Ana Sayfa Ekonomi Türkiye’nin En Büyük Riski..

Türkiye’nin En Büyük Riski..

IMF Birinci Baþkan Yardýmcýsý John Lipsky, Türkiye’nin önündeki en büyük riskin Euro bölgesi borç krizi olduðunu söyledi. Davos’ta CNBC-e’ye konuþan Lipsky, sermaye giriþleri konusunda bir yol haritasý oluþturmayý deðerlendirdiklerini belirtti.

DAVOS – IMF Birinci Baþkan Yardýmcýsý John Lipsky, Türkiye’nin dýþ etkenlerden kaynaklanan risklerle karþý karþýya olduðunu söyledi. Davos’ta CNBC-e’nin sorularýný yanýtlayan Lipsky’ye göre, Türkiye için ana risk Avrupa’daki borç krizi.

Lipsky, “Türkiye büyüme açýsýndan çok iyi bir performans sergiledi ve tabii burdaki konu, enflasyon riskiyle büyümeyi dengeleyerek güçlü büyümeye devam etmek. Bu arada çok büyük bir dýþ açýkla baþa çýkarak, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi yaratabilmek. Ancak enerji fiyatlarý nedeniyle ortaya çýkan fiyat baskýlarýna ek olarak, baþka dýþ riskler de var. Bu da Avrupa’daki borç krizi. Neyse ki bu konudaki son trendler iyi. Sorunlu Avrupa ülkeleri sorunlarla baþa çýkabilmek için harekete geçti hatta dramatik önlemler aldý. Umuyoruz ki bunlar baþarýlý olacak ve Türkiye için görünüm olumlu kalmaya devam edecek” diye konuþtu.

Lipksy, IMF’nin sermaye giriþleri konusunda bir yol haritasý hazýrlamayý planladýðýný belirterek, “Ýyi bir mali dengeyi sürdürmek, enflasyon baskýsýný önlemek ve “büyüme-durgunluk” döngüsüne girmemek, sermaye giriþlerini düzenli tutmaya ve kontrol etmeye yardým eder. Ayný zamanda, biz IMF’de sermaye giriþleri konusunda bir yol haritasý olarak kullanýlabilecek yönerge hazýrlayabilir miyiz, onu konuþuyoruz. Bu konuyu üyelerimizle görüþeceðiz ve sanýyorum ki G-20 de benzer meseleleri ele alacak” dedi.

“Küresel ekonomide çift dip riski yok; ancak büyüme sorunlarýn tamamýný çözecek güçte deðil” diyen Lipsky, “Çift dip riski görmüyoruz ama “asla asla demeyin”. Ancak bize göre, gerçekleþmesi en muhtemel senaryo, küresel büyümenin nisbi olarak iyi olacaðý, ancak tüm sorunlarý çözmeyeceði yönünde. Hatta bu büyüme yeni sorunlar yaratabilir ve politika deðiþiklikleri gerektirebilir. Geliþen piyasalarda enflasyon ve aþýrý ýsýnma riskini azaltacak, geliþmiþ ülkelerde ise güçlü iç talep ve istihdam yaratacak politikalara ihtiyaç var” deðerlendirmesinde bulundu.

ntvmsnbc’den