Ana Sayfa Görüşler Türkiye’nin Doktor Haritasý

Türkiye’nin Doktor Haritasý

Araþtýrmaya göre Türkiye’de toplam 115 bin 256 doktor görev yapýyor. Bu doktorlardan 67 bin 667’si (29 bin 526 uzman- 30 bin 830 pratisyen hekim-7 bin 311 asistan ) Saðlýk Bakanlýðýna baðlý saðlýk kuruluþlarýnda görevli. Doktorlarýn 25 bin 15’i üniversitelerde, 22 bin 574’ü özel sektörde çalýþýyor. Türkiye’de bir doktora 640 kiþi düþüyor. Sadece Saðlýk Bakanlýðýndaki görevli doktorlar dikkate alýndýðýnda bir doktora 1089 kiþi düþüyor.

En Az Doktor Bayburt’ta

Araþtýrmada Saðlýk Bakanlýðý’nda görev yapan doktorlarýn illere göre daðýlýmýna ve 2010 yýlýnda atanan ve istifa eden doktorlara iliþkin bilgilere yer verildi. Türk Saðlýk-Sen’in araþtýrmasýna göre Saðlýk Bakanlýðý’ndaki doktorlar dikkate alýndýðýnda Türkiye’de en az doktorun bulunduðu il 78 doktorun çalýþtýðý Bayburt. Bu ili 87 doktorla Ardahan, 104 doktorla Hakkari izliyor.

Doktorlarýn en fazla görev yaptýðý il ise 12 bin 498 doktorun bulunduðu Ýstanbul. Bu ili 7 bin 568 doktorla Ankara, 4 bin 736 doktorla Ýzmir izliyor.

Doktorlarýn Yüzde 57’si 16 Büyükþehirde Görev Yapýyor.

Türk Saðlýk-Sen’in yaptýðý araþtýrmaya göre Saðlýk Bakanlýðý’nda görev yapan 67 bin 667 doktorun 38 bin 881’i yani doktorlarýn yüzde 57’si 16 büyükþehirde görev yapýyor. Uzman doktorlarýn yüzde 58’si, pratisyen doktorlarýn ise yüzde 47’si, asistanlarýn ise yüzde 98’i 16 büyükþehirde görevli. 29 bin 526 uzman doktorun 17 bin 062’si, 30 bin 830 pratisyen doktorun ise 14 bin 661’i ve 7 bin 311 asistanýn 7 bin 158’i Türkiye’nin 16 büyükþehrinde çalýþýyor.

2010 Yýlýnda Saðlýk Bakanlýðý’ndan 3 Bin 637 Doktor Ýstifa Etti.

Araþtýrma sonuçlarýna göre Saðlýk Bakanlýðý 2010 yýlýnda 5 bin 767’si uzman, 4 bin 990’ný pratisyen olmak üzere toplam 10 bin 757 doktor atadý. Buna karþýlýk 2 bin 768’i uzman, 2 bin 761’i pratisyen doktor olmak üzere toplam 5 bin 439 doktor görevinden ayrýldý. 2010 yýlýnda 1843’ü uzman 1794’ü pratisyen doktor olmak üzere toplam 3 bin 637 doktor Saðlýk Bakanlýðý’nda ki görevinden istifa etti . Kalan ayrýlýþlarýn 772’si emeklilik 1030’u ise diðer sebeplerden gerçekleþti.

Kahveci: Doktorlarýn Sorunlarýný Çözmenin Yollarý Aranmalý

Türkiye’de 115 Bin hekimin sorunlarla uðraþtýðýný kaydeden Türk Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Önder Kahveci ” Türkiye’de görev yapan 115 bin hekim var. Profesöründen asistanýna, Hakkari’de görev yapanýndan Ankara’da çalýþanýna Üniversitede hizmet sunanýndan aile hekimine kadar doktorlar farklý sorunlarla uðraþýyorlar. Maðduriyetler yaþýyorlar. Yabancý doktor getirilmesi gibi gündemler yerine doktorlarýn sorunlarýný çözmenin ve öz kaynaklarýmýzý kullanarak hekim sayýmýzý yükseltmenin yollarý aranmalýdýr.” dedi.

kaynak: Türk Saðlýk Sen

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin