Ana Sayfa Görüşler Sosyal Devlet Son Kuruþa Kadar Karþýlamalý mý?

Sosyal Devlet Son Kuruþa Kadar Karþýlamalý mý?

SGK Baþkaný Zararsýz, ”Sosyal devlet bir vatandaþýn saðlýk alanýndaki bütün giderlerini son kuruþuna kadar karþýlamak zorunda mý” diye sordu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Baþkaný Emin Zararsýz, Bilkent Otel’de düzenlenen Kayýtlý Ýstihdamý Teþvik Ýçin Teknik Destek Projesi açýlýþ konferansýnda yaptýðý konuþmanýn ardýndan, gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin þeker ölçüm çubuklarýnýn bedelinin karþýlanmasýna iliþkin sorularý üzerine Zararsýz, SGK artýk bu cihazlarý karþýlamýyormuþ gibi bir hava estirildiðini, bunun doðru olmadýðýný söyledi.

Danýþtayýn verdiði yürütmeyi durdurma kararýna kadar her bir cihaz için 55 kuruþ ödendiðini anýmsatan Zararsýz, söz konusu fiyatý tek baþýna belirlemediklerini vurguladý.

Zararsýz, uygulamanýn kesintisiz sürmesi için vatandaþlarýn bedelini kendilerinin ödedikleri ilaçlarýn faturalarýný getirerek SGK’dan belirlenen ücreti alabileceklerini dile getirdi.

Türkiye’de bu konuda 3 büyük firma bulunduðunu belirten Zararsýz, ”Firmalarla bugün yapýlacak toplantýnýn ardýndan Saðlýk Uygulama Tebliði yeniden düzenlenerek sýkýntý ortadan kaldýrýlacak” dedi.

Zararsýz, bir soru üzerine, bugünkü toplantýda büyük ihtimalle bir anlaþma olacaðýný, olmamasý halinde gerekli çalýþmayý yaparak yeni bir çözüm geliþtirebileceklerini ifade etti.

Danýþtayýn 55 kuruþu yetersiz bulmasý nedeniyle yeniden belirlenecek miktarýn bu rakamýn üzerinde olabileceðini dile getiren Zararsýz, ”Sosyal devlet bir vatandaþýn saðlýk alanýndaki bütün giderlerini son kuruþuna kadar karþýlamak zorunda mý? Hele hele üretilen hizmet 15-75 kuruþ arasýnda deðiþiyorsa, kiþi 15 kuruþluk malý aldýðýnda da 75 kuruþluk malý aldýðýnda da tamamýnýn devlet tarafýndan ödenmesi ne kadar doðru? Önemli olan ortalamayý bulmaktýr” diye konuþtu.

Saðlýk giderlerine yapýlan destek konusunda makul olaný bulmanýn, ortalamayý yakalamanýn önemli olduðunu dile getiren Zararsýz, ”Bizim ilave harcadýðýmýz her bir kuruþ, bugün sayýsý 16 milyona ulaþtýðý için sevindiðimiz aktif sigortalýlarýn primlerinden karþýlanýyor. Sosyal güvenlik olayý günlük deðildir. Düþünmek zorunda olduðumuz vade 20-25 yýldýr. Bu nedenle sürdürülebilir bir sistem oturtmaya çalýþýyoruz” þeklinde konuþtu.

KAYIT DIÞI SORUNU

Kayýt dýþý uygulamalara iliþkin sorular üzerine de Zararsýz, geçen yýl yaklaþýk 1 milyon kiþinin istihdam edildiðini, bunun 350 bin kadarýný kayýt altýna alýnanlarýn oluþturduðunu söyledi. Eksik bildirimlerin de kayýt dýþýlýðýn önemli bir unsuru olduðunu vurgulayan Zararsýz, bunlarýn tespitinin kayýt dýþý tespitinden daha zor olduðunu belirtti.

Ýþverenlerin sosyal güvenlik prim oranlarýnýn yüksek olduðu gerekçesiyle kayýt dýþýna yöneldiði yönündeki deðerlendirmelerin anýmsatýlmasý üzerine Zararsýz, þunlarý söyledi:

”Geçmiþ yýllarda bu argüman güçlü destek bulabilecek bir argümandý ama son yýllarda yapýlan çalýþmalar ve prim oranlarýndaki indirimler, özellikle teþvike dayalý 5 puanlýk indirim, bu iddiayý ileri sürenlerin bu konularda samimiyet noktasýnda sorgulanmasýný gerektirecek düzeye getirmiþtir.

Bu aþamalardan sonra halen sosyal güvenlik prim oranlarý çok yüksek, iþletmelerde çok ciddi maliyet unsuru oluþturuyor diyen iþverenlerimiz varsa kusura bakmasýnlar samimiyet noktasýnda yeniden kendilerini kontrol etmeleri gerektiðini düþünüyorum. Bu ancak kayýt dýþý çalýþtýrmaya suni olarak yaratýlan bir gerekçedir.”

ntv’den