Ana Sayfa Görüşler Büyük Hastane Küçüðü Yutacak!

Büyük Hastane Küçüðü Yutacak!

Hekimlerin büyük ölçüde karþý olduðu ‘Tam Gün Yasasý’nýn ardýndan hükümet, tepki çeken bir baþka plan için harekete geçti. Saðlýk Bakanlýðý’nca hazýrlanan taslaða göre; birden fazla saðlýk tesisinin bulunduðu il ve ilçelerde, hizmet sunum kapasitesi, bina, donaným, saðlýk insan gücü ve gelir-gider dengesi daha iyi durumda olan hastane bünyesinde bir veya birden fazla saðlýk tesisi birleþtirilecek. Bir baþka hastanenin bünyesine katýlacak hastanede þu kriterler aranacak:

Etkin çalýþamama
* Personelin birden fazla saðlýk tesisine bölünerek görev yapmasý nedeniyle nöbet hizmetleri ile ameliyathane, yoðun bakým, yeni doðan yoðun bakým, doðumhane, yanýk gibi kritik ve özellikli birimlerin etkin çalýþtýrýlamamasý.
* Hasta yatýþ, cerrahi branþ ve masa baþýna düþen ameliyat, yatak doluluk oraný ve benzeri verimlilik göstergelerinin düþük olmasý.
* Mal ve hizmet alýmlarýna iliþkin maliyetlerin yüksek olmasý, saðlýk tesislerine ait iþletme giderlerinin gelirlerinden yüksek olmasý.
* Nöbetlerin genel cerrahi, iç hastalýklarý, kadýn hastalýklarý ve doðum, çocuk saðlýðý ve hastalýklarý branþlarý baþta olmak üzere, anesteziyoloji ve reanimasyon, beyin cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, nöroloji ve benzeri uzmanlýk dallarýnda 24 saat kesintisiz yürütülememesi.
* Kadýn-doðum, çocuk, göðüs ve benzeri dal hizmetlerinin bütüncül bir yaklaþým içerisinde sunumunun saðlanamamasý.
* Yerleþim yerindeki saðlýk tesislerinin mevcut araç-gereç, týbbi donaným ve teknolojik imkânlarýnýn tüm uzman tabiplerce en üst düzeyde ve koordineli bir þekilde kullanýlamamasý.

Tek elden planlama
Saðlýk Bakanlýðý’nýn taslaðýna göre, birleþtirilen kurumlarda çalýþan personelin sicili, yeni kuruma da intikal ettirilecek. Birleþtirilen kurumda hizmetler, binalar ve diðer tesisler tek elden planlanacak. Birleþtirme iþlemi, Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý genel ve dal hastaneleri ile eðitim ve araþtýrma hastanelerine baðlý olarak faaliyet gösteren semt polikliniklerini, ek hizmet binalarýný, baðlý hastaneleri ve buralarda görev yapan personeli kapsayacak.

Milliyet gazetesinden