Ana Sayfa Görüşler Ýlaç Sektöründe 2010 Yýlýndaki Ýþten Çýkarmalarda Ýlk 10

Ýlaç Sektöründe 2010 Yýlýndaki Ýþten Çýkarmalarda Ýlk 10

Ýlaç Sektöründe 2010 Yýlýndaki Ýþten Çýkarmalarda Ýlk 10 Listesi

1. AstraZeneca – Ýþten Çýkarýlan Kiþi Sayýsý: 8550 AstraZeneca, 2009 yýlýnda 15.000 kiþinin iþten çýkarýlmasýna ek olarak, yeni yýlý 8000 kiþinin iþten çýkarýldýðýný duyurarak baþlattý. Þirket konu ile ilgili çekingen deðildi; zincir sistemlerden araþtýrma-geliþtirmeye (R&D), satýþa, pazarlamaya ve yönetime kadar neredeyse þirketin her bölümünde kadro azaltýldý. Ve bir ay sonra, Wilmington DE’de olduðu gibi Ýngiltere ve Ýsveç’teki tesislerinin kapýlarýný kapatmak suretiyle 550 kiþiyi daha iþten çýkardý. AstraZeneca, esas olarak 2013 yýlý itibariyle 7400 pozisyonu çýkarmayý hedefleyerek, 2007 yýlýndan beri maliyet düþürücü bir tutum izliyordu. Üç yýl sonra toplam sayý 23.550’ye çýktý.

2. Pfizer – Ýþten Çýkarýlan Kiþi Sayýsý: 8480 Pfizer, bu yýl bildirilen 10.000’in üzerindeki iþten çýkarma ile ikinci sýraya oturdu. Nispeten küçük bölümlerde toplamda 8480 kiþinin iþten çýkarýldýðýný duyurdu: 1080 kiþi Ocak ayýnda yapýlan iki duyuruda ve 7400 kiþi Mayýs ayýnda ayrýca yapýlan duyurularda. Þirket, Wyeth ile birleþtikten sonra, Wyeth’in üç düzine tesisini kendisine ait 40 taneye eklemesinin sonucu olarak iþten çýkarmalara yöneldi.  Ýþletmenin baþkaný olan Nat Ricciardi, “Maliyet açýsýndan iyi olmayan aþýrý kapasiteye sahip, bileþik üretim tesislerine sahibiz” dedi. Ve Pfizer, New Jersey, Pensilvanya, New York, Porto Riko, Ýrlanda, Ýngiltere ve Almanya’da iþten çýkarmaya yönelik bölümler buldu. Süreç henüz tamamlanmadý; iþten çýkarmalar önümüzdeki beþ yýl içerisinde gerçekleþtirilecek.

3. GlaxoSmithKline – Ýþten Çýkarýlan Kiþi Sayýsý: 5201 CEO Andrew Witty bu seneyi þirket için, 700’ü satýþ ve pazarlama bölümünden olmak üzere Avrupa ve Amerika’da çalýþanlarýn iþten çýkarýlmasýný kapsayan biçimde, maliyet tasarruflu seçenekler bulmaya çalýþarak geçirdi. GSK geleceðin geliþen pazarlarda, özellikle de Asya ve Güney Amerika’da olduðuna inanmakta ve sermayesinin büyük bölümünü, çok sayýda anlaþmayla bu bölgelere geçirmektedir. Ancak Witty iþten çýkarmalarýn ötesinde, dokuz yýlda hiçbir yeni ürün bulamayan araþtýrmaya 3 milyar avro harcayan çalýþmayý da içeren diðer baþarýsýzlýk stratejilerini de gözden geçirdi.

4. Roche – Ýþten Çýkarýlan Kiþi Sayýsý: 4800 Roche bu yýlýn Kasým ayýnda bir çýrpýda 4800 çalýþaný iþten çýkararak geri döndü. Bu çýkarmalar önümüzdeki iki yýl içerisinde 800 þirket içi transfer ve 700 üçüncü gruplara transfer ile devam edecek. Þirket tarafýndan yapýlan duyuruya göre çýkarýlanlarýn 2650 tanesi satýþ ve pazarlama bölümünden olacak. Þirket iþten çýkarmalarýn sebeplerinden biri olarak taspoglutide’den alýnan zayýf sonuçlarý gösterdi. Roche CEO’su Severin Schwan bir demeçte þöyle dedi, “Bu, yükselen fiyat baskýsý ve daha rekabetçi bir piyasa karþýsýnda Roche’un uzun dönem inovasyon kapasitesini güçlendirmek için yapýlan kapsamlý, odaklanmýþ bir giriþimdir. Oldukça ümit vericisi ürünlerimizi ciddi þekilde hasta olanlara yardým etmek ve daha etkili saðlýk sistemlerine katkýda bulunmak için kullanmaya devam edeceðiz.” Ýþten çýkarmalar Roche’a 2012 yýlýna kadar 2.7 milyar Amerikan dolarý ve 2012 yýlýndan sonra ise 2.4 milyar Amerikan dolarý katkýda bulunacaktýr.

5. Bayer – Ýþten Çýkarýlan Kiþi Sayýsý: 4500 Bayer’deki iþten çýkarmalar, þirketin geliþen pazarlara odaklanmak þeklindeki yeni stratejisi ile birlikte ortaya çýktý. 4.500 kiþi iþini kaybedecekken, özellikle Asya’da olmak üzere 2.500 kiþinin iþe alýnmasý planlanmakta. Geliþen pazarlar, þirketlerin gittikçe zorlaþan ekonomik þartlarda yeni gelir yollarý arayýþlarýna baðlý olarak, birçok þirketin iþten çýkarmalarýnda belirleyici bir faktör olmuþtur. Bayer açýsýndan bu, iþ yapmanýn bedelidir. CEO Marijn Dekkers ifadesinde þöyle demiþtir, “Büyüme faaliyetlerimizin açýlýmýný finanse etmek için kaynaklarý yeniden yönlendirmemiz, verimliliði arttýrmamýz ve maliyeti düþürmemiz gerekmekte.”

7. Sanofi-Aventis – Ýþten Çýkarýlan Kiþi Sayýsý: 2500 Çýkarmalar Great Valley, PA tesisinin kapatýlmasý ve satýþ gücünden 400 kiþinin eksiltilmesini de içeriyordu ancak en büyük çýkarma ekim ayýnda gerçekleþti. Þirket Eczacýlýk Ýþletmeleri bölümünün yüzde 25’ini durdurdu, çok sayýda satýþ temsilcisi çýkarýldý ve Bridgewater, NJ tesisinden 300 kiþi daha çýkarýldý. Sanofi-Aventis Amerika/Kanada Eczacýlýk Ýþletmeleri CEO’su Gregory Irace, “Þirketimizin ve saðlýk endüstrisinin karþý karþýya bulunduðu ciddi sorunlara baðlý olarak, kuruluþumuzun ileriye yönelik istikrarýnýn arttýrýlmasý ve kaynaklarýmýzýn stratejik büyüme önceliklerimize tahsis edilmesi açýsýndan, kararlý bir biçimde davranmak önem taþýmaktadýr” þeklinde konuþtu. Kaynaklar son zamanlarda Pharmalot’a, Sanofi satýþ temsilcilerinin kaderlerini konferans çaðrýlarýyla öðreneceklerini söyledi: bir tane kalanlar ve bir tane de iþten çýkarýlanlar için. Þirkete göre son yapýlan iþten çýkarmalar, satýþ gücünü 2013 yýlýna kadar idare edilebilir bir seviyede tutacak.

8. Takeda – Ýþten Çýkarýlan Kiþi Sayýsý: 1400 Takeda, diyabet ilacý Actos’un patent süresinin bitimine hazýrlandýðý için, ABD içerisinde 1400 kiþinin iþten çýkarýldýðýný duyurdu. Þirket, “Çýðýr açan yeni geliþtirilen ilaçlarda, yeni ilaçlar için geliþmiþ ülkelerde daha sýký resmi izin süreçlerinde ve saðlýk sistemlerindeki köklü deðiþimlerdeki ilerlemeyi durduran teknolojik inovasyonlara getirilen engellerle karþýlaþan ilaç sanayinin tamamý ile birlikte, sanayinin içerisindeki iþ çevresi de köklü bir deðiþim geçirmekte.” Ýþten çýkarmalar temel olarak,  Deerfield’daki ABD merkezinde, IL’de ve Takeda Küresel Araþtýrma ve Geliþtirme Merkezi’nde gerçekleþti. 

9. Novartis – Ýþten Çýkarýlan Kiþi Sayýsý: 1400 Novartis’in Roche benzeri iþten çýkarmalar yapacaðý yönündeki endiþelerden sonra þirket, tamamý 1 Ocak 2010 tarihinde etkili olmak üzere satýþ bölümünden 1400 kiþinin iþten çýkarýlacaðýný duyurarak yýlý kapattý. Ýþten çýkarmalar temel olarak, çok sayýda patent süresi bitiminin etkilerine hazýrlandýðý için þirketin Genel Týp satýþ bölümünden yapýldý. Ýfadeye göre þirket, satýþ çabalarýný daha ziyade uzmanlýk ilaçlarýna yönlendirecek. Novartis, gelecek yýllarda daha fazla iþten çýkarmaya neden olacak þekilde, satýþ, pazarlama ve üretimdeki etkinliðini hala sürdürmekte.

10. Bristol-Myers Squibb – Ýþten Çýkarýlan Kiþi Sayýsý: 840 Geçen sene 7000 çalýþaný çýkardýktan sonra, BMS bu yýlýn iþten çýkarmalarýný yalnýzca Eylül ayý dahilinde gerçekleþtirdi. Üretken rakipleri pazarda daha büyük pay edinirken, þirket Plavix’in patent sorunu için hazýrlanmaya devam etmekte. Ýþten çýkarmalar gerçekleþtiðinde, BMS beklenenden daha yüksek kar elde ediyordu. Ancak þirketin diðer ilaçlarý, antipsikotik Abilify’da dahil olmak üzere iyi satmaya devam ederken, Plavix’ten elde edilen 6.5 milyar Amerikan dolarýnýn yerini doldurmak zor. Edward Jones araþtýrmacýsý Linda Bannister’ýn söylediðine göre, “Tüm bu þirketlerin karþý karþýya olduðu patent sorunu karþýsýnda, ilaç sanayi açýsýndan oldukça rekabetçi olacak önümüzdeki birkaç yýlda, yönlerini bulabilmek için mümkün olduðunca çabuk maliyetleri düþürmeleri gerekmekte.”

kaynak: nghpharma

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin