Ana Sayfa Görüşler Universal Hastaneler Grubu’nda Yeni Ortaklýk

Universal Hastaneler Grubu’nda Yeni Ortaklýk

Daruma Kurumsal Finansmandan yapýlan açýklamada Universal Hastaneler Grubu ile ADM Capital arasýnda baðlayýcý sözleþmenin imzalandýðý açýklandý.

Bünyesinde Alman Hastanesi, Ege Saðlýk, Ýtalyan Hastanesi, Çamlýca, Diyarbakýr, Bursa, Tiran Hastaneleri gibi 18 hastaneyi barýndýran Universal Hastaneler Grubu, Hong Kong merkezli fon yönetim þirketi ADM Capital’le anlaþtý. Universal Grubuna bu iþlemde danýþmanlýk hizmeti veren Daruma Kurumsal Finansman Genel Müdürü Okan Altuð yaptýðý açýklamada; nihai ortaklýk anlaþmasýnýn Mart ayý baþýnda, Rekabet Kurulu iznini takiben imzalanacaðýný belirtti.

Türkiye’yi Tanýyan ‘Yurt Dýþý Kaynaklý‘ Yatýrýmcýlar
Universal Saðlýk Yatýrýmlarý Holding A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Azmi Ofluoðlu konu ile ilgili yaptýðý açýklamada “Grubumuza uzun bir süredir yabancý yatýrýmcý ilgisi bulunmaktaydý. Deðerlendirmelerimiz sonucunda, saðlýk sektörü için en iyisi olacaðýna inandýðýmýz bir karara vardýk.” dedi.

ADM Capital’in bölgeden sorumlu ortaðý Anthony Stalker ise, “ADM Capital olarak bugüne kadar Türkiye’de yaptýðýmýz yatýrýmlardan son derece memnunuz ve duyduðumuz ilgi artarak devam ediyor. Universal’e yapmýþ olduðumuz yatýrým, gruba, sektöre ve Türkiye’ye olan uzun vadeli inancýmýzýn göstergesidir. Ülkenin ekonomik geliþimine katkýda bulunacaðýný düþündüðümüz yatýrým fýrsatlarýný deðerlendirmeye devam edeceðiz” açýklamasýnda bulundu.

kaynak : Habertürk gazetesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin