Ana Sayfa Görüşler Estetik ve Güzellik Merkezleri Bugün Dönüþtü !

Estetik ve Güzellik Merkezleri Bugün Dönüþtü !

Türkiye’de medikal estetik uygulamalarda yasal boþluklar, bu alanlarda birden çok uzmanlýk dalýndaki hekimin, estetisyenin faaliyet göstermesi, yasalarýn ilk dönemler sertifika vererek izin verdiði uygulamalarda sürekli geliþen ürün/uygulama pazarýnda ve birbiri ardýna açýlan güzellik merkezlerini denetimin güçleþmesi yeni bir düzenlemenin yolunu açtý.

Bu kapsamda hizmet veren estetisyenler (güzellik uzmanlarý), medikal estetik sertifikalý pratisyen hekimler, uzmanlýklarýný tamamlamýþ dermatologlar ve plastik cerrahlar arasýnda; enjeksiyonlu uygulamalarýn (dolgu, botox gibi) ve lazer iþlemlerinin (lazer epilasyon ve lazerlerle yapýlan cilt gençleþtirme ve tedavi uygulamalarý gibi) kimlerin alanýna girdiði/girmesi gerektiði ciddi bir tartýþma konusu idi.

Saðlýk Bakanlýðý’nýn yaklaþýk üç sene önce ‘Ayakta teþhis ve tedavi yapýlan özel saðlýk kuruluþlarý hakkýnda yönetmelik’ ile ‘Güzellik Merkezi’ kavramý ortadan kaldýrýlmýþ, lazer epilasyon dahil tüm medikal estetik uygulamalarýn hastane, poliklinik veya ilgili branþ hekimlerinin özel muayenehanelerinde yapmasýný öngördü. Bunun yaný sýra bu alanda hizmet verse dahi kuruluþlarýn tabelalarýnda ‘Estetik’ ve ‘ Güzellik’ kelimelerini kullanmalarýný da yasakladý.

Bu sektörde çalýþanlar, çalýþanlarýn bakmakla yükümlü olduklarý kiþiler, güzellikle ilgili týbbi cihaz firmalarý ve bu sektöre ilaç ve diðer malzeme temin edenlerle 15.000 kiþiyi etkileyen yasal süreç sonunda 760 güzellik salonundan 278 tanesi poliklinik oldu, kalan güzellik merkezleri güzellik salonlarýna dönüþtü. Bu deðiþimle birlikte yaklaþýk 400 kadar doktor ise devler ya da özel hastanelerde çalýþmaya baþladý ya da özel muayenehane açtý.

Konuyla ilgili Uzman Doktor Tülay Türksoy Akvardar bilgi verdi. Tülay Türksoy Akvardar, Saðlýk Bakanlýðý’nýn bu yöndeki uygulamalarýnýn yerinde ve hasta haklarýný korur uygulamalar olduðunu belirterek ‘Gerek hizmet verilen mekanlar, gerek güzelli estetik uygulamalarda kullanýlan sistemler gerekse de bu sistemleri uygulayan tedavileri yapan kiþiler için bir standart tarif edilmesi sevindiricidir’ dedi. Yasa öncesi dolgu botox ve diðer enjeksiyonlu cilt gençleþtirme ve yenileme tedavilerini doktor yönetiminde bulunmayan kuaförler, güzellik salonlarý yapabiliyordu. Bunlardan yanlýþ eksik ve steril ortamda yapýlmayanlarda ciddi þikayetler ve kimi zaman kalýcý sorunlar hasta þikayeti olarak bizlere ulaþýrdý. Yine uygulamasý basit gibi görünse de birçok kadýnýn tercih ettiði lazer epilasyon ve lazerli cilt gençleþtirme uygulamalarý kimi zaman eski ve yanlýþ teknolojiler kullanýldýðý için hastanýn zaman ve para kaybýna, dikkatsiz uygulamalarsa çeþitli derecelerde yanýklara yol açýyordu. Saðlýk Bakanlýðý’nýn yönetmeliði bu uygulamaya da bir standart getirdi açýklamasýný yaptý.

Türkiye’deki 3000 güzellik merkezinden yaklaþýk 200 merkez, Saðlýk Bakanlýðý onayýyla poliklinik statüsüne geçti.

Bu uygulamalar sonucu 3000 güzellik merkezinden yaklaþýk 200 merkezin, Saðlýk Bakanlýðý onayýyla poliklinik statüsüne geçtiðini de belirten Uzman Doktor Tülay Türksoy Akvardar; iþin elbette üzücü bir mali portresinin de bulunduðunun bu sektörde çalýþanlar, bu sektöre malzeme saðlayanlar ve ailelerini de hesaba katacak olursak 150.000 kiþiyi etkileyecek bir karar olduðunun da altýný çizdi. Yeni yönetmelik karalarýna göre; cilt bakýmý, manikür, pedikür gibi kýsmi çalýþmalar, güzellik salonu ve kuaförlere býrakýldý; ancak epilasyon da dâhil diðer bütün hizmetlerin doktor gözetiminde ve poliklinik ortamýnda olmasý þartý getirildi. Akvardar’a göre bu da artýk güzellik hizmetinin uzman ellerde ve saðlýklý bir ortam da yapýlmasý anlamýna geliyor. Lazer epilasyon, botoks, dolgu, lazerle leke, damar, akne izi tedavisi, kimyasal peeling gibi iþlemler sadece ilgili branþ hekimlerinin muayenehaneleri, poliklinik, týp merkezi ve hastane gibi saðlýk kuruluþlarýnda yapýlabiliyor.

Belediyeler yeni yönetmelik ve güzellik salonlarý konusunda bilinçlendirilmeli
Yeni yönetmeliðin layýkýyla uygulanmasýnýn baþta bu tür estetik güzellik hizmeti alanlarý koruduðunu ve bakanlýðýn kararýný yerinde bulduklarýný belirten Akvardar; ‘Yönetmelik gereði kuaförler gibi Belediyelerin denetimine geçen Güzellik Salonlarý’nýn faaliyet alanlarý üzerine Belediyelerin bilgilendirilmesi gerekiyor. Burada bir yasal boþluk olmasa bile kavram kargaþasý var.
Ýlgili kararda açýkça (Geçici Madde 5, 39. Madde-1) güzellik salonlarýnýn saðlýk kuruþlu statüsünden çýkarýldýðý belirtiliyor. Ayný maddenin 2. Bendinde;  Güzellik salonunda Týp fakültesi diplomasý olan biri çalýþsa bile, tabip yetkisinde olan týbbi iþlemler güzellik salonunda yapýlamaz. Bu hususa uymadýðý tespit edilen kiþiler hakkýnda ilgili mevzuat hükümleri uygulanýr.’ Deniyor.
Halbuki etrafta yüzlerce lazer epilasyon, botox, bölgesel incelme sistemleri, mezoterapi vb. uygulamakta olan güzellik salonu var. Hatta internette çeþitli indirim siteleri aracýlýðýyla kampanyalar dahi düzenleyip duyuruyor. Bu konuda Saðlýk Bakanlýðý güzellik salonlarý artýk kendi denetiminden olmadýðý için herhangi bir yaptýrým uygulamýyor, Belediyelerse henüz yeni uygulanmaya baþlayan bu kararlarda tecrübe edinecek zamaný bulamadý. Bu durumda þu an yaþanmakta olan yasal boþluktan en çok bu uygulamalarý alanlar zarar göreceklerdir’ diyor. Akvardar;  epilasyon, anti aging uygulamalarý, kýlcal damar tedavileri, kimyasal peeling, botox, dolgu gibi hizmetleri almak isteyenlerin mutlaka hekim kontrolünde çalýþan ve bu konuda tecrübeli poliklinik, hastane, muayenehane ortamlarýna baþvurulmasýna dikkat çekiyor.

Þikayet mercisi Saðlýk Bakanlýðý deðil Belediyeler olmalý
Kavitasyon, epilasyon, botox kampanyasý vb. kampanyalarla gündeme gelen bu tür yetki alanýný aþan kimi Güzelik Salonlarý’nýn kullanýlan eski teknolojiler, kalitesiz malzeme ve uzman hekim bulunmayýþýndan dolayý hastalarý maðdur edebileceðini belirten Akvardar; bu tür sorunlarla karþýlaþanlarýn baðlý bulunduðu belediyelere þikayette bulunabileceðini de sözlerine ekledi.

Habertürk’den