Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat I.Basamak Saðlýk Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti

I.Basamak Saðlýk Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti

Saðlýk Bakanlýðý Hýfzýssýhha Mektebi Müdürlüðü tarafýndan Aile Hekimliði Uygulamasý ile birinci basamak saðlýk hizmetlerinden yararlanan vatandaþlarýn memnuniyet ve memnuniyetsizliklerini incelemek amacýyla, “Birinci Basamak Saðlýk Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti” isimli saha araþtýrmasý gerçekleþtirilmiþtir.

Araþtýrma sonucunda, Hýfzýssýhha Mektebi Müdürlüðünün “Araþtýrma Serisi”nin dördüncü kitabý olan “Birinci Basamak Saðlýk Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti” araþtýrma raporu Türkçe ve Ýngilizce olarak yayýnlanmýþtýr

Saglik.gov.tr

Download bölümümüzden indirebilirsiniz