Ana Sayfa Görüşler Vali: Aðlamayýn, Benden 3.500 tl Fazla Maaþ Alýyorsunuz

Vali: Aðlamayýn, Benden 3.500 tl Fazla Maaþ Alýyorsunuz

Adana Valisi Ýlhan Atýþ, doktorlara, “Benden 3 bin 500 lira daha fazla maaþ alýyorsunuz, aðlamayýn” diye seslendi.

14 Mart Týp Bayramý etkinlikleri çerçevesinden Çukurova Üniversitesi Týp Fakültesi Balcalý Hastanesi’ndeki düzenlenen programda konuþan Adana Tabip Odasý Genel Sekreteri Dr. Nuh Demirpas, tam gün yasasý, güvencesiz çalýþma ortamý, doktorlara getirilen performans sistemi ve doktorlarýn maruz kaldýðý þiddet gibi konularda eleþtirilerde bulundu.

Demirpas, “Yine bir 14 Mart geldi. Hekimler ve saðlýk çalýþanlarý mutsuz ve umutsuz. Mesleki geleceklerini belirleyemeyen ne olacaðý hakkýnda yorum yapamayan saðlýk emekçileri olarak bugünlere nasýl getirildiðimizi biliyoruz.” dedi. Ýktidarýn, saðlýkta dönüþüm programý adý altýnda piyasalaþtýrma, ticarileþtirme ve özelleþtirme projesini dört dörtlük uyguladýðýný anlatan Demirpas, esas amacýn özel sektörün bu alanda büyüyeceði bir ortamýn oluþturulmasý olduðunu anlattý.

Adana Valisi Ýlhan Atýþ ise Demirpas’ýn konuþmalarýna sert çýktý. Saðcýsý ve solcusunun da Türkiye’de yýllardýr tam gün yasasýný savunduðunu vurgulayan Atýþ, “Tam gün geldi þimdi ‘istemezük’ diyorlar. Sakýncalarý olabilir. Doktorlarýmýz Türkiye’de çalýþtýðýnýn emeðini alabilen meslek mensuplarýndan en baþta geleni. Ben tam 41 yýldýr çalýþýyorum. Devletin valisiyim. Hiçbir þikayetim yok. Þimdi bir aile hekimi benden 3 bin 500 lira fazla para alýyor. Benden 10 kat fazla alabilir hayat kurtarýyor. Ama az diyerek aðlamayalým. Maaþ yönünden en çok maaþý alan sizlersiniz. Ama ah vah edip, eziliyoruz, periþanýz, þiddete uðruyoruz, iþ güvemiz yok demeyin. Yapmayýn Allah aþkýna. Çok daha iyi olmalýyýz iyinin sonu yok. Bugün Türkiye’de mezun olduðundan itibaren iþ bulacaðým mý diye endiþeye düþmeyen tek bölüm týp mezunlarýdýr.” dedi.

ÖZEL HASTANELER ÇOÐALSIN

“En sevmediðim þey toptan kabul etmek ve toptan reddetmektir.” diyen Atýþ, “Hiçbir sistem tümüyle güzel deðildir ve tümüyle kötü deðildir. Bakarken hem iyi yanlarýna hem de kötü yanlarýna bakmak lazým. Çevremde doktor ve polisler var, doktorlar tek tek muayenehane açýp da saat 15.00’ten sonra yorgun argýn muayenehaneye koþup 19.00’a kadar çalýþýnca özel ticaret olmuyor da, bu doktorlar bir araya gelip de muhteþem bir hastaneler kurunca özel ticaret mi oluyor. O da ticaret de bu da ticaret deðil mi. Ticaret kötü bir þey deðil ki. Eðer ticareti halkýn saðlýðý için kuruyorsanýz para da kazanacaksýnýz. Neresi ayýp. Özel okullarýn artýrýlmasý için uðraþýlýrken özel hastanelerin çoðalmasý da güzel bir þey. Balcalý Hastanesi’nde yetiþen insanlar bir araya gelip çok iyi hastane kuruyorlar. Yabancý ülkelerden hastalar geliyor artýk. Bunun nesi kötü.“ ifadesini kullandý.

4 YILDA 17 DOKTOR ÞÝDDETE MARUZ KALDI

“Eðer siz iþ güvencemiz yok derseniz, iþ güvencedeki kavramda farklýlýðýmýz olabilir.” diyen Atýþ, “Bana göre doktorlar dünyanýn en güzel mesleðini yapýyorlar. Muhteþem meslek olunca muhteþem zorluklarý da oluyor. Þiddete maruz kalan meslekler açýsýndan nüfus memurlarý ve maliye memurlarý doktorlardan daha çok kalýyor. 4 yýl içinde þiddete maruz kalan saðlýk mensubu 17. Nüfus memuru sayýsý ise 56, maliye memuru 116. Þiddete maruz kalmak toplum problemidir. Çok okumuþ olsa bile eþini döven insan varsa doktoruna karþýda þiddete davranan insan vardýr. Bunu çözmek de doktorlarýn, psikologlarýn iþidir.“ þeklinde konuþtu.

“Bir doktor devlet kadrosuna girerse ölünceye kadar orada.” diye konuþan Atýþ, “Ýþe gitse de orada gitmese de orada. Çalýþsa da çalýþmasa da orada. Eskiden sivil toplum örgütlerimiz performans deðerlendirmesini savunurlardý. Objektif deðerlendirme olsun ki çalýþanla çalýþmayan ayýrt edilsin diye Eðer performans deðerlendirmesinde kriterlerde yanlýþlýk varsa a deðerlendirilebilir. Bana göre performans deðerlendirmesi doktor görevini gerektiði gibi yapýyor mu yapmýyor mu gibi deðerlendirme olmalýdýr. Bu vali için de kaymakam için de olmalýdýr. Performans deðerlendirmesini yine siz yapýyorsunuz.” dedi.

Doktor adaylarýna da seslenen Atýþ þunlarý söyledi: “Siz bilmezsiniz. 10 yýl önce SSK’da muayene olmak mümkün deðildi. Saatlerce sýrada bekleyeceksiniz. Baþýný öne eðmiþ doktorunuz size bakmadan muayene ettikten sonra ilaç almak için saatlerce kuyruða girip alacaksýnýz. Þimdi ayrým yok isteyen istediði hastaneye gidiyor. Yeþil kartlýlar için çok daha kolay. Yeþil kartýnýzý gösterdiðinizde rektör olmaktan daha güzel. Ýstediðiniz tedaviyi yaptýrýrsýnýz. Halkýn memnuniyeti ön plandaysa halk memnun.”

Ýl Saðlýk Müdürü Aytekin Kemik ise 8 yýllýk süreçte saðlýkta halkýn memnuniyetinin yüzde 39’dan yüzde 73’lere geldiðini vurgulayarak, “Bunu yaparken de ABD’nin saðlýk hizmetinde kiþi baþý yýlda 7 bin 250 dolarken Türkiye’de bu iþi 600 dolarla yapýyor. Bütçemiz kýsýtlý. Geliþmiþ ülkelerin yaklaþýk 3’te biri kadar hekim arkadaþýmýz var. Geliþmiþ ülkelerde 100 bin kiþiye 700 hemþire düþerken biz de ebeler de dahil 170 ebe-hemþire düþmektedir. Biz yoruluyoruz ama iþ güvencesiyle ilgili düþüncelerine katýlmýyorum. 8 yýldýr saðlýkta dönüþüm projesi devam etmektedir. Ýþiyle ilgili bir tane problem yaþayan bir tane saðlýk personeli yoktur.” dedi.

Bunun üzerinde salondaki katýlýmcýlardan eski Adana Tabip Odasý Baþkaný Osman Küçükosmanoðlu ise “Olur mu öyle þey’ Nereden çýkarýyorsunuz. Ben 10 tane yaþadýðýmý söyleyebilirim.” diye çýkýþtý. Bunun üzerine Saðlýk Müdürü Kemik, konuþmasýna devam etti.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Alper Akýnoðlu da Týp Bayramý’nda bütün saðlýkçýlarýn düþüncesini özgür ortamda dile getirdiðini belirterek halk ve saðlýk çalýþanlarý açýsýndan anlamlý bir gün olduðunu kaydetti. “ÇÜ Týp Fakültesi Balcalý Hastanesi olarak bölgemize yaptýðý hizmetlerle gurur duyuyoruz.” diyen Akýnoðlu, “Balcalý Hastanesi markadýr. Saðlýk sektörünün geliþmesinde ön ayak olmuþtur. Burayý bir güvence olarak görür. Balcalý hastanesi döner sermayesi Saðlýk Bakanlýðý’na ve Maliye Bakanlýðý’nýn özel desteklerine ihtiyacý yoktur. Son yapýlan tadilat çok iyi noktaya gelmiþtir. Acil servis tadilatýný planladýðýmýzdan bir iki ay önce bitireceðiz. Hýzýmýzý kesmeyeceðiz. Kardiyoloji ve göðüs hastalýklarýnýn tadilatý baþlatacaðýz. Yoðun bakýn ünitelerin tadilat çalýþmalarýný baþlatacaðýz. “ dedi. Hastane Oteli Projesi’ni hayata geçireceklerini anlatan Akýnoðlu, “Kapalý Otopark olarak yapýlan yeri dýþ cephesi bitme noktasýnda. 2 katýný hastane oteli ve bir katýný da döner sermaye iþletmesine vereceðiz. Þefkat Evi yine ücretsiz olacak.” diye konuþtu.

Etkinlikte Týp Fakültesi son sýnýf öðrencisi Elif Ceren, Mezunlar Derneði Baþkaný Ersin Akpýnar ve Týp Fakültesi Dekaný Behnan Alper de birer konuþma yaptý.

Kaynak: memurlar.net

editör not: Aile hekimi yönetmelik gereði en fazla 4.500 tl maaþ alabilir (4.000’ni geçen nüfus, gezici saðlýk hizmetleri, gebe ile 0-6 yaþ çocuk nüfusu vb.. kriterleri saðlarsa ki 4.000 nüfus en az 60 poliklinik/gün demektir! )

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin