Ana Sayfa Görüşler Neþter Operasyonu

Neþter Operasyonu

Ýstanbul’da geçtiðimiz aylarda gerçekleþtirilen “Neþter Operasyonu” nda yapýlan telefon dinlemeleri, bazý medikal firmalar, özel hastaneler ve cerrahlar arasýndaki müthiþ rant ve rüþvet trafiðini ortaya çýkardý. Bazý medikal firmalarýn verdikleri rüþvetin “Geri Dönüþüm” koduyla çetelesini tuttuklarý, milyonlarýn havada uçuþtuðu belirlendi. Ýddianameye yansýyan ayrýntýlara göre müthiþ rant ve rüþvet çarký þöyle iþliyor: Medikal firmalar, ameliyat sonrasý cihaza ihtiyacý olan hastalarýn kendi cihazlarýndan almasý için doktorlara rüþvet veriyor. Cerrahlar da hastalarý bu medikal firmalara yönlendiriyor. Bilirkiþi incelemesinde devletin bu yolla, 2006-2009 arasýnda 2 milyon liranýn üzerinde zarara uðratýldýðý saptandý.

CERRAHA ÝKÝ VÝLLA
Devlet hastanelerinde çalýþan cerrahlar ise ameliyat olmasý gereken hastalarý özel hastanelere yönlendiriyor, bu þekilde medikal firmalardan istenilen cihaz alýnmasý daha kolay oluyor. SGK’nýn fatura onay biriminde çalýþan beyin cerrahý S.E.K.’nin da önüne gelen faturalarý incelemeden onaylayarak devleti zarara uðrattýðý saptandý. Bu iþ için S.E.K.’ye medikal firmalar tarafýndan iki villa alýndýðý belirlendi. S.E.K., iddiaya göre onayladýðý fatura baþýna da yüzde 2 komisyon alýyordu. Soruþturma geçiren bazý medikal firmalarýnýn verilen rüþvetin çetelesini tuttuðu da ortaya çýktý. Verilen rüþvet için “Geri Dönüþüm” kodu kullanýlýrken, cerrahlara verilen rüþvetin ameliyatlar ve hastalar baþlýklarý altýnda tek tek kaydedildiði belirlendi. Yine iddianamede yer alan bilgiye göre rüþvet zaman zaman para, kimi zaman da uçak ve seyahat giderleri olarak veriliyordu.

20 YILA KADAR HAPÝS
Beyoðlu Aðýr Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde biri baþhekim olmak üzere 36 beyin cerrahý ve 16 medikal firma yetkilisi rüþvet, belgede sahtecilik ve dolandýrýcýlýk iddialarýyla hâkim karþýsýna çýkacak. Cerrahlar için, 6 yýldan 20 yýla kadar deðiþen sürelerde hapis cezasý isteniyor.

Sabah gazetesinden