Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat 6308 Sayılı Kanun ve Eczane Kapatılması

6308 Sayılı Kanun ve Eczane Kapatılması

38.A.00.002623
17.08.2012

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen “Eczane kapatma” konulu yazı

Bilindiği gibi, 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da, 31.05.2012 tarih ve 28308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6308 Sayılı Kanun ile, bazı değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine hitaben 17 Ağustos 2012 tarih, B.10.1.İTK.0.61.00.00/010.07.01-79808 sayılı ve ‘Eczane kapatma’ konulu bir yazı yayımlanmıştır.

Bir örneği ekte yer alan yazıda; yeni yasa ile yapılan düzenlemelerin uygulaması ile ilgili olarak bazı açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre;

“31/05/2012 tarihli ve 28308 sayılı 6308 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un bazı maddelerinde değişiklik yapılması, bazı maddelerin ise mezkur Kanun’a eklenmesinin öngörüldüğünden bahisle; 6308 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi ile 6197 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 3 üncü maddesinde, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilir ve devredebilir.” denildiği, 10 uncu maddesinde de, “Bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği” nin belirtildiği;

1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında -2012 yılı- eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere 6197 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinde yer alan nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalar ile yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna dair hükümlerin uygulanmayacağı,

2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği 31/05/2012 tarihinde serbest eczanesi bulunan eczacıların, bir defaya mahsus olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tâbi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına nakledebilecekleri veya devredebilecekleri,

Bildirilmiştir.

Yazıda ayrıca, eczacıların kapatma hâlinde söz konusu kriterlere tâbi olmadan yeniden eczane açabilecekleri şeklinde yönlendirildikleri ve mağduriyete sebebiyet verildiği yönünde bildirimler alındığı belirtilerek, Kanun hükmü ile, 31/05/2012 tarihinde serbest eczanesi bulunan eczacılara sadece devir veya nakil hakkı tanıdığından bu tarihten sonra eczanesini kapatanların yeniden eczane açma talebinde bulunmaları hâlinde nüfusa göre eczane açılması kriterine tâbi olacakları bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini saygılarımla rica ederim.

 

 

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin