Ana Sayfa Görüşler Þifa’dan Ýzmir’e 9. Üniversite

Þifa’dan Ýzmir’e 9. Üniversite

Ýzmir’in en prestijli hastanelerinden birine sahip olan Þifa Hastaneler Grubu, þehre dokuzuncu üniversiteyi kazandýrdý. Resmî kuruluþ onayýnýn alýnmasýndan sonra Þifa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Doç. Dr. Mehmet Ateþ, Rektör Prof. Dr. Yusuf Erdoðan ve Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mustafa Sarsýlmaz, Vali Mustafa Cahit Kýraç’ý makamýnda ziyaret etti. Ýzmir’in üniversiteler þehri olduðunu belirten Vali Kýraç, ‘Ýzmir’in üniversiteler þehri olma planý ve insan yetiþtirme isteðiyle bu tür üniversitelere kavuþurken memnuniyetimiz de artýyor. Yeni kurulan Þifa Üniversitesi, özellikle týp alanýnda öðretimini sürdürecek. 2011-2012 öðretim yýlýnda 230 öðrenciyle faaliyete baþlayacak. Kendilerini tebrik ediyorum. Þifa Hastanesi zaten Ege Bölgesi’ne saðlýk hizmetleri veriyOrdu, þimdi yetiþtireceði öðrencilerle bu hizmetinin kapasitesi ve hacmini arttýrarak yoluna devam edecek.’ dedi.

Mütevelli Heyeti Baþkaný Ateþ ise Þifa Hastaneler Grubu’nun yaklaþýk 30 yýldýr hizmet verdiðini anlattý. Bu süre içinde Ýzmir’de iki ve Erzurumda bir hastane açtýðýný aktaran Doç. Dr. Ateþ, yýlda 500 bin hastanýn tedavi edildiðini, bunlarýn 12 binine genel cerrahi ameliyatý yapýldýðýný, 2 bin civarýnda açýk kalp ameliyatýyla da rüþtlerini ispat ettiklerini vurguladý. Ýlk saðlýk üniversitesini hayata geçirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný söyleyen Mehmet Ateþ, ‘Þu ana kadar tek kanat, yani saðlýk alanýnda hizmet veriyOrduk. Bildiðiniz gibi uçak, çift kanatla uçabiliyor. Biz de diðerini, yani eðitim kanadýný hayata geçiriyoruz. Saðlýk alanýndaki tecrübe ve birikimizi eðitime aktaracaðýz. Saðlýk eðitiminde öncü olmayý arzu ediyoruz.’ þeklinde konuþtu. Ýlk olarak Týp, Diþ ve Saðlýk Bilimleri fakültelerini açtýklarýný belirten Ateþ, Saðlýk Bilimleri altýnda da Fizyoterapistlik ve dört yýllýk Hemþirelik bölümleri açacaklarýný söyledi. Vakfýn kararýyla üniversiteye alýnacak burslu öðrenci oranýný yüzde 10 yerine 25-30 arasýnda belirleyeceklerini ifade eden Mütevelli Heyeti Baþkaný, ‘Üniversitemiz, beþ bölümle hizmete baþlayacak. Ýlerleyen dönemlerde sadece saðlýk alanýnda olmak üzere yeni bölümler açacaðýz. Bornova’daki hastanemizi saðlýk kampüsü olarak kullanacaðýz. Ankara Caddesi’nde ise vergi dairesinden boþalan 7 bin metrekarelik kapalý alanýmýz var, tadilatý devam ediyor. Burada rektörlük ve dekanlýklarýmýz olacak, ayrýca iki sene klinik öncesi eðitim verilecek. Eðitimler, daha sonra saðlýk kampüsünde devam edecek.’ dedi.

Rektör Erdoðan ise Ýzmir’e ilk olarak 1963 yýlýnda, Ege Üniversitesi Týp Fakültesi öðrencisi olarak geldiðini anlattý. Doçentlik döneminin ilk yýllarýný burada tamakladýktan sonra Kayseri ve Konya’daki üniversitelerde görev yaptýðýný belirten Prof. Dr. Erdoðan, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi’nde kurucu dekanlýk, Türkmenistan’daki Uluslararasý Türkmen Türk Üniversitesi’nde rektörlük yaptýðýný aktardý. Buradan Erzurum Þifa Hastaneleri Baþhekimliði görevine geldiðini söyleyen Yusuf Erdoðan, 28 sene sonra tekrar Ýzmir’e döndüðünü söyledi. Þifa Üniversitesi’nin en büyük özelliðinin, sadece saðlýk alanýnda öðretim yapmasý olduðunu ifade eden Rektör Erdoðan, bundan sonra açýlacak bölümlerin de bu çerçevede olacaðýnýn altýný çizdi.
Dekan Sarsýlmaz da, ‘Ege’nin incisi olarak bilinen Ýzmir’de görev yapmanýn mutluluðu içindeyim. Akademik kariyerimi Gülhane Askeri Týp Akademesi, Hacettepe ve Fýrat Üniversitesi’nden sonra Þifa Üniversitesi’nde devam ediyorum. Ýnþallah hayýrlý uðurlu olur.’ diye konuþtu

kaynak: showhaber

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin