Ana Sayfa Ekonomi Türk CEO’larýn Geleceðe Güveni Tam, PWC

Türk CEO’larýn Geleceðe Güveni Tam, PWC

PwC 14. Yýllýk Küresel CEO Araþtýrmasý Türk CEO’larýn geleceðe güveni tam

PwC’nin her yýl Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Davos Toplantýsý’nda açýkladýðý Küresel CEO Araþtýrmasý’na göre ekonomideki iyileþme hýzlandýkça CEO’larýn güveni de artýyor.  Türkiye’deki CEO’larýn ise neredeyse tamamý 2011’de ve önümüzdeki 3 yýl boyunca þirketlerinin büyüme göstereceðinden emin.

Dünya genelindeki ekonomik krizin üzerinden 2 yýl geçerken PwC’nin 14. Yýllýk Küresel CEO Araþtýrmasý’na göre yakýn gelecekte büyümeye yönelik CEO’larýn beklentisi kriz öncesi seviyelere döndü.

Bu yýl Yeniden Büyüme Hayali (Growth reimagined) temasý ile yayýnlanan 14. Yýllýk Küresel CEO Araþtýrmasý özellikle geliþmekte olan piyasalardaki fýrsatlar ve öngörülerin CEO’larýn geleceðe dönük güvenini ve olumlu beklentilerini güçlendirdiðini ortaya koyuyor.  Dünya genelinden 1201 CEO’nun katýlýmýyla gerçekleþen araþtýrmada CEO’larýn yüzde 48’i önümüzdeki 1 yýlda büyüme konusunda
kendilerinden “çok emin” olduklarýný belirtti.  Bu oran CEO’larýn büyüme beklentileri konusunda kriz öncesi döneme döndüklerini gösteriyor.

Araþtýrma yüzde 88’lik bir oranla CEO’larýn büyük kýsmýnýn önümüzdeki 1 yýl boyunca büyüme konusunda emin olduklarýný gösteriyor. Türkiye’deki CEO’larýn yüzde 96’lýk bir oranla neredeyse tamamý hem önümüzdeki yýl hem de 3 yýl boyunca büyüme göstereceklerinden emin olduklarýný söyledi.

Borusan Holding CEO’su Agah Uður ile kapsamlý görüþme
Bu yýl Türkiye’den 30 CEO’nun katýlýmý ile ilk defa Türkiye sonuçlarýnýn da açýklandýðý araþtýrmada kapsamýnda ayrýca aralarýnda Türkiye’den Borusan Holding CEO’su Agah Uður’un da yer aldýðý dünyanýn farký bölgelerinden 10 CEO ile yüz yüze kapsamlý görüþmeler yapýldý. Agah Uður röportajýnda hýzla deðiþen rekabet ortamýnda farklýlaþma ve baþarýlý olma konusundaki görüþlerini aktardý.

Geliþmekte olan ekonomilerdeki fýrsatlar büyüme beklentisini güçlendiriyor
CEO’lar, geleceðe yönelik büyüme beklentileri açýsýndan en önemli ülkenin Çin olduðunun altýný çizdi. En büyük potansiyeli olan ülke olarak CEO’larýn yüzde 39’u Çin’i, yüzde 21’i Brezilya ve yüzde 18’i Hindistan’ý gösterdi. Türkiye’deki CEO’lar ise büyüme gösterecekleri ülkelerin baþýnda yüzde 30 oraný ile Rusya’yý gösterdi. Rusya’yý yüzde 17’lik oranlarla Brezilya ve Hindistan; yüzde 13 ile Çin takip ediyor.

Türkiye’deki CEO’lar için Afrika ve Ortadoðu ilk sýrada
Dünya genelinde Çin, ABD ve Hindistan, en önemli ürün ve hammadde kaynaðý olarak görülürken CEO’larýn yüzde 90’ý,  þirketlerinin Asya’da büyüyeceðini söyledi. Asya’yý yüzde 84’le Latin Amerika, yüzde 75’le Afrika, yüzde 72 ile Orta Doðu ve yüzde 70i ile Doðu Avrupa izliyor. Türkiye’deki CEO’larýn ise tamamý Afrika ve Ortadoðu’da büyüme göstereceklerini söylerken yüzde 82’si büyümek için Asya pazarýný adres gösterdi. Katýlýmcýlarýn sadece üçte biri bulunduklarý ülkede yüksek büyüme öngörse de yüzde 63’lük bir oranla Türkiye’deki CEO’lar için Türkiye pazarý hala büyüme potansiyeli sunuyor.

PwC Türkiye Baþkaný Cansen Baþaran Symes, ilk defa Türkiye’ye özel sonuçlarýn ayrý raporlandýðý sonuçlarýnýn da yer aldýðý araþtýrma ile ilgili þunlarý söyledi:

“Aralarýnda Türkiye’nin de yer aldýðý yükselen ekonomilerin sunduðu potansiyel ve geliþim fýrsatlarý tüm dünyadaki büyüme beklentilerini yükseltiyor. Yurtdýþýndaki fýrsatlarý yakýndan takip eden Türk þirketlerinin ayný zamanda Türkiye pazarýnýn da potansiyelinin farkýnda olduðunu görüyoruz. Bütün dünyada büyüme beklentilerinde güvenin artarken Türkiye’deki CEO’larýn kendilerine daha fazla güveniyor olmasý önümüzdeki dönemde büyümeye ve olumlu geliþmelere iþaret ediyor. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de, geliþmiþ ve geliþmekte olan tüm piyasalarýn farklýlaþan büyüme potansiyellerini anlayan ve bundan yararlanan þirketler önümüzdeki yýllarýn kazananlarý olacaktýr.”

Stratejik olarak, CEO’larýn yüzde 29’u önümüzdeki on iki ay boyunca büyüme için en büyük fýrsatlarýn yeni ürünler ve hizmetlerin geliþtirilmesinden ve mevcut pazar paylarýnýn artýrýlmasýndan kaynaklanacaðýný düþünürken yüzde 17 ise bu soruya yanýt olarak yeni pazarlara giriþi gösterdi. Birleþme, satýn alma, iþ ortaklýklarý ve ittifaklar büyüme için düþünülen seçeneklerden biri.  Türkiye’de ise CEO’larýn yüzde 33’ü mevcut pazar paylarýný artýrmayý öngörürken yüzde 27’si yeni pazarlara açýlacaklarýný yüzde 23’ü ise yeni ürün ve hizmet geliþtirerek büyüme saðlayacaklarýný ifade etti.

PwC Küresel Baþkaný Dennis M. Nally araþtýrma sonuçlarý ile ilgili þunlarý söyledi:

“Krizi atlatmak için girdikleri siperlerden çýkan CEO’lar artýk kýsa vadede dahi yeniden oluþan büyüme fýrsatlarýný görüyorlar ve düzelen küresel ekonomik koþullar ve artan müþteri taleplerini deðerlendirme konusunda kararlýlar. Kriz sonrasý küresel ekonomi, iki temel unsura dayalý olarak düzeliyor. Çin, Hindistan ve Brezilya gibi geliþmekteki ekonomiler, geliþmiþ ekonomilerden çok daha hýzlý büyüyor. Ekonomik denge merkezindeki kayma, CEO’larý tesis, çalýþan ya da inovasyon yatýrýmlarýný nasýl ve nerede yapacaklarý konusunda karar vermede zorluyor.”

Araþtýrmada öne çýkan diðer sonuçlar
CEO’larýn kendine güvenlerindeki artýþ, iþe alým planlarýnda da kendini gösteriyor. Dünya genelindeki CEO’larýn yarýsýndan çoðu önümüzdeki on iki ay içinde yeni iþe alým gerçekleþtireceðini söyledi. Bu konuda çok daha da iyimser olan Türkiye’deki CEO’larýn yüzde 80’i önümüzdeki yýl iþe alýmlarda artýþ olacaðýný söyledi.

Ekonomik krizin þirket stratejileri üzerindeki etkisi de araþtýrma sonuçlarýnda açýkça yansýyor. CEO’larýn yüzde 84’ü geçtiðimiz iki yýl içinde þirket stratejilerini deðiþtirdiklerini söylerken, üçte birlik bir grup da bu deðiþimin kapsamlý ölçüde olduðunu belirtti. Stratejik deðiþikliðe temel olarak ekonomik belirsizlik, müþteri gereklilikleri ve sektördeki kriz sonrasý dinamikler sebep oldu. CEO’larýn çoðu, yetenek yönetimi (yüzde 83), risk yönetimi (yüzde 77), yatýrýmlar (yüzde 76) ve organizasyonel yapýya (yüzde 74) yönelik stratejilerini deðiþtirmeyi planladýklarýný ifade etti. Türkiye’de ise yüzde 87’lik bir oranla yatýrýmlar birinci öncelikteyken Türkiye’deki CEO’larýn yüzde 83’ü yetenek yönetimi, yüzde 73’ü de risk yönetimi konusunda stratejilerinde deðiþikliðe gitmeyi planladýðýný söyledi.
Yeniden yapýlandýrma konusunda maliyetleri kýsacaklarý yönünde görüþ bildiren CEO’larýn oraný dünyada yüzde 64 iken Türkiye’de bu yüzde 83 olarak gerçekleþti. Dünya genelindeki CEO’larýn yüzde 34’ü bir birleþme veya satýn alma iþlemi tamamlayacaklarýný, yarýsý yeni bir stratejik ittifak ya da giriþim sermayesi kurmayý beklediklerini ve yüzde 31’i ise bir iþ birimi alanýnda dýþ kaynak kullanýmýna yöneleceklerini açýkladý. Türkiye’deki CEO’lar da yeniden yapýlandýrma konusunda yüzde 63’lük oranlarla stratejik ortaklýk ve dýþ kaynak kullanýmýný seçenek olarak görüyor.

Þirket geleceðine yönelik tehdit
CEO’larýn neredeyse dörtte üçü belirsiz veya deðiþken ekonomik büyümeyi iþleri için muhtemel bir tehdit olarak tanýmlarken, bu oran geçen yýl yüzde 66 seviyesindeydi. CEO’larýn yaklaþýk üçte biri ekonomik beklentiler açýsýndan “aþýrý derecede endiþeli” olduklarýný ifade etti. Anýlan diðer ortak tehditler ise yüzde 61 ile mali açýða devlet müdahalesi, yüzde 60 ile aþýrý mevzuat, yüzde 54 ile döviz kurlarýndaki deðiþkenliði, yüzde 52 ile istikrarsýz sermaye piyasalarý ve yüzde 40 ile korumacýlýk olarak kaydedildi.  Türkiye’deki CEO’lar ise yüzde 60’lýk bir oranla döviz kurlarýndaki deðiþkenliði en önemli tehdit olarak gösterirken, yüzde 47 ile aþýrý mevzuat ikinci sýrada yer aldý. Türkiye’deki CEO’larýn tehdit unsuru olarak gördükleri diðer konular ise yüzde 40 ile korumacýlýk, yüzde 33 ile mali açýða devlet müdahalesi ve yüzde 27 ile istikrarsýz sermaye piyasalarý oldu.

Ýþ alanýndaki tehditler olarak ise yüzde 56 oranýnda kilit yeteneklerin eksikliði, yüzde 55 ile artan vergi oranlarý ve yüzde 48 oranýnda ise tüketici davranýþlarýndaki sürekli deðiþimler iþaret edildi. Türkiye’de ise yüzde 53 oraný ile tüketici davranýþlarýndaki sürekli deðiþim iþ alanýndaki tehdit olarak gösterildi.

Dünya genelindeki CEO’larýn gündeme getirdiði küresel riskler, siyasi istikrarsýzlýk (yüzde 58), doðal kaynaklarýn kýtlýðý (yüzde 34), iklim deðiþikliði (yüzde 27) ve doðal afetler (yüzde 25) konularýný içerdi. Türkiye’deki CEO’lar siyasi istikrarsýzlýk (yüzde 53), doðal kaynaklarýn kýtlýðý (yüzde 27) ve doðal afetleri (yüzde 17) küresel risk olarak sýralarken, iklim deðiþikliðini risk olarak gören CEO’larýn oraný yüzde 10’da kaldý.

Hükümet Öncelikleri:
CEO’larýn yaklaþýk yarýsý hükümetin ülkenin altyapýsýný iyileþtirmeye öncelik vermesi gerektiðini söyledi. Bunu, yüzde 47 ile yetenekli iþgücünün yaratýlmasý ve yetiþtirilmesi, yüzde 45 ile finans sektöründe istikrarýn saðlanmasý ve yine ayný oranda makul maliyetli sermayeye eriþim takip etti. CEO’larýn yüzde 60’ýndan fazlasý, kamu harcamalarýndaki kesintinin veya vergi artýþlarýnýn ülkenin ekonomik büyümesini yavaþlatacaðýný düþünüyor ve yüzde 53’ü ise hükümetin kamu borcunu artýrmaya yönelik adýmýndan ötürü þirketinin vergisinin artacaðýný belirtti. Türkiye’deki CEO’lar ise yüzde 43’lük bir oranla hükümetin fakirliði ve gelir eþitsizliðini azaltmaya öncelik vermesi gerektiðini düþünüyor. Bunun dýþýnda Türkiye’deki CEO’lar hükümetlerin öncelik vermesi gereken konularý yetenekli iþgücünün yaratýlmasý, altyapýnýn iyileþtirilmesi ve fikri haklarýn korunmasý olarak sýraladý.

Yeteneklerin Yarattýðý Zorluk
Yetenekler için bir süredir yapýlan mücadelede CEO’lar þu konularý gelecek üç yýl için ana zorluklar olarak tanýmladý: yüzde 66 ile doðru niteliklere sahip yetenek arzýnýn sýnýrlý olmasý; yüzde 54 ile genç çalýþanlarýn iþ gücüne alýmý ve entegrasyonu, yüzde 52 ile üst düzey çalýþanlarýn rakiplere kaptýrýlmasý ve yüzde 50 ile ilgi çekici kariyer planý sunumu. Bu zorluklarý aþmak için CEO’larýn tanýmladýðý ana stratejiler ise þu maddeler olarak belirtildi: yüzde 65 oranýnda motivasyon için finansal olmayan ödüllerin daha fazla kullanýlmasý, yüzde 59 ile uluslararasý görevlendirmelerde daha fazla personelin kullanýlmasý ve yüzde 54 ile becerileri iyileþtirmek için devlet ve akademik dünya ile iþbirliði. Yüzde 63’lük bir oranla doðru yetenek arzýnýn sýnýrlý olduðunu düþünen Türkiye’deki CEO’lar da yüzde 73’lük bir oranla en yetenekli iþgücünün iþe alýmý için yaratan rekabetin önlerindeki önemli bir zorluk dile getirdi. Bu zorluðu aþmak için CEO’larýn yüzde 70’i bulunduklarý sektörde cazip kariyer imkanlarý sunduklarýný belirtti.

Editöre Notlar:

PwC 14. Yýllýk Küresel CEO Araþtýrmasý’na ulaþmak için tiklayiniz. (Winally Download bölümünden indirebilirsiniz)

PwC 14. Yýllýk Küresel CEO Araþtýrmasý kapsamýnda tüm dünyadan 1201 CEO ile görüþme yapýldý.

Bu yýl Türkiye’den katýlan CEO sayýsýnýn 30’a ulaþmasý ile Türkiye’ye iliþkin sonuçlar ayrýca rapor haline getiriliyor.

PWC’de alýntýdýr