Ana Sayfa Görüşler 60 Özel Hastaneye Denetim

60 Özel Hastaneye Denetim

Acil durumlarda özel hastanelerin vatandaþa ücretsiz hizmet vermesinin yolunu açan Baþbakan Tayyip Erdoðan, hastalara yüksek fatura çýkaran kurumlarýn incelenmesi talimatý verdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettiþleri, tebdili kýyafet özel hastanelerde denetim yaptý. Denetimlerde bazý özel hastanelerin gereksiz tahliller, cerrahi iþlemler ve yatak ücretleri ile faturalarý þiþirdiði tespit edildi. Ýlk etapta aðýrlýklý bölümü Ýstanbul’da olmak üzere 60 özel hastanede denetim yapýlýrken, hastadan yüksek fark ücreti alanlara ceza yaðdý.

KARA LÝSTE YAZILACAK

400’ü aþkýn özel hastanede yapýlacak denetimin tamamlanmasýnýn ardýndan bazý doktor ve hastaneler kara listeye girecek. SGK Baþkaný Emin Zararsýz, “Yaygýn denetime baþladýk. Oranlar deðerlendirmeye tabi tutulabilir. Sýnýflandýrma hangi oransa ona göre ücret alýnýr. Bu konuda müsamaha söz konusu olamaz. Hastane sözleþmesinin feshine kadar gider.” dedi. SGK ayrýca, “Faturasýnýn þiþirildiði düþünen vatandaþlar hastaneden ayrýntý talep etsin. Ýkna olmazlarsa SGK müdürlüðüne baþvursun” çaðrýsý yaptý. Hastalarýn, genel fatura adý altýnda yapýlan kan tahlili, film gibi iþlemlerin de dökümünü istemesi önerildi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, ilaçtan sonra tedavi masraflarýna karþý yeni bir formül buldu. Bakanlýk, her hastalýk için tedavi maliyeti belirleyecek. hastalarýn klinik maliyet verileri takip edilerek kabarýk faturalarýn önüne geçilecek. Saðlýk Bakanlýðý’nýn 15 hastanede pilot uygulama baþlattýðý bu sistem bu yýl hem özel hem de üniversite hastanelerine yayýlacak. Yeni sistemle yatak ve tedavi ücretlerinde belli bir standart yakalanmasý hedefleniyor.Hastalar adýna düzenlenen ilaçlara iliþkin saðlýk raporlarý artýk MEDULA sisteminde kayda giriyor. Kronik hastalýklar ve hastalar takip edilirken düzenlenen rapor, kullanýlan ilaçlar da istatistiki olarak izleniyor.

Sabah gazetesinden