Ana Sayfa Görüşler Tam Günde YÖK Önerisi

Tam Günde YÖK Önerisi

Tam Gün Yasasý için ara formül üreten YÖK Baþkaný Özcan, Baþbakan Erdoðan ve Saðlýk Bakaný Akdað ile görüþerek akþam 5’e kadar 5 hasta bakan hocaya, 5 özel hasta bakma izni verilmesini isteyecek.

Saðlýk Bakanlýðý ile üniversite hocalarýný karþý karþýya getiren Tam Gün Yasasý’na YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ara formül geliþtirdi. Hocalarýn akþam 5’ten sonra özel hasta bakmalarýný öneren Baþkan Özcan, “Hoca, mesai boyunca 5 hasta baktýysa, 5’ten sonra’da 5 hasta bakabilir. Bu döner sermayeye de katýlýr” dedi.

Özcan, hocalarý rahatlatacak öneriyi Tam Gün Yasasý’nýn üniversite hastanelerinde de uygulamasýyla ilgili Baþbakan Tayyip Erdoðan’ýn baþkanlýðýnda Saðlýk Bakaný Recep Akdað ile bir araya geleceði toplantýda sunacak. Özcan, Saðlýk Bakanlýðý’nýn ücretsiz saðlýk hizmeti ulaþtýrma çabasýný desteklediðini belirterek, “Ancak bunu yaparken saðlýk hizmetleri veren insanlarý da maðdur etmemeliyiz. Parasal bir maðduriyet yok. Hocalarýmýz, geçen yýl aldýklarý döner sermaye gelirinin aynýsýný devletten alacaklar. Bunun için 500 trilyon ödeneceði bildirdi. Hocalar mesai bitimine kadar çalýþsýnlar ama 5’ten sonra ne yapsýnlar? Ayrýca hasta haklarý var. Parasý olan insanýn istediði doktoru görme hakký…”Üniversite hocalarýnýn mesai sonrasý üniversite içinde özel hasta görmelerini desteklediklerini kaydeden Özcan, “Buna da ‘mesai saatinde hasta bakmazlar’ diye karþý çýkýyorlar. O zaman sýnýrlama getir. 5’e kadar 5 hasta bakýyorsa, 5’ten sonra da 5 hasta bakabilir. Yani mesaide kaç hastaya baktýysa, mesai sonrasý da o kadar hastaya bakabilir. Bundan döner sermayede yararlanýr” dedi. Yeni yasayla 1 Þubat’tan itibaren üniversite hastanelerinde görevli hocalar saat 15.30’dan sonra hiçbir þekilde özel hasta bakamýyor.

Kaynak: Sabah gazetesi-Safura Cantürk

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin