Ana Sayfa Görüşler Öðretim Üyeleri Bugün Grevde! TTB

Öðretim Üyeleri Bugün Grevde! TTB

Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Aralýk ayýnýn ikinci yarýsýnda baþlattýðý program çerçevesinde -tabip odalarýmýzýn yaný sýra- bütün Türkiye’de hekimlerle buluþmaktadýr.

Kýsa süre içerisinde 80-90 bin üzerinde hekimin yaþadýðý illerdeki doðrudan temaslarýmýz, yapýlan deðerlendirmeler bütün saðlýkçýlarda yaygýn bir huzursuzluðun olduðunu göstermektedir. Ýþyeri hekiminden uzman hekime, toplum saðlýðý hekiminden asistana, 112 hekiminden aile hekimine… görünürde farklý ama özde ayný gerekçeler huzursuzluðun kaynaðýdýr: Saðlýk hizmet sunumu merkezinde olmasý gereken ‘insan’dan giderek uzaklaþmaktadýr. Bu hizmeti sunan saðlýk çalýþanlarý ve hekimleri de bir insan olarak görmeyen politika ve tarz egemen olmuþtur. Bu tarz, hekimle hastayý/vatandaþý, hekimle hemþireyi, hekimle hekimi karþý karþýya getiren bir çizgide somutlanmakta ve varlýðýný sürdürmektedir.
Sorunlarýn/tepkilerin bugünlerde en görünür olduðu alan hepimizin geçmiþ olduðu týp fakültelerinde toplanmaktadýr.

Geçen bir ay içerisinde 20 ilde baþta köklü geçmiþi olan týp fakülteleri olmak üzere yaptýðýmýz toplantýlarda öðretim üyelerinin sorunlarýný daha fazla dile getirerek tepkilerini yükselttiklerini gördük. Bu memnuniyet vericidir.

Çok açýktýr ki hekimlerin sorunlarýnýn çözümünün de; bir anlamda sorunlarýn (öðrencilikle) baþladýðý yerden kaynaklanmasý çok uygundur.

Bugün hekimler, saðlýkçýlar dayanýþma içerisinde olmaya, sorunlarýn kaynaðýna tepki gösterme, bu politikalara karþý tutum almaya ve düne ait olumsuz ne varsa býrakarak hakkýmýz olan taleplerimizi dile getirmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktadýrlar.

Bu nedenle kýsa süre önce basýna yansýyan týp fakültesi öðretim üyelerinin “31 Ocak 2011 pazartesi günü iþ býrakacaðý” haberi yaygýn bir destek ve kabul görmüþtür. Öðretim üyelerinde baþlayan bir adým özel bir anlam ve önem taþýyacaktýr.

TTB, yukarýdaki anlayýþla, týp fakültesi öðretim üyelerinin baþta Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir olmak üzere 31 Ocak 2011 Pazartesi günü yapacaklarý toplantý, basýn açýklamasý, yürüyüþ, kamuoyunu bilgilendirme etkinlikleri, iþ býrakma dahil bütün etkinliklerin çaðrýcýsý, destekçisi, düzenleyicisi, sahibi, katýlýmcýsýdýr.

Bu etkinlikler Türkiye’ye, týp eðitimine, týp fakültelerine, öðretim üyeliði ve hekim kimliðine sorumluluðun gereðidir ve bu sorumluluk, duyarlýlýk ve özenle yerine getirileceðinden de kimsenin kuþkusu olmamalýdýr.

TTB