Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Kamu Eczacıları Kongresi Sonuç Bildirgesi

Kamu Eczacıları Kongresi Sonuç Bildirgesi

Paylaş

TEB Kamu Eczacıları Kongresi Sona Erdi

6-7 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirilen TEB Kamu Eczacıları Kongresi sona erdi.  

Kongrenin ikinci gününde  “Hastane Eczacılığı Uygulamaları”, “Hastanede, Kamuda, Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Eczacıların Sorunları, Beklentileri ve Çözüm Önerileri”, “Avrupa’ da Hastane Eczacılığı”, “İyi Dağıtım Uygulamaları”, “SGK ve Hastane Geri Ödemeleri”, “Hastanede Akılcı İlaç Kullanımı ve Uygulamaları”, “Kamu Hastaneleri Kurumunda Hastane Eczacılığı” ve “Kamu Sağlık Çalışanlarının Örgütlenmesi” başlığı altında toplam 7 oturum ve 1 panel gerçekleştirildi. TEB Merkez Heyeti Üyesi ve Kongre 2. Başkanı Ecz. Bülent Varel, Kongrenin sonunda ‘TEB Kamu Eczacıları Kongresi
Sonuç Bildirgesi’ni okudu. Sonuç Bildirgesi şöyle:

‘1999 yılından bu yana meslek örgütü çatısı altında ilk kez Türk Eczacıları Birliği Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonumuz tarafından organize edilen Kamu Eczacıları Kongresi, kamu ve özel hastaneler, SGK, TİTCK, Kamu Hastaneleri Birliği gibi kurumlar ve akademide çalışan eczacılar başta olmak üzere, kayıtlı 728 olmak üzere 1000 civarında eczacının katılımı ile 6-7 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. 7 oturum ve 2 panelin yapıldığı programda 50 konuşmacı ve moderatör görev aldı. Bu haliyle Kamu Eczacıları Kongresi, Türkiye eczacılık tarihinin en kalabalık kamu eczacıları toplantılarından bir tanesi, belki de ilki oldu.

Kongremiz, sadece niceliksel olarak katılımlı bir Kongre olmakla kalmadı, eczacıların ve meslek örgütünün birbirinden beklentilerini anlattığı, sorunlarını ve somut çözüm önerilerini ortaya koyduğu bir kongre olarak; bundan sonrası için kamu eczacılarının sorunlarının çözümü noktasında bir yol haritası da oluşturdu.

Bizler, yürekten inanıyoruz ki; bu yol haritasının takip edilmesi; eczacıların bugün aktardıkları sorunların yarın ortadan kalkması noktasında; hem meslek örgütümüze, hem bürokrasiye, hem yasa koyucuya hem de bizzat konunun özneleri olan kamu eczacılarına çok şey katacaktır. Bir konuşmacımızın da ifade ettiği gibi; “Kongreyle birlikte umutlarımız da arttı”.

Bundan sonraki dönemde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti olarak biz de; bu umutların gerçeğe dönüşmesi sürecinin en yakın takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

Bu çerçevede kamu eczacılarımızdan aldığımız güçle ve onlarla işbirliği içerisinde;

–        Sağlık hizmetlerinin kamu eliyle, hekim-eczacı-hasta işbirliği içerisinde ve ücretsiz olarak verilmesi, Gayri Safi Yurt içi Hasıla içinde sağlığa ve sosyal güvenliğe ayrılan payın artırılması, hastaların, toplumun ve sağlık çalışanlarının sağlık haklarının bütün boyutlarıyla yaşama geçirilmesi;

–        Bunun için, sağlık hizmet sunumunun ayrılmaz bir parçası olan eczacıların, kamuda hâlihazırda son derece yetersiz bulunan sayısının artırılması,

–      Yataklı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği’nden “kurumda eczacı olmadığı takdirde görevini hemşire ya da eczane teknisyeni yürütür” ifadesinin çıkartılması ve tıpkı Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde olduğu gibi; eczacısı olmayan hastane eczanelerinin kapatılması ya da hızla buralara eczacı ataması yapılması;

–     Kamu ve özel hastane eczacılarının özlük haklarının iyileştirilmesi; eczacının daha yüksek bir yaşam standardına kavuşturulması için başta ek ödeme katsayısı düzenlemesi olmak üzere, ücret iyileştirmesinin yapılması, denge ve ek ödeme paylarının temel maaşa eklenmesi ve böylece net gelirin eczacı tarafından da bilinmesi, keyfiyetten çıkartılarak bir hak haline getirilmesi,

–        Hangi alanda çalışıyor olursa olsun, 6643 sayılı yasada kendisine verilen yetkiye dayanarak TEB tarafından belirlenen asgari mesul müdür ücretinin altında ücret verilmesi uygulamalarının engellenmesi;

–        6197 Sayılı Eczacılık Yasamızda 6308 Sayılı Yasa değişikliği ile getirilen eczacı tanımının kamu kurumlarında çalışan eczacılara uygulanan yasa ve yönetmeliklere de teşmil edilmesinin sağlanması;

–      Akademik eczacıların iş güvencesinin sağlanması, ekstra iş yüklerinin azaltılması, üniversitelerde laboratuvar donanım eksikliklerinin giderilmesi; eczacısız Eczacılık Fakültesi / Anabilim Dalı açılmasının engellenmesi; eczacılık fakültelerinin bir yükseköğretim planlaması çerçevesinde yeniden yapılandırılmasının sağlanması;

–     Avrupa örnekleri incelenerek Türkiye’de klinik eczacılığın yanısıra lisans sonrası / lisans üstü Hastane Eczacılığı programlarının da açılması;

–     Anayasamızda yasak olarak tanımlanan angaryanın eczacılara yaptırılmasının etkin biçimde önlenmesi, eczacının sorumluluğu ve bilgisi bulunmayan alanlarda çalışmasının ve bunun mali sorumluluğunun eczacıya bırakılmasının önüne geçilmesi, Kamu Zararlarının Tahsili Yönetmeliği’nde “memurun kastı ya da kusuru” ifadesindeki “kusuru” kelimesinin keyfiyete dayalı cezalara yol açması nedeniyle, çıkartılması;

–        Hastane ve kamu eczacılığı alanında eczacılık lisans eğitimi sırasında staj olanaklarının artırılması, böylece eczacının alan seçerken daha bilinçli ve bilgili olmasının sağlanması,

–        Hastane ve kamu eczacılarına yönelik olarak başta TEB Eczacılık Akademisi olmak üzere, sertifikalı meslek içi eğitim programları hazırlanması;

–      Hastane eczanelerinde çalışan personelin kalifiye hale getirilmesi, özellikle eczane teknisyenliği önlisans eğitimlerinde hastanelerde çalışacak eczane teknisyenlerine yönelik eğitimlerin de bulunması; hastanelere teknisyen atamalarının hızlandırılması;

–        Hastane eczanelerinin fiziki koşullarının mutlak suretle iyileştirilmesi ve insana yaraşır, ergonomik çalışma ortamlarının sağlanması;

–        Hastane ve kamu eczacılarına özgü iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının tanımlanması ve bunlar için ekstra iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınması;

–     Eczacılığın yetki, yetkinlik, görev ve sorumluluk alanlarını çok daha iyi bilen eczacı bürokrat ve yasa koyucuların sayısının artırılması için çalışma yapılması;

–       Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odalarının kamu eczacılarına yönelik ilgi ve çalışmalarının artırılması ve buna karşı kamu eczacılarının da meslek örgütü çalışmalarında aktif olarak yer almasının sağlanması;

Kongremizin ortak iradesinin bir yansıması olacaktır.

Kamu eczacısı Birliğiyle, Türk Eczacıları Birliği kamu eczacısı ile güçlü!

Kongremize katılan herkese teşekkür ediyoruz.’

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin