Ana Sayfa Tıp&Sağlık İlaç Firmaları Giremez

İlaç Firmaları Giremez

Aile Hekimliği uygulamasında uygulanacak ihtar puanı cetveline bakıldığında

Görevi esnasında ilaç reklamı içeren malzeme kullanmak 5

Ceza puanı 5, bu neleri kapsıyor ? hekimin çok kullandığı kalem, bloknot ve muayene masası örtüsü gibi materyalleri ve bilimsel gelişim için kullanılan kitaplari mi yoksa hastalara verilen aşı, hipertansiyon kartı gibi materyallerimi? Kanımca hepsini! Uygulama başladı örneklerini göreceğiz.

Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde kabul etmek 10

Ceza puanı 10, ilaç firmalarının tanıtım temsilcisi çalıştırması yasal hakkı fakat bunun bu şekilde sınırlandırılması aristo mantığı içinde şu örnekle örtüşür mü? Sigara satışı 18 yaş üstüne serbest fakat kapalı alanda içmek yasak. Öyle ise ilaç firması temsilcisi sigaradır!….

Bu durum nasıl açıklanabilir; hekimi sözleşmeli yaptım gerektiğinde sistem dışına yaptığım düzenlemeler yardımı ile atarım mı? Devlet içindeki farklı kurumların  farklı uygulamalar yapması doğru mudur ? İlaç firmaları kendilerine tanınan yasal hak ve çerçevelerde tanıtım elemanı çalıştırır, promosyon bütçesi kullanır iken bu çevreden dolanma kısıtlar niye? Devlet ya bunları zinhar yasaklamalı; tanıtım elemanı çalıştıramasın-tanıtım amaçlı bütçe oluşturamaz harcama yapamazsın ya da bir düzenleme ortaya koydu  ise uygulamalı ki devlet ciddiyeti oluşsun, yoksa geçmiş uygulamalarda olduğu gibi bu durum biraz rahatsız etme olmakta gibi.

1. Acil Tıp Teknisyenlerine aile sağlığı elemanı olma hakkı getirilmiş
2. Aile Hekimi olarak çalışma yaşı 65 yaşından sonra sağlık raporu almak
şartıyla 75 yaşına kadar çıkartılmış.(Aile Hekimlerinin emekli olup sistemin
çökeceğinden korktular demek ki)
3.Sözleşmeler iki yıllık olmuş..İki mali yıl..
4.Bilimsel faaliyetler ve telif hakları hariç olmak üzere mesleğin
icrasından kazanç temin edilemez olmuş..Sanatsal ve sportif faaliyetler
dışında ticari faaliyette bulunulamaz.
5.İzinler: 30 gün yine..5 gün daha mazaret izni verilebilir..aile hekimi
veya aile sağlığı elamanına evlilik, ölüm,doğum sebebiyle 5 gün izin
getirilmiş.
6.Anneye bir yaşından küçük çocuğu için günde bir buçuk saat süt izni
eklenmiş…
7.Raporlar: bir mali yıl içine 10 günlük parçalar halinde 40 gün tek hekim
raporu geçerli, bir defada 10 günü geçen izin için sağlık kurulu raporu, 3
ayı geçen sağlık kurulu raporu hakem hastaneye, 6 ayı geçen toplam rapor
süresinde sözleşme feshi getirilmiş..
8.İzin vermeye yetkiyi müdürlüğe vermişler…
9.Çalışma saati en az 40 saat aynı kalmış…
10. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanı pozisyonunun bulunduğu yerde ikamet
etmeleri esastır denmiş 
11.Denetimler: altı ayda bir denetim getirilmiş.denetim raporuna 7 gün içide
itiraz hakkı ve müdürlük komisyonunun itirazı 15 günde sonuçlandırması
istenmiş..
12.Soruşturmalar a-adli savcılığı ilgilendiren soruşturmalarda 4483
sayılı memurlar kanununa göre
b-idari yönden bu yönetmeliğin ceza puanı ve
sözleşme fesih şartlarına göre
c-Kamu zaralarında kamu zararlarının tahsili
yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır.
13.Sözleşmenin ihtaren sonaerdirilmesine 7 gün içinde il disiplin kuruluna
itiraz hakkı ve kurulun itirazı 30 günde sonuçlandırması istenmiş
14.İhtar puanı iki yılda 100 puanı dolduranın sözleşmesi sona
erdiriliyor…
15. Bir açık kapı bırakılmış en geç iki ay içinde sözleşme sözleşme fesih
işlemleri başlatılmazsa, 6 ayda sonuçlanmazsa iki yıl içinde ihtar
verilmezse sözleşme fesih yetkisi zaman aşımına uğruyor denmiş.
16.Aile hekimlerine yapılacak ödemelerde : Katsayı uygulaması getirilerek
aile hekimlerinin ücretlerinin azaltılması hedeflenmiş eğer gerçekten
hakkaniyet için çalışılan emeğe değer için bir düzenleme olsaydı özürlü ve
yatalak hastalar için asıl pozitif performansın getirilmesi
gerekirdi…Kazanılmış haklardan geri gidilerek diğer hasta katsayısı
azaltılmış..
17.Sosyaekonomik gelişmişlik düzeyi ücretlerindede bir kırpma aleyhimize
yapılmış gibi gözüküyor..,
18.ASM gider yardımı otomatik olarak 1 ocaktan itibaren %50 azaltılmış.
19.Aile hekimleri ABCD sınıflamalarından birine tabi olmaları için sınıflama
şartlarını yerine getirdiklerini ispat ederek bir dosya oluşturup müdürlüğe
başvuru şartı getirilmiş.Müdürlük kendisine gelen başvuru dosyasını en geç 1
ay içinde ideali 10 gün içinde sonuçlandırması istenmiş…talebin olumlu
sonuçlanmasıyla ilk ödeme döneminde yeni belirlenen sınıflamaya göre ödeme
yapılacağı söylenmiş. Grup değiştirmelerin ancak en erken 3 ayda bir
yapılabileceği belirtilmiş….
20.Gezici sağlık hizmetleri her 100 kişi için tavan ücretin binde 16 sı
oranında ödeneceği söylenmiş…
21.Tetkik ve lab. malzemelerinin müdürlükçe karşılanacağı söylenmiş (Ay
birde uygulansa !!!!) ve laboratuvar tetkik tutarının tavanı aşması
durumunda danıştay kararı nedeniyle sadece inceleneceği söylenmiş
22. Aile Hekimleri düzenlenecek eğitimlere katılması durumunda 6245 sayılı
harcırah kanununa göre geçici görev yolluğu ödenecek başka bir ödeme
yapılmayacaktır..
23. SSK lı olarakta bizler geçiçi iş göremezlik ödeneğine başvurursak,
burdan alacağımız miktar kadar alacağımız maaş ödememizden kesinti olacağı
söylenmiş..(SSK lıda olduk bu arada!!!)
24.Aile Hekimlerinden yapılacak kesintiler:
aşı, gebe takip, çocuk izlemlerinde %99 veya %100 başarı sağlanamazsa maaş
ödemesinde kademeli kesintiler yapılmış..Bu aile sağlığı elemanları içinde
geçerli….Ayrıca bu maaş kesintileri yetmemiş bir yanında ceza puanı
uygulaması getirilmiş…Bir iş için iki kez cezalandırma getirilmiş …..
25.Aile sağlığı elemanına yapılacak ödemelerdeki katsayılar aile
hekimlerinden biraz yüksek tutulmuş biraz artış sağlanmış gibi.
birde üniversite mezunu yardımcı sağlık personeline , lise mezununa göre
biraz daha fazla katsayı artışı ve maaş artışı yapılmış…
26.Entegrelere yeni uygulama getirilmiş .Burdaki arkadaşlar hasta sayılarına
göre bir kısmı zararda , bir kısmı karda olabilir kişiye göre değişir bu…
27.ödemeler ay çalışmalarının müdürlüğe bildirilmesinden itibaren 15 gün
içinde ..bu değişmemiş..
28. Sözleşmeli personel tavan ücretine yapılacak olan zamlar aile
hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına da yansıtılacağı söylenmiş.
29.Geçiş hükümleri olarak istanbulun beklediği 12 ay cari yardımı tam alalım
isteği karşılanmamış sadece 6 ay cari gider tam ödenecek denmiş
30. sayıştay görüşüyle hazırlanan yönetmelik uygulama tarihi 1.1.2011 olduğu
belirtilmiş..