Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat SGK Genelgelerinde Düzenleme

SGK Genelgelerinde Düzenleme

SGK’da herhangi bir konuda uygulama deðiþikliðine gidilecekse, o konuya has bir genelge çýkarýlýr. Dolayýsýyla her bir deðiþiklik ve yenilik ayrý genelgeyle duyurulur. Hal böyle olunca, SGK mevzuatýný takip etmek durumunda olan kiþiler, konulara hakim olabilmek için bütün genelgeleri okumak ve takip etmek zorunda kalýr. Genelge sayýlarýnýn yüzlerle ifade edildiðini dikkate alýrsak, bu iþ hiç de kolay deðildir.

Ýþte sosyal güvenlikte yýllardýr yaþanan bu mevzuat karmaþasý yakýnda sona erecek. SGK Baþkaný Dr. Emin Zararsýz’ýn talimatýyla baþlatýlan projeyle, her bir daire baþkanlýðýnýn genelgeleri tek genelgede toplanacak. Buna göre uygulamada bir deðiþiklik olursa, yeni genelge yayýnlamak yerine, mevcut genelgenin ilgili kýsmýnda deðiþiklik yapýlacak. Yani yönetmelik ve kanunlarda olduðu gibi, yapýlan deðiþiklik metne iþlenecek. Böylece muhasebeci, mali müþavir, insan kaynaklarý uzman veyöneticileri ve diðer ilgililerin, bir konuyu anlamak için onlarca genelge okumalarýna gerek kalmayacak.

Bugün gazetesinden