþ kira bedeli, il özel idareleri, belediyeler ve bunlarýn baðlý kuruluþlarý ile sermayesinin yüzde 50’den fazlasý bunlara ait þirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taþýnmazlarýn kullaným bedelleri ve hasýlat paylarý alacaklarý,

-Vakýflar Genel Müdürlüðü ile mazbut vakýflara ait taþýnmazlarýn kira bedelleri; iþveren ve üçüncü þahýslarýn, iþ kazasý, meslek hastalýðý, malullük, ölüm halleri ile genel saðlýk sigortalýsýna ve bunlarýn bakmakla yükümlü olduðu kiþilere yönelik ödemekle yükümlü olduklarý her türlü borçlarý,

-Özel radyo ve televizyon kuruluþlarýnca ödenmeyen yýllýk brüt reklam gelirlerinden alýnan yüzde 5’lik pay ile eðitime katký payý,

-Her kademedeki askeri okullar ile Emniyet teþkilatýnda görevlendirilmek üzere eðitim kurumlarýnda okutulanlardan öðrencilikle iliþiði kesilenler, mezun olanlar, bunlarýn dýþýndaki eðitim kurumlarýnda devlet hesabýna okutulup da zorunlu hizmet yükümlülüðünü yerine getirmeyenlerin ödenmemiþ öðrenim giderlerine iliþkin tazminat tutarlarý,

-TMO tarafýndan FÝSKOBÝRLÝK’e ödenmeyen alacaklar; kalkýnma ajanslarýnýn il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarýndan olan alacaklarý; SGK tarafýndan fazla veya yersiz ödendiði tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir ya da aylýklara iliþkin borçlar.

AÝDAT BORÇLARINDA KOLAYLIK
TOBB aidat borçlarý; esnaf ve sanatkarlarýn üyesi olduklarý odalara, odalarýn birlik üyesi olduklarý federasyonlara, birlik ve federasyonlarýn konfederasyonlara olan aidat ve katýlma payý borçlarý; avukat ve stajyer avukatlarýn baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarý; üyelerin odalara ve odalarýn da Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler ile Yeminli Mali Müþavirler Odalarý Birliðine olan aidat ve birlik payý borçlarý; ihracatçýlarýn üyesi olduklarý ihracatçý birliklerine olan üyelik aidat borçlarýnýn tamamýný ödemeleri halinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammý alýnmayacak.

Borçlarýný yapýlandýran BAÐ-KUR’lulara Genel Saðlýk Sigortasý’ndan yararlanma imkaný getiriliyor. Bu kiþilerin, yapýlandýrýlan borç haricinde, 60 günden fazla prim ve prime iliþkin borçlarýnýn bulunmamasý veya borcu bulunsa da ödeme yükümlülüklerini yerine getiriyor olmalarý gerekecek.

Hazine Müsteþarlýðýnca düzenlenen yatýrým teþvik belgelerine dayanarak inþa edilip, satýn alýnan gemi ve yatlara iliþkin harcamalar üzerinden yatýrým indirimi istisnasýndan yararlanan mükelleflerden, tasarýnýn yasalaþmasýndan önceki dönemler de dahil olmak üzere, bu kapsamda tarhiyat yapýlmayacak, yapýlanlardan, varsa açýlmýþ davalardan feragat edilmesi kaydýyla vazgeçilecek.

Her kabahat için 145 TL’nin altýnda kalan idari para cezalarý teblið edilmeyecek. Teblið edilmesi halinde faiz, gecikme faizi ve zammý alýnmayacak.

18 TAKSÝT ÝMKANI
Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular; yasanýn Resmi Gazete’de yayýmlandýðý tarihi izleyen ikinci ayýn sonuna kadar ilgili idarelere baþvuracak.

Ödenecek tutarlarýn ilk taksiti, yasanýn Resmi Gazete’de yayým tarihini izleyen üçüncü aydan; SGK’ya baðlý tahsil dairelerine ödenecek tutarlarýn ilk taksiti ise dördüncü aydan baþlayacak. Ödemeler ikiþer aylýk dönemler halinde, azami 18 eþit taksitte ödenecek.

Böylece hem vergi hem de prim borcu olanlar bir ay birini diðer ay ötekini ödeyebilecek.

Ýl özel idareleri, belediyeler ve bunlara baðlý kuruluþlar, borçlarýný ikiþer aylýk dönemler halinde 36 eþit taksitte; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü, Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüpleri ise ikiþer aylýk dönemler halinde 42 eþit taksitte ödeyebilecek.

Ödemeler kredi kartýyla da yapýlabilecek. Ancak, bunun için Maliye Bakanlýðý ve SGK’ya baðlý tahsil dairelerine yapýlacak ödemelerin ilgili kanuna göre uygun görülmesi gerekecek.

Sosyal güvenlik prim alacaklarý yapýlandýrmalarý devam edenler hariç; düzenleme kapsamýna giren alacaklarýn, ilgili kanunlar uyarýnca tecil edilip de tecil þartlarýna uygun ödenmekte olanlarýndan, kalan taksit tutarlarý için, borçlular talep etmeleri halinde düzenlemeden yararlanabilecek.

BAZI KANUNLARDAKÝ PARA CEZALARI
Askerlik Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayollarý Trafik Kanunu, Mahalli Ýdareler ile Mahalle Muhtarlýklarý ve Ýhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkýnda Kanun, Anayasa Deðiþikliklerinin Halkoyuna Sunulmasý Hakkýnda Kanun, Karayolu Taþýma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayollarý Genel Müdürlüðünün Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunda belirtilen idari para cezalarý, fiilin iþlendiði tarihi takip eden takvim yýlýnýn son gününe kadar teblið edilmediði takdirde idari yaptýrým kararý verilemeyecek.

Yasaya göre, çýraklar, stajyer öðrenciler, üniversitelerde kýsmi zamanlý çalýþtýrýlan öðrenciler, yabancý uyruklu öðrenciler, stajyer avukatlar, ÝÞKUR’un açtýðý meslek edinme kurslarýna katýlanlar Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda olacak, bu kursa katýlanlarýn bakmakla yükümlü olduðu kiþiler de yine bu kapsamda yer alacak.

Stajyer avukatlarýn sigorta primlerini Türkiye Barolar Birliði ödeyecek. Yabancý öðrenciler, öðrenim gördükleri sürece, ayda 91 TL katký payý ödeyerek Genel Saðlýk Sigortasý’ndan yararlanacak. Vakýflarýn getirdiði öðrencilerin saðlýk sigortasý masraflarý ise Maliye Bakanlýðýnca üniversitelere aktarýlan kaynaktan karþýlanacak.

Haftalýk çalýþma süresi 30 saatin altýnda olan, esnek çalýþma türlerini kapsayan kýsmi süreli iþ sözleþmesiyle çalýþan sigortalýlar, kýsmi süreli çalýþtýklarý aylara ait eksik sürelerini borçlanacak. Borçlanýlan bu süreler, hizmet akdine istinaden gerçekleþen çalýþma sürelerinde olduðu gibi sigortalýlýk türü olarak sayýlacak.

Yasayla saðlýk hizmetlerinden yararlanma þartlarý arasýna trafik kazalarý da ekleniyor. Erken doðum yapan kadýn iþçi, doðumdan önce kullanamadýðý iznini doðum sonrasýnda kullanabilecek. Sekiz haftalýk iznin kullanýlmayan süresi yine sekiz hafta olan doðum sonrasý izine eklenecek.

Düzenlemeye göre, 18 yaþýndan küçük sigortalýlar için prime esas aylýk kazanç alt sýnýrý yaþlarýna uygun asgari ücret tutarýna çekilecek. Böylece bu sigortalýlar yönünden asgari ücretle sigorta primine esas kazanç arasýndaki farklýlýk ortadan kaldýrýlacak, iþveren üzerindeki prim yükü azaltýlacak.

Kurum hatasýndan kaynaklanan yersiz ödemelerin ilgililerden tahsili üç ay yerine iki yýlda yapýlacak.

Disiplin cezasý alan ancak yasadan yararlanarak göreve dönen memurlara, görevde olmadýklarý süreler için borçlanma hakkýndan yararlanmak üzere tanýnan 6 aylýk baþvuru ile 2 yýllýk ödeme süresi uzatýlýyor. Buna göre, bu kiþiler 30 Haziran 2011 tarihine kadar baþvurmalarý halinde, ödemelerini 31 Aralýk 2014 tarihine kadar yapabilecek.

EV HÝZMETLERÝNDE ÇALIÞANLAR
Kýsmi süreli iþ sözleþmesiyle çalýþanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalýþan sigortalýlarýn, eksik günlerine ait Genel Saðlýk Sigortasý primlerini 30 güne tamamlama yükümlülüðü 1 Ocak 2012’de baþlayacak.

Tarým ve orman iþlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalýþanlar, taksi, dolmuþ ve benzeri nitelikteki þehir içi toplu taþým araçlarýný iþleten kiþiler, vergi mükellefi olmalarý halinde sigortalý sayýlacak.

12 EYLÜL MAÐDURLARI
Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý eðitim kurumlarýnda uzman ve usta öðretici olanlar, yasanýn yürürlük tarihinden önceki çalýþmalarýndan dolayý bir ay içinde 30 günden eksik kalan sürelerini borçlanabilecek. Borçlanýlan bu süreler sigortalýlýk süresine sayýlacak.

Hizmet akdiyle bir veya birden fazla iþveren tarafýndan çalýþtýrýlanlar, köy ve mahalle muhtarlarý ile hizmet akdine baðlý olmaksýzýn kendi adýna ve hesabýna baðýmsýz çalýþanlarýn 2011 yýlýndan önce baðlanan aylýklarý, Ocak ayýnda 60 TL, Temmuz ayýnda ise yüzde 4 artýrýlacak.

Yasayla 12 Eylül maðdurlarýna, gözaltýnda veya cezaevinde geçen süreleri için borçlanabilmesine imkan saðlanýyor. Buna göre, sýkýyönetim mahkemelerinin görev alanýna giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Türk Silahlý Kuvvetlerinin yönetime el koyduðu 12 Eylül 1980’den sonra haklarýnda kovuþturmaya yer olmadýðýna ya da beraatlerine karar verilenler, gözaltýnda ve tutuklulukta geçen süreleri için borçlanabilecek.

Bu kiþilerin, durumu belgelemeleri ve yasanýn yürürlüðe giriþinden sonraki 6 ay içinde talepte bulunmalarý gerekiyor. Prime esas günlük kazanç alt sýnýrýnýn yüzde 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini, bu durumlarýndan dolayý dava açýp tazminat alanlarýn kendileri, tazminat almayanlarýn primlerini ise Hazine ödeyecek.

Düzenlemenin yürürlüðe girdiði tarihe kadar, sigortalýlýklarýndan dolayý gelir veya aylýk baðlananlar ile tutukluluk veya gözaltý sürelerini herhangi bir þekilde sigortalý olarak deðerlendirenler ise borçlanamayacak.

Aylýk baðlanmayan ile toptan ödeme yapýlmak suretiyle hizmetleri tasfiye edilenlerden, borçlanacaklarý sürelerle birlikte emekli veya yaþlýlýk aylýðý alacak olanlara geçmiþe dönük aylýk ve fark ödenmeyecek. Tutukluluk ve gözaltýndaki süreler emekli ikramiyesi hesabýnda dikkate alýnmayacak.

ARAÇLARIN TESCÝL ÝÞLEMLERÝ
Araçlarýn tescili ve hurdaya ayrýlmasý iþlemlerinin trafik tescil kuruluþlarýnýn yaný sýra Emniyet Genel Müdürlüðünce belirlenen kamu kurum ve kuruluþlarý ile gerçek ve özel hukuk tüzel kiþilerince de yapýlmasýna imkan tanýnýyor.

Buna göre, araç sahipleri; tescili zorunlu ve ilk tescili yapýlacak araçlarýn satýn alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren 3 ay içinde, araçlarýn hurda durumuna gelmesi halinde ise 1 ay içinde tescilin silinmesi için ilgili trafik tescil kuruluþuna veya Emniyet Genel Müdürlüðünün belirleyeceði kamu kurum ve kuruluþlarý ile gerçek ve özel hukuk tüzel kiþilerine baþvuracak.

Ýlk tescili yapýlan araçlar için düzenlenen geçici belgelerin geçerlilik süresi içinde trafik belgesi alma zorunluluðu aranmayacak. Böylece, araç tescil ve sürücü belgesi iþlemlerinin elektronik ortamda yapýlmasý amacýyla yürütülen proje kapsamýnda, ilk tescili yapýlacak araçlar için trafik belgesi yerine düzenlenecek ”tescile iliþkin geçici belgenin” geçerlilik süresi içinde bu araçlara ceza uygulanamayacak.

Yeni araçlarýn tescilleri; belge düzenlenmesi, kiþiselleþtirilmesi, belgelerin basýmý, ilgililerine elden veya posta aracýlýðýyla teslimi iþlemleri, Emniyet Genel Müdürlüðü veya baðlý trafik tescil kuruluþlarýnca yapýlacak. Emniyet Genel Müdürlüðü, ilk tescil iþlemlerini elektronik ortamda yapmak, elektronik ortamda oluþturulan bir ay süre ile geçerli tescile iliþkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere, kamu kurum ve kuruluþlarý ile gerçek veya özel hukuk tüzel kiþilerini yetkilendirebilecek. Araca ait kiþiselleþtirilen belgelerin basýmý ve araç sahiplerine elden veya posta yoluyla teslimi, kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel hukuk tüzel kiþilerine de yaptýrýlabilecek.

Böylece, ikinci el araçlarýn trafik tescil bürolarýna ve vergi dairelerine gidilmeden sadece notere gidilerek satýþ ve devir iþlemlerinin yapýlmasý, ruhsatýn ve diðer belgelerin posta yoluyla araç sahibine gönderilmesi uygulamasýnda olduðu gibi, yeni araçlarýn satýþýnda da ruhsat, posta yoluyla araç sahibine gönderilecek ve bürokrasi azaltýlmýþ olacak.

Tescil belgesinin bir ay içinde teslim edilememesi halinde, araç sahibine sorumluluk yüklenemeyecek.

Bu iþlemler sýrasýnda, kanun ve yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykýrý hareket edenlere 10 bin TL idari para cezasý verilecek.

Yabancý plakalý araçlarýn Türkiye’de geçerli sigortalarý yoksa zorunlu mali sorumluluk sigortasýný ülkeye girerken yaptýracak.

KAZAZEDENÝN TEDAVÝSÝNÝ DEVLET YAPACAK
Trafik kazalarý sebebiyle üniversitelere baðlý hastaneler, diðer resmi ve özel saðlýk kurum ya da kuruluþlarýnýn sunduðu saðlýk hizmeti bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn SGK tarafýndan karþýlanacak.

Trafik kazalarýna saðlýk teminatý saðlayan zorunlu sigortalarda; sigorta þirketlerince yazýlan primlerin ve güvence hesabýnca tahsil edilen katký paylarýnýn yüzde 15’ini aþmamak üzere, Hazine Müsteþarlýðýnca belirlenen tutarýn tamamý sigorta þirketleri ve güvence hesabý tarafýndan SGK’ya aktarýlacak. Bu tutar, ilgili sigorta þirketleri için ayrý ayrý belirlenecek. Aktarýmla sigorta þirketlerinin ve güvence hesabýnýn teminat kapsamýndaki yükümlülükleri sona erecek. Bakanlar Kurulu, bu tutarý yüzde 50’sine kadar artýrmaya ve azaltmaya yetkili olacak.

Sigorta þirketleri ve güvence hesabýnca ödenecek tutarýn süresinde ödenmemesi halinde gecikme cezasý uygulanacak.

Belediyelerin kendi bütçelerini kullanarak, düzenli ve güvenli trafik akýþýný temin etmek için kuracaðý elektronik sistemlerinin Emniyet Genel Müdürlüðünce trafik ihlallerinin tespiti amacýyla kullanýlmasý durumunda, kesilen trafik idari para cezalarýnýn yüzde 30’u ”sistem kullanýmý hizmet bedeli” olarak belediyelere ödenecek.

YEÞÝLKARTLI ÝÞE BAÞLARSA
Mesleki eðitim gören öðrencilerin staj yapabileceði iþyeri sayýsý artýrýlýyor. 10’dan fazla iþçi çalýþtýran iþyerleri stajyer uygulama kapsamýna alýnacak. Ýþyerinde staj yapan öðrencilerden 18 yaþýný bitirenlere, asgari ücretin üçte biri oranýnda ücret verilecek. 20’nin üzerinde iþçi çalýþtýran iþyerlerindeki stajyerlere ise asgari ücretin üçte ikisi oranýnda ücret ödenecek. Mevcut düzenlemede yalnýzca 20’nin üzerinde iþçi çalýþtýrýlan iþyerleri stajyer uygulama kapsamýnda bulunuyor ve stajyerlere de asgari ücretin üçte ikisi oranýnda ücret veriliyordu.

Yeþil kart sahibinin, sigortalý olarak iþe baþlamasý ve Genel Saðlýk Sigortasý’ndan yararlanmasý halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin yeþil kartlarý askýya alýnacak. Bu kiþinin genel saðlýk hizmetlerinden yararlanma hakký sona erdiðinde, kendisi ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin yeþil kartlýlýðý devam edecek.

Yasaya göre, 65 Yaþýný Doldurmuþ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaþlarýna Aylýk Baðlanmasý Hakkýnda Kanun’a göre aylýk alanlarýn düzenledikleri belgelerin gerçeðe uymadýðýnýn tespit edilmesi durumunda, ödenen aylýklar TÜFE oranlarý esas alýnarak hesaplanacak tutarla geri alýnacak. Mevcut düzenlemede, ödenen aylýklar yüzde 50 fazlasýyla geri alýnýyordu.

SÝLÝKOZÝS HASTALARI
Silikozis hastalarýna malulen emekli olma hakký tanýnýyor. Buna göre, sigortalý olmayan ve silikozis hastalýðý nedeniyle meslekte kazanma gücünü en az yüzde 15 kaybedenlere SGK tarafýndan aylýk baðlanacak.

Bu kiþilerin, yasanýn Resmi Gazete’de yayým tarihinden itibaren 3 ay içinde baþvurmalarý gerekiyor. Kiþinin meslekte kazanma gücünü kaybettiðine, meslek hastalýklarý tespit hükümleri çerçevesinde, SGK Saðlýk Kurulunca karar verilecek.

Aylýk almakta iken ölen silikozis hastasýnýn eþine ve çocuklarýna da aylýk baðlanabilecek. Eþ ve çocuklara baðlanacak aylýklarýn toplamý, hastanýn kendisine baðlanan aylýk tutarý geçemeyecek. Bu sýnýrýn aþýlmamasý için gerekirse eþ ve çocuklarýn aylýklarýndan orantýlý olarak indirimler yapýlabilecek. Bu þekilde aylýk alanlarýn çalýþmaya baþlamalarý halinde aylýklarý kesilecek.

ÝÞSÝZLÝK SÝGORTASI FONU’NUN YÜZDE 30’U
Ýþsizlik Sigortasý Fonu’nun bir önceki yýl prim gelirlerinin yüzde 30’u, istihdamý artýrmaya yönelik politika ve tedbirleri uygulamak, istihdamý koruyucu tedbirler almak, iþe yerleþtirme ve danýþmanlýk hizmetleri temin etmek amacýyla kullanýlabilecek. Bakanlar Kurulu bunu yarý oranýnda artýrabilecek.

Kýsmi süreli çalýþanlarýn iþsizlik ödeneðinden yararlanabilmelerine engel teþkil eden düzenleme, Ýþsizlik Sigortasý Kanunu’ndan çýkarýlýyor. Buna göre, ”hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son 3 yýl içinde en az 600 gün sigortalý olarak çalýþýp iþsizlik sigortasý primi ödemiþ ve iþten ayrýlmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalýþmýþ olma” koþulu kaldýrýlýyor.

Yasa kapsamýnda, kýsa çalýþma ödeneðinin uygulama alaný geniþletilerek ödenek miktarý yeniden düzenleniyor. Buna göre, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz nedeniyle haftalýk çalýþma süresinin geçici olarak azaltýlmasý, iþyerinin faaliyetinin kýsmen veya geçici olarak durdurulmasý hallerinde iþyerinde 3 ayý aþmamak üzere kýsa çalýþma yapýlabilecek.

Kýsa çalýþma ödeneði Ýþsizlik Sigortasý Fonu’ndan karþýlanacak. Ödenek, günlük brüt ücretin yüzde 60’ý oranýnda olacak. Miktar, asgari ücretin brüt tutarýnýn yüzde 150’sini geçemeyecek. Bakanlar Kurulu, kýsa çalýþma ödeneðinin süresini 6 aya kadar uzatabilecek.

Yasayla 2015 sonuna kadar ilk defa iþe alýnacak her sigortalý için özel sektör iþverenine sigorta primi desteði getiriliyor. Buna göre, 31 Aralýk 2015 tarihine kadar iþe alýnan sigortalýnýn sigorta primlerinin iþverene ait tutarý, iþe alýndýktan sonra belirli sürelerle Ýþsizlik Sigortasý Fonu’ndan karþýlanacak. Sigortalý bu destekten bir kez yararlanabilecek. Bu uygulamadan yararlanacak iþverenin SGK’ya prim, para ve gecikme cezasý borcu bulunmamasý gerekiyor.

Sigorta prim desteði süresi, Bakanlar Kurulu’nca 5 yýla kadar uzatýlabilecek.

Kayýtdýþý çalýþtýrma ve kaçak yabancý çalýþtýrma konusundaki denetimler sýkýlaþtýrýlacak. Yabancýlarýn çalýþmalarýnda iþverenin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediði müfettiþlerce denetlenecek.

Erken doðum yapan kadýn iþçi doðumdan önce kullanamadýðý izni doðum sonrasýnda kullanabilecek. Sekiz haftalýk iznin kullanýlmayan süresi yine 8 hafta olan doðum sonrasý izine eklenecek.

Ýþ sözleþmesi fiilen sona eren iþçinin bireysel alacaklarýna iliþkin þikayetleri Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý bölge müdürlüklerince incelenecek.

Yasayla iþyerlerine vergi levhasý asma zorunluluðu kaldýrýlýyor.

Yaza kapsamýnda, elektrik motorlu taþýt araçlarýna diðerlerinden farklý þekilde ÖTV uygulanmasýnýn önü açýlýyor.

HAZÝNENÝN ÖZEL MÜLKÝYETÝNDEKÝ TAÞINMAZLAR
Düzenlemeyle Hazinenin özel mülkiyetindeki taþýnmazlarýn KÝT’lere devrine imkan saðlanýyor.

Maliye Bakanlýðýnca belirlenecek rayiç bedeli üzerinden Hazinenin özel mülkiyetindeki taþýnmazlarýn; KÝT’ler, müesseseler ve baðlý ortaklýklara sermaye olarak konulmasýna, ödenmemiþ sermayelerine mahsup edilmesine veya sermaye artýrýmýna iliþkin taahhütlerin karþýlanmasýnda kullanýlmak üzere mülkiyetlerinin bunlara devrine, ilgili KÝT’in talebi ve Hazine Müsteþarlýðýnýn görüþü üzerine Maliye Bakaný yetkili olacak.

Maliye Bakanlýðýnca bu taþýnmazlarýn mülkiyetinin devrinin ardýndan yapýlmasý gereken diðer iþlemler Hazine Müsteþarlýðýnca yerine getirilecek.

DOÐUM SONRASI BÝR YIL GECE ÇALIÞMA YOK
Yasaya göre, kurumlarýnda atama imkaný olmayan memurlar, Devlet Personel Baþkanlýðýnca belirlenen baþka bir kurumdaki boþ kadroya atanabilecek. Bu memurlardan unvaný müdür olanlar ile danýþma iþlevlerine iliþkin kadroda çalýþanlar araþtýrmacý kadrosuna atanacak. Bu durumdakiler, atama yapýlýncaya kadar kurumlarýnda niteliklerine uygun iþlerde çalýþtýrýlacak ve eski kadrolarýna ait haklardan yararlanmaya devam edebilecek.

Kadýn memurlara, doktor raporunda belirtilmesi halinde, hamileliðin 24. haftasýndan önce ve her durumda hamileliðin 24. haftasýndan itibaren ve doðumdan sonraki bir yýl gece nöbeti ve gece vardiyasý görevi verilmeyecek. Özürlü memurlara da isteði dýþýnda gece nöbeti ve vardiyasý yaptýrýlmayacak

Memura, aylýk ve özlük haklarý korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akýl hastalýðý gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalýðý halinde 18 aya kadar, diðer hastalýk hallerinde 12 aya kadar izin verilecek.

Görevi sýrasýnda veya görevinden dolayý bir kazaya ya da saldýrýya uðrayan, bir meslek hastalýðýna tutulan memur iyileþinceye kadar izinli sayýlacak.

Doðum yapan memura analýk izni süresinin bitiminden, eþi doðum yapan memura ise doðum tarihinden itibaren, istekleri halinde, 24 aya kadar aylýksýz izin verilebilecek. Üç yaþýný doldurmamýþ bir çocuðu evlat edinen memurlar 24 aya kadar aylýksýz izne ayrýlabilecek.

Burslu ya da kurumunca, yetiþtirilmek üzere yurt dýþýna gönderilen veya sürekli görevle yurt dýþýna atanan memurlar veya yurt dýþýna kamu kurumlarýnca gönderilen öðrencilerin memur eþlerine görev veya öðrenim süresi içinde aylýksýz izin verilebilecek. Beþ yýllýk memura, en fazla iki kez olmak üzere, toplam bir yýla kadar aylýksýz izin kullandýrýlabilecek.

Aylýksýz izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkmasý halinde 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunlu olacak. Aylýksýz izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasýný izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiþ sayýlacak.

Muvazzaf askerliðe ayrýlan memurlar askerlik süresince görev yeri saklý kalarak aylýksýz izinli sayýlacak.

Memurlar, kimlik numarasý esas alýnarak kurumlarýnca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolacak. Her memur için bir özlük dosyasý tutulacak.

ÖDÜLLER YENÝDEN DÜZENLENÝYOR
Yasayla, baþarýlý olan memurlara verilen ödül miktarý da günün koþullarýna yeniden düzenlenerek teþvik edici hale getiriliyor.

Ýkamet edilen ilin sýnýrlarý dýþýna çýkma, toplu müracaat ve þikayet ile yasaklanmýþ yayýn bulundurma fiilleri disiplin suçu olmaktan çýkarýlýyor.

Yasayla ”aylýktan kesme” veya ”kademe ilerlemesini durdurma” cezasý alan memurlarýn atanamayacaðý görevler yeniden düzenleniyor. Buna göre, aylýktan kesme cezasý alanlar 5 yýl, kademe ilerlemesi durdurulanlar 10 yýl boyunca daire baþkanlýðý, dengi ve daha üst düzey kadrolara; bölge ve il teþkilatlarýnýn en üst yönetici kadrolarýna, düzenleyici ve denetleyici kurumlarýn baþkanlýk ve üyeliklerine; vali ve büyükelçi kadrolarýna atanamayacak. Bu sürelerin sonunda bu görevlere atanmalarý mümkün olacak.

Düzenlemeyle, ”Aylýktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezasý verilenlerin sayýlan görevlere atanamayacaðýnýn”, Bakanlar Kurulu kararýyla atananlar için de uygulanacaðý hükmü ise maddeden çýkarýlýyor. Ayrýca, disiplin cezalarýna itirazlar yeniden düzenlenirken, Anayasa deðiþikliðine uyum amacýyla uyarma ve kýnama cezalarýna yargý yolu da açýlýyor.

GEÇÝCÝ SÜRELÝ GÖREVLENDÝRME
Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalýþtýklarý kurumun izni ile diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda geçici süreli olarak görevlendirilebilecek. Geçici süreli görevlendirme yýlda 6 ayý geçemeyecek. Memurlar, kamu yararý ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulmasý halinde kurumlarýnca Devlet Personel Baþkanlýðýnýn uygun görüþü alýnarak diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda 6 aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilecek.

Sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 45 TL toplu görüþme primi ödenecek.

Sözleþmeli personel, Anayasa’da ve özel kanunlarda belirtilen hükümler uyarýnca, sendikalar ve üst kuruluþlar kurabilecek ve bunlara üye olabilecek. Sözleþmeli personelin grev kararý vermesi, bu yolda propaganda yapmasý, herhangi bir greve veya grev teþebbüsüne katýlmasý, grevi desteklemesi ya da teþvik etmesi yasak olacak.

Özürlülerin devlet memurluðuna alýnma sýnavlarý merkezi olarak yapýlacak.

Kamuoyunda ”Torba Yasa” olarak bilinen, 6111 sayýlý ”Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý ile Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun” Resmi Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe girdi.

Yasayla, barajlardan belediyelere saðlanan içme suyu tahsislerine ait tesislerin yatýrým bedellerinin geri ödemelerine iliþkin farklý uygulamalara son verilmesi amacýyla düzenlemeler de getiriliyor.

Barajlardan belediyelere saðlanan içme suyu tahsislerine ait tesislerin yatýrým bedellerinden, geri ödeme ve süreleri protokole baðlanmýþ olanlardan; 31 Aralýk 2010 itibariyle vadesi geldiði halde ödenmemiþ borç için, DSÝ’ye baþvurmalarý þartýyla, fer’i alacaklarýn tamamýnýn tahsilinden vazgeçilecek. Borç, yapýlacak bildirimi takip eden aydan baþlamak üzere ikiþer aylýk dönemler halinde azami 12 eþit taksitte ödenecek. Bu düzenlemenin yayýmlandýðý tarihten önce açýlan davalar ve icra takipleri de durdurulacak.

Kurulmuþ ve kurulacak hidroelektrik santraller için imzalanan su kullaným hakký anlaþmasý hükümleri çerçevesinde DSÝ’ye ödenecek enerji hissesi katýlým payýnýn hesabýnda esas alýnacak tesis bedeli, tek veya çok maksatlý tesislerde tesisin ihaleye esas ilk keþfi; enerji tesisini ihtiva ediyorsa bunun DSÝ tarafýndan yapýlan ilk kýsmýn ilk keþif bedeli, enerji tesisini ihtiva etmiyorsa ortak tesise ait ilk keþif bedeli, TÜFE/ÜFE ile su kullaným anlaþmasýnýn yapýldýðý tarihe getirilen bedelin yüzde 30’undan fazlasýný geçemeyecek.

Hükümet konaklarýný yapma, satýn alma, kiralama ve onarýmlarýný yapma görevi Milli Emlak Genel Müdürlüðünden alýnarak Ýçiþleri Bakanlýðýna devredilecek.

Yap-Ýþlet-Devret (YÝD) ile ilgili hazýrlanan projeler ikinci kez Yüksek Planlama Kuruluna gitmeyecek. YÝD çerçevesinde yapýlan yatýrýmlarda görevli þirketçe üretilen mal ve hizmetler için idare tarafýndan talep garantisi verilebilecek.

YÝD modeliyle yapýlacak projelerde, Kamu Ýhale Kanunu’na tabi olunmadan yapým ve iþletim sürelerinde müþavirlik hizmet alýmý yapýlabilecek.

”UZLAÞMA MÜESSESÝ” GETÝRÝLÝYOR
Gümrük mevzuatýnda, idareye, yükümlüden istenilen gümrük vergileri ve cezalarýn bir kýsmýndan vazgeçilmesi karþýlýðýnda, vergi alacaðýnýn hemen tahsil edilmesi imkaný saðlayan ”uzlaþma müessesi” getiriliyor.

”Kalkýnma Ajansýnýn yýllýk personel giderleri toplamýnýn, gerçekleþen en son yýl bütçe gelirlerinin yüzde 15’ini aþamayacaðýna” iliþkin düzenleme 2013 bütçe yýlýna kadar uygulanmayacak.

Konut edindirme yardýmý hak sahiplerine, Emlak Konut Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý AÞ (EGYO) tarafýndan ödenen kar paylarýnýn EGYO’nun yükümlülüðünü aþan kýsmý Hazine tarafýndan EGYO’ya ödenecek.

Tarým kredi kooperatiflerine ve Halk Bankasýna verilen görevler nedeniyle doðan ve bankalar ile tarým kredi kooperatifleri kayýtlarýna göre gerçekleþen gelir kayýplarý ve görev zararlarý, Hazine Müsteþarlýðý bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenecek.

Türkiye Kalkýnma Bankasýnýn, Ankara olan merkezinin belirlenmesi ana sözleþmeye býrakýlýyor.

”DESTEK HÝZMETÝ KURULUÞU” TANIMI DEÐÝÞTÝRÝLÝYOR
Yasayla, Bankacýlýk Kanunu’ndaki ”destek hizmeti kuruluþu” tanýmý deðiþtiriliyor.

Buna göre, destek hizmeti kuruluþu; ”Bankalarýn mevduat veya katýlým fonu kabulü, nakdi, gayrinakdi her cins ve surette kredi verme ve uygulamada kredi olarak sayýlan iþlemler dýþýnda kalan faaliyetleri banka adýna gerçekleþtiren ya da reklamýnýn yapýlmasý hariç olmak üzere, mevduat veya katýlým fonu kabulü dýþýndaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanmasý da dahil gerçekleþtirilmesinde bankaya yardýmcý nitelikte hizmet veren kuruluþ” olarak adlandýrýlacak.

Yasayla, bankalarýn alacaklarý destek hizmetleriyle ilgili hazýrlayacaklarý raporu Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kuruluna (BDDK) sunma zorunluluðu kaldýrýlýyor.

BDDK, gerektiðinde bankalarýn destek hizmeti alabilecekleri konularý belirlemeye veya destek hizmeti alýnabilecek konularý sýnýrlamaya, yasaklamaya, sorumluluk sigortasý yaptýrýlmasýný zorunlu tutmaya yetkili olacak. Merkez Bankasýnca kurulan ya da bu banka bünyesinde faaliyet gösterenler ile SPK’nýn denetiminde bulunan takas, saklama ve merkezi kayýt hizmeti kuruluþlarý, destek hizmeti kuruluþu olarak deðerlendirilmeyecek.

Bankalara hizmet veren baðýmsýz denetim, deðerleme, derecelendirme ve destek hizmeti kuruluþlarý için getirilen mesleki sorumluluk sigortasý sadece baðýmsýz denetim kuruluþlarý için uygulanacak.

BDDK’nýn elde edeceði sýr niteliðindeki bilgi ve belgeler, ceza soruþturmasý ve kovuþturmasý kapsamýnda ilgili adli makamlara ve görevleriyle ilgili olarak iþledikleri iddia edilen suçlardan dolayý haklarýnda baþlatýlan soruþturma kapsamýnda talepte bulunacak, görevden ayrýlan kurul baþkan ve üyeleri ile personele verilebilecek. Mevcut düzenlemede, bu bilgilerin verilmesi yasaklanýyordu.

BDDK’nýn merkezi Ankara’dan Ýstanbul’a taþýnacak.

ÜNÝVERSÝTEDEN ATILMA KALKIYOR
Yükseköðretim kurumlarýnda (hazýrlýk dahil) bütün sýnýflarda, intibak, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öðrenimi gören öðrencilerden her ne sebeple olursa olsun iliþiði kesilenler, kanunun yürürlüðe girmesinden itibaren 5 ay içinde iliþiklerinin kesildiði yükseköðretim kurumuna baþvurarak, 2011-2012 eðitim-öðretim yýlýnda öðrenimlerine yeniden baþlayabilecekler.

Yurt dýþýndaki üniversitelerden yatay geçiþ yaptýktan sonra, yatay geçiþleri iptal edilenler de kapsam içinde olacak.

Türk Silahlý Kuvvetlerine baðlý eðitim kurumlarý ile polis akademisi ve baðlý yüksek öðretim kurumlarýnda eðitim görürken iliþiði kesilenler ise YÖK’ün uygun gördüðü yükseköðretim kurumlarýna intibak ettirilecek.

Müracaat süresi içinde askerlik zamaný gelmiþ olanlarýn askerlikleri tecil edilmiþ sayýlacak.

Yasanýn yürürlüðe gireceði tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar ise terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköðretim kurumuna baþvurmalarý halinde kanunda belirtilen haklardan yararlanabilecek.

Terör suçlarýndan hüküm giyenler düzenleme kapsamý dýþýnda olacak.

Üniversiteye dönüþte süre sýnýrý olmayacak.

Öngörülen sürede bitirememe nedeniyle üniversiteden atýlma da kaldýrýldý. Üniversite öðrencilerinin uygulamadan yararlanabilmesi için süre aþýmýnýn uzunluðuna baðlý olarak katlanarak hesaplanacak katký payý veya öðrenim ücretlerini ödemeleri gerekecek. Bu oran yüzde 300 fazlasýna kadar ulaþabilecek.

RÝSK MERKEZÝ
Merkez Bankasý bünyesindeki ”Risk Merkezi” Bankalar Birliði nezdinde yeniden yapýlandýrýlacak. Kredi kuruluþlarý ile BBDK tarafýndan uygun görülecek finansal kuruluþlar, Risk Merkezine üye olacak. Üye kuruluþlar, Risk Merkezince istenilen, müþterileri ile ilgili her türlü bilgiyi verecek. Risk Merkezi, bu yükümlülüðe uymayanlara bilgi akýþýný durdurabilecek.

Risk Merkezi, topladýðý her türlü bilgiyi, BDDK ve Merkez Bankasýna istenen sürede verecek.

Merkezin bütün iþlem ve kayýtlarý gizli olacak. Sýr sahibinin, bilgilerinin açýklanmasý konusunda açýk rýzasýnýn bulunmasý durumunda, belirlediði kiþiye risk bilgileri verilecek.

Risk Merkezindeki sýr niteliðindeki bilgileri, kanunen yetkili kýlýnanlardan baþkasýna açýklayanlar, kendisi veya baþkasý yararýna kullananlar, yayanlar, verenler, aktaranlar veya ele geçirenlere 1-3 yýl arasýnda hapis cezasý verilecek.

Kamu kurum ve kuruluþlarý dýþýndaki meslek ve üst meslek kuruluþlarý da Risk Merkezi ile iþbirliðine girerek bilgi paylaþýmýndan yararlanabilecek.

SPK ÝSTANBUL’A TAÞINACAK
SPK’nýn merkezi Ýstanbul’a taþýnacak. Nakil iþlemi iki yýlda tamamlanacak. Bakanlar Kurulu bu süreyi uzatabilecek.

Sermaye piyasalarý açýsýndan yoðun iliþki içinde bulunulan ülkelerde, Bakanlar Kurulu kararýyla yurt dýþý temsilcilikleri açýlabilecek.

Merkez Bankasý, Hazine Müsteþarlýðýnýn talebi üzerine, devletin gerek içeride gerekse dýþarýda tahsilat ve tediyatýný, bütün hazine iþlemlerini, yurt içi ve yurt dýþý her türlü para nakil ve havale iþlerini yapacak.

SGK’nýn taþra teþkilatýnda sosyal güvenlik denetmeni ve denetmen yardýmcýsý istihdam edilecek. Kurum sosyal güvenlik kontrol memuru kadrolarýnda çalýþanlardan 6 ay içinde açýlacak yeterlilik sýnavýnda baþarýlý olanlar da denetmen kadrolarýna atanacak.

Vergi borcu nedeniyle hakkýnda haciz kararý olanlar yurt dýþýna çýkabilecek.