Ana Sayfa Görüşler DEV Saðlýk Projeleri !

DEV Saðlýk Projeleri !

 *Proje Ýkitelli-Ýstanbul’da yapýlacaktýr. Proje; 400 yataklý Bölge Hastanesi, 150 yataklý Onkoloji Hastanesi, 250 yataklý Çocuk Hastanesi, 300 yataklý Kadýn Doðum Hastanesi, 150 yataklý Kalp Damar Hastalýklarý Hastanesi, 250 yataklý Nörolojik ve Ortopedik Bilimler Hastanesi, 200 yataklý Psikiyatri Hastanesi, 200 yataklý Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 10 yataklý Yanýk Ünitesi, 50 yataklý Travma Merkezi ve 20 yataklý Transplantasyon Ünitesi olmak üzere toplam 1980 yataklý Entegre Saðlýk Kompleksinin tasarýmý, inþaatý, tefriþatý, týbbi ekipmanýn temini, týbbi hizmet dýþýndaki hizmet ve alanlarýn iþletilmesini kapsamaktadýr. Yüklenici; projenin finansmaný, uygulama projesini, tasarýmýný, inþaatýný, medikal cihazlar ve diðer ekipmanýn tedarikini ve tesis için gerekli mefruþatý saðlayacaktýr. Yüklenici; ayrýca tesislerin bakým ve onarýmý, görüntüleme, laboratuar ve diðer týbbi destek hizmetleri ile bilgi iþlem, sterilizasyon, çamaþýr, temizlik, güvenlik ve yemek dahil olmak üzere destek hizmetlerinin sunumunu, saðlýk hizmetleriyle uyumlu ve Bakanlýk onayýný alacak ticari alanlarýn yapým ve iþletilmesini de üstlenecektir. Kamu özel ortaklýðý modeli ile gerçekleþtirilecek olan Proje’nin yapým dönemi 36 ay, iþletme dönemi 25 yýl olmak üzere sözleþme süresi toplam 28 yýldýr.

 *Proje Bursa’da yapýlacaktýr. Proje; 400 yataklý Bölge Hastanesi, 200 yataklý Kalp Damar Hastalýklarý Hastanesi, 200 yataklý Onkoloji Hastanesi, 100 yataklý Psikiyatri Hastanesi, 100 yataklý Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi ve 200 yataklý Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olmak üzere toplam 1200 yataklý bir Entegre Saðlýk Kampüsü yatýrýmýný kapsamaktadýr. Yüklenici; projenin finansmaný, uygulama projesini, tasarýmýný, inþaatýný, medikal cihazlar ve diðer ekipmanýn tedarikini ve tesis için gerekli mefruþatý saðlayacaktýr. Yüklenici; ayrýca tesislerin bakým ve onarýmý, görüntüleme, laboratuar ve diðer týbbi destek hizmetleri ile bilgi iþlem, sterilizasyon, çamaþýr, temizlik, güvenlik ve yemek dahil olmak üzere destek hizmetlerinin sunumunu, saðlýk hizmetleriyle uyumlu ve Bakanlýk onayýný alacak ticari alanlarýn yapým ve iþletilmesini de üstlenecektir. Kamu özel ortaklýðý modeli ile gerçekleþtirilecek olan Proje’nin yapým dönemi 3 yýl, iþletme dönemi 25 yýl olmak üzere toplam sözleþme süresi 28 yýldýr.

*Proje, Toroslar-Mersin’de yapýlacaktýr. Proje; 500 Yataklý Bölge Hastanesi, 100 Yataklý Kalp ve Damar Hastalýklarý Hastanesi, 350 Yataklý Kadýn Doðum ve Çocuk Hastanesi, 100 Yataklý Psikiyatri Hastanesi ve 50 Yataklý Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 1100 yataklý bir Entegre Saðlýk Tesisi yatýrýmýný kapsamaktadýr. Yüklenici; projenin finansmanýný, uygulama projesini, tasarýmýný, inþaatýný, medikal cihazlar ve diðer ekipmanýn tedarikini ve tesis için gerekli mefruþatý saðlayacaktýr. Yüklenici; ayrýca tesislerin bakým ve onarýmý, görüntüleme, laboratuar ve diðer týbbi destek hizmetleri ile bilgi iþlem, sterilizasyon, çamaþýr, temizlik, güvenlik ve yemek dahil olmak üzere destek hizmetlerinin sunumunu, saðlýk hizmetleriyle uyumlu ve Bakanlýk onayýný alacak ticari alanlarýn yapým ve iþletilmesini de üstlenecektir. Kamu özel ortaklýðý modeli ile gerçekleþtirilecek olan Proje’nin yapým dönemi 36 ay olup sözleþme süresi toplam 28 yýldýr.