Ana Sayfa Ekonomi 22 milyon Çalýþan Fakat 10 milyonu Kayýtsýz

22 milyon Çalýþan Fakat 10 milyonu Kayýtsýz

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkan Yardýmcýsý Fatih Acar, Türkiye’de toplam çalýþan kiþi sayýsýnýn 22 milyon civarýnda olduðunu belirterek, 10 milyon 400 bin civarýnda da kayýt dýþý çalýþandan söz edildiðini bildirdi.

Acar, bir program kapsamýnda geldiði Bursa’da yaptýðý açýklamada, Türkiye’de belli sektörlerde kayýt dýþýlýðýn fazla olduðunu söyledi.

Bir dönem tekstil ve konfeksiyon sektöründe oldukça fazla kayýt dýþý iþçi çalýþtýrýldýðýný belirten Acar, ”Tekstilde, KDV’de yüzde 8’lik indirimden sonra kayýt dýþýlýk azaldý. Onun dýþýnda inþaat, hizmet ve tarým sektöründe kayýt dýþýlýðýn fazla olduðunu görüyoruz. Ýnþaatta çok ciddi kayýt dýþýlýk var”
dedi.

Kayýt dýþýlýðýn çözümü noktasýnda çok önemli adýmlar atýldýðýný vurgulayan Acar, özellikle vergi oranlarýnda önemli indirimler yapýldýðýný, kurumlar vergisi oranlarý, gelirler vergisi oranlarýnýn indirildiðini söyledi.

-”TEKNOLOJÝK ALT YAPIYI KURMALIYIZ”-

Vergi ve prim yükü bakýmýndan OECD ülkelerinin ortalamalarýna yaklaþýldýðýný anlatan Acar, þöyle konuþtu:

”Yani bunlar, insanlarýn artýk, vergiden kaçýnmalarýný gerektiren sorun olmaktan çýktý. Haksýz rekabeti ortadan kaldýrmak için kayýt dýþýlýkla mücadele etmeliyiz. Teknolojik alt yapýyý güçlendirmeliyiz, bilgiye çabuk ulaþacak teknolojik alt yapýyý kurmalýyýz. Türkiye’de gerçek ve tüzel kiþilerin, banka bilgileri, gayri menkul bilgileri ve taþýt bilgileri, gerçek ve tüzel kiþilerin mal varlýðýný ifade ederler. Eðer SGK, gelir idaresi baþkanlýðý, kiþilerin bu mal varlýklarýný ifade eden bilgilere ulaþabilecek bir teknik alt yapýya sahip olduðu zaman ülkede kayýt dýþýlýk sorunu büyük ölçüde çözülmüþ demektir.”

Þu anda uygulanan bir eylem planý olduðunu dile getiren Acar, ”Kayýt Dýþýyla Mücadele Stratejisi Eylem Planý”nýn Gelirler Ýdaresi Baþkanlýðý’nda 8 kurum ve kuruluþ tarafýndan yürütüldüðünü bildirdi.

-10 MÝLYON 400 BÝN KAYIT DIÞI ÇALIÞAN-

Bu plan kapsamýnda, belirli sektörlerde önemli mesafeler alýndýðýný ifade eden Acar, þöyle devam etti:

”SGK olarak bizim de yürüttüðümüz çalýþmalar var. 15 kurum ve kuruluþla protokol yaptýk. Bu kurum ve kuruluþlardan bize bilgiler geliyor. Tapu Ýdaresi, Saðlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý gibi birçok kurum ve kuruluþtan kayýt dýþýlýkla ilgili bilgiler geliyor. 81 il merkezinde kayýt dýþýlýkla mücadele servisleri kuruldu. Bu servisler, gelen bilgileri deðerlendiriyor. Son 2 yýl içinde 859 bin kiþi kayýt altýna alýndý.”

Acar, Türkiye’de gerçekten önemli iþler yapýldýðýný vurgulayarak, þunlarý kaydetti:

”Daha yapýlmasý gereken çok iþ var. Toplam çalýþan kiþi sayýsý 22 milyon civarýnda. 10 milyon 400 bin civarýnda kayýt dýþý çalýþandan söz ediliyor. Bu kayýt dýþý çalýþaný, kayýt altýna alýrsak, 24 milyar lira ilave kaynak oluþur. 24 milyar liralýk kaynak, SGK açýklarýnýn ortadan kalkmasý demektir. Bu çalýþmalarý yapýyoruz. Gerçekten önemli noktalara geldik. Sanayici ve iþ adamlarýmýz da bize destek oluyor. Kayýt dýþýnýn önemli sorun olduðunu onlar da belirtiyor ve çözülmesini istiyorlar.”

Kayýt dýþýlýkla ilgili denetimlerin planlý ve programlý þekilde yapýldýðýný belirten Acar, il müdürlüklerinin bu konuda titiz çalýþmalar yürüttüðünü bildirdi.

kaynak: Sabah gazetesi