Ana Sayfa Görüşler Ýngiliz Saðlýk B., Fiyatlandýrmada “serbest diyalog” Umuyor

Ýngiliz Saðlýk B., Fiyatlandýrmada “serbest diyalog” Umuyor

Markalý ilaçlarýn fiyatlandýrmasýna dair yeni bir deðer tabanlý sistemin baþlatýlmasý hakkýndaki hükümet müzakerelerinin bugün (17 Mart) itibariyle bitimi ile Saðlýk Bakaný Earl Howe, Pharma Times’a, “deðer tabanlý fiyatlandýrma (VBP) sisteminin nasýl olacaðýna dair detaylý inceleme yaptýðýmýz üç yýlý geride býrakmýþ bulunmaktayýz” dedi.

Bakanlar önümüzdeki üç ay, Saðlýk Bakaný’nýn sektörle “serbest diyalog” olmasýný beklediði, deðerin nasýl olacaðý, nasýl ve kim tarafýndan belirleneceði ve fiyatýn nasýl yükleneceði gibi konularda týp uzmanlarý ve hasta gruplarýna önderlik ediyor olacaklar.  Saðlýk Bakaný, “Bir kere genel anlayýþa ulaþtýk mý, ilaç sektörüyle detaylý müzakere olanaðý elde edeceðiz” dedi.

kaynak: pharmatimes

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin