Ana Sayfa Görüşler Ya Sahte Ya Da Kaçak

Ya Sahte Ya Da Kaçak


Bebeklerde kullanýlan ‘Sab Simplex’ adlý gaz ilacý Türkiye’de yýllardýr ‘kaçak’ satýlýrken þimdi de piyasada sahtelerinin satýldýðý ortaya çýktý.

Muhammed Altun ve eþi, gaz sorunu olan 2 aylýk bebekleri için doktor önerisiyle ‘Sab Simplex’ adlý damlaya baþlamýþtý. Ýlk kutu bitince ikinciyi almak için Beylikdüzü’nde baþka bir eczaneye gitti. Altun karþýlaþtýðý sürprizi þöyle anlatýyor:

“Ýlacý açýnca, gelen yoðun mentollü bir koku hemen dikkatimi çekti. Ayrýca kývamý koyuydu. Normalde þekerli olan tadý da mentollü ve acýmsýydý. Kutuyu dikkatle incelediðimde farklý olduðunu gördüm.”

Minicik bebeðine verdiði ilaçta daha ikinci kutuda farklý bir içerikle karþýlaþmasý midesini bulandýrdý; þikâyetini bildirmek istedi. Ancak karþýsýnda hiçbir yetkili bulamadý, üstelik eczacýlarla görüþmesinde korkutucu bilgiler edindi:

“Ýlacýn ruhsatsýz satýlan bir ürün olduðunu öðrendim. Ýlaç bebeklerdeki gaz sorununu çözdüðü için, hem doktorlar, hem de aileler tarafýndan çok revaçtaymýþ. Bu yüzden sahtesinin de üretildiðini söylediler. Hangisi sahte, hangisi gerçek belli bile deðil. Yetkililerin bu konuyu acil ele almalarý gerekli.”

Radikal gazetesinin haberine göre; Muhammed Altun, yeni doðmuþ bebeðine verdiði ilacýn ruhsatsýz olduðunu, yani ‘illegal’ yollarla satýldýðýný öðrense de ‘Sab Simplex’ Türkiye’de yaklaþýk 15 yýldýr yaygýn olarak çocuk doktorlarý tarafýndan ailelere öneriliyor, eczanelerde satýlýyor. Üstelik Pfizer’ýn yurtdýþýnda ürettiði ve Türkiye’de ruhsatlandýrmadýðý ilaç çok revaçta olduðu için sahteleri de üretiliyor. Muhammed Altun’un aldýðý gibi bu sahte ilaçlar hem eczanelerde hem de internette satýþta. Emsalleri 4-5 lira. Orjinali 25, sahtesi ise 27 liradan satýlýyor.

‘SATAN ECZANELER YASADIÞI ÝÞ YAPIYOR’
Skandalý Ýstanbul Eczacýlar Odasý Baþkaný Semih Güngör de doðruluyor: “Söz konusu ilaç, kaçak olarak ülkeyle sokuluyor, eczanelere el altýndan daðýtýlýyor. Ruhsatsýz ve denetimi olmayan bir ürünün sahtesinin yapýlmasý çok kolay. Satan eczaneler yasadýþý bir iþ yapýyor.”

PFIZER: BÝZ SATMIYORUZ
Pfizer, satýlan ürünleri kendisinin Türkiye’ye getirmediðini belirtirken, yýllardýr satýlan bu ürününe neden ruhsat almadýðý sorusu yanýtsýz kaldý:

“Son günlerde basýnda yer aldýðý kadarýyla ülkemizde temin edildiði belirtilen Sab Simplex ürünleri, Pfizer tarafýndan ithal edilmemiþ ve satýþa sunulmamýþtýr. Hasta güvenliðini her zaman önceliðine alan bir þirket olarak, ilacýn Türkiye’de kaçak ve sahtelerinin satýþta olmasýyla ilgili olarak Saðlýk Bakanlýðý ve ilgili resmi kurumlarla iþbirliði içerisindeyiz. Uzun yýllardýr dünyada kullanýlmakta olan Sab Simplex isimli ürünümüzün ülkemizdeki ruhsat ve izin süreçleri yakýn zamanda tamamlanmýþtýr. Mart ayý içerisinde, ürünümüz Saðlýk Bakanlýðý’ndan onaylý, diðer ürünlerimizdeki gibi özel hologramý ve etiketi bulunan Türkçe ambalajý içerisinde tarafýmýzca Türk halkýnýn kullanýmýna sunulacaktýr.

Hastalarýmýzýn, sadece eczanelerden temin edebilecekleri yasal ve ruhsatlý Pfizer ürünlerini bu þekilde ayýrt edebileceklerinin önemle altýný çizeriz.”

‘SORUÞTURMA BAÞLATACAÐIZ’
Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü Baþkaný Dr. Saim Kerman, bu gaz damlasýnýn ruhsatsýz satýþýyla ilgili olarak 2009 yýlýnda Balýkesir ve Ýzmir’den þikâyetler aldýklarýný ve bunun üzerine denetim için bölgedeki eczacýlar odasýný uyardýklarýný söyledi:

“Üretici firma olan Pfizer’e 2010 Ekim ayýnda, ‘Sab Simplex’le ilgili ara ürün izni verilmiþ ama firma henüz Türkiye’ye resmi ithalata baþlamamýþ. Þu anda piyasada satýlan ilaç, üretici firmanýn izni altýnda deðil. Pfizer firmasý piyasada satýlan gaz giderici ‘Sab Simplex ’isimli üründen mesul olmadýðýna dair bize geri dönüþ yaptý. Þirket geçen yýl kendi kontrolünün dýþýnda, logosunu ve ürettiði ilacýn adýnýn kullanýlarak satýldýðýna dair þikâyette bulundu. 2010’da ürünle ilgili bir toplatma kararý çýkartýldý ama anlaþýlan o karar yeterince etkili olmamýþ. Ürünün Belçika, Almanya gibi ülkelerden illegal yollardan Türkiye’ye getirildiðini düþünüyoruz. Ýnternet üzerinden ürünün pazarlandýðýný biliyoruz ama ruhsatsýz ürünün eczanelerde satýlmasý çok daha vahim bir þey. Haberiniz üzerine Türkiye genelindeki saðlýk il müdürlüklerine gerekli yazýlarý en geç bir iki gün içinde göndererek bir toplatma kararý daha çýkartacaðýz. Ayrýca kaçak ilaçlarla ilgili þubeyi hemen harekete geçirip soruþturma baþlatacaðýz.”

Ýlaca ruhsat izni, yurtdýþýndaki üretici firmanýn izniyle, Türkiye’de yetkilendirdiði tüzelkiþilere verilmesiyle oluyor. Ara ürün izniyse, tedavi etmeyen ama tedaviye yardýmcý olan ürünlere veriliyor. Ara ürün izni için, ruhsata benzer dosya çýkarýlýyor ve ürüne iliþkin analizler yapýlýyor.

5 YILA KADAR HAPÝS CEZASI VAR
Ondokuz Mayýs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hakan Hakeri skandalýn hukuki boyutunu þöyle anlattý:

“Ruhsatsýz ilaç satmanýn Türk Ceza Kanunu 187. maddesi gereði 1 yýldan 5 yýla kadar hapis cezasý var. Ve bunu eczacý yaptýðý için de bu ceza 3’te 1 oranýnda artýyor. Ki bu durum, herhangi bir hasta bu ilaçtan dolayý zarar görmemiþse geçerlidir. Bir de eðer hasta bu ilaçtan zarar görmüþse, bunun artý bir cezasý olur.”

ntvmsnbc’den