Ana Sayfa Görüşler Saðlýk Kampüsleri

Saðlýk Kampüsleri

BÜÞRA ARSLANTAÞ- Peki yine saðlýkla ilgili bir baþka konuya geçelim. Hastalýklarý ilgilendiren, direkt hastalýklarla ilgili deðil ama aslýnda AK Parti Hükümetinin çok da iddialý bir projesi bu saðlýk kampuslarý, saðlýk kentleri kurulacak. Seçim öncesine yetiþecek bu kampuslar, neleri içerecek, özelliði ne?

PROF. DR. RECEP AKDAÐ-Tabi biz uzun süreli düþündüðümüz için seçim öncesi, seçim sonrasý hesabýný doðrusu pek yapmýyoruz. Þunu da biliyoruz ki, 2011 seçimlerinden sonra da AK Parti olarak iktidardayýz, yolumuza devam edeceðiz. Bu anlamda, Kayseri’deki kampusla ilgili olarak ihale son aþamasýna geldi.

BÜÞRA ARSLANTAÞ- Öncelikle kaç ilde olacak, onu sorayým?

PROF. DR. RECEP AKDAÐ-Þöyle söyleyeyim: Þu anda kampus olarak düþündüðümüz zaman bizim büyük bölge illerimizin hemen hepsinde bu kampuslarý kuruyoruz. Yani Doðu’da Van’da, Erzurum’da, Trabzon’da, Güneydoðu’da, Rize’de, iþte Konya’da, Kayseri’de, Antalya’da, Ýzmir’de, Ankara, Ýstanbul gibi büyük þehirlerimizin hemen hepsinde bu kampuslarý kuruyoruz, Samsun’da. Önemli bir kýsmýnda bu kampuslarýn ana binalarýný yaptýk; mesela Erzurum’da yaptýk, Samsun’da yaptýk, Diyarbakýr’da yaptýk.

BÜÞRA ARSLANTAÞ- Ýçinde neler olacak, spor merkezleri, hastane, rehabilitasyon merkezleri?

PROF. DR. RECEP AKDAÐ-Þöyle: Þimdi bunlar birkaç hastaneden oluþan bir kompleks. Örneðin bir ana hastane, bir kadýn doðum hastanesi ve çocuk hastanesi, bir kalp hastanesi, bir onkoloji, yani kanser hastanesi, bir rehabilitasyon hastanesi. Bunlarýn yanýnda psikiyatri hastaneleri düþünüyorduk, o fikrimizden vazgeçtik. Dünya Saðlýk Örgütüyle yaptýðýmýz çalýþmalarda ayrý psikiyatri hastaneleri yapmanýn çok saðlýklý olmadýðý sonucuna ulaþtýk. Psikiyatri yataklarýný daha ziyade diðer hastanenin içine koyacaðýz ve psikiyatri de toplum temelli ruh saðlýðý dediðimiz daha yeni bir modele geçiyoruz. Daha çok sayýda merkez, vatandaþýn kolay ulaþacaðý merkezlerle. Söylediðim gibi, Kayseri’deki ihale son aþamasýna geldi. Bu arada Ankara Etlik, Bilkent, bunlarýn ihaleleri devam ediyor, ihale süreçlerini baþlattýk. Ýþte Ýstanbul Ýkitelli’nin ihale sürecini baþlatmak üzereyiz. Ama bu ihalelerin süreçleri biraz uzun. Çünkü bunlarýn önemli bir bölümünü kamu özel ortaklýðýyla yapýyoruz.

BÜÞRA ARSLANTAÞ- Ankara’da kaç tane olacak, Ýstanbul’da kaç tane?

PROF. DR. RECEP AKDAÐ-Ýstanbul’da Ýkitelli’de büyük bir kampus yapýyoruz. Onun dýþýnda Ýstanbul’da birçok hastane binasý zaten inþa ettik. Halkalý’da inþa ettik, Pendik’te inþa ettik, baþka þu anda yürüyen birçok iþimiz var. Þöyle ifade edeyim: Bu kampuslarý biz inþallah nasip olursa 2015’in sonuna kadar bütün Türkiye’de kurmuþ olacaðýz.

saglik.gov’dan