Ana Sayfa Görüşler Tam Gün Yasasý Hakkýndaki Görüþlerim

Tam Gün Yasasý Hakkýndaki Görüþlerim

“Yerden göðe küp dizseler;
Birbirine bent etseler;
Altýndan birin çekseler,
Sen seyreyle gümbürtüyü”

Tam gün yasasýnýn seyri ile ilgili durum deðerlendirmesine yukardaki dizelerle baþ-lamayý uygun buldum. Gerçekten de, Tam Gün Yasasý ile ilgili süreci inceledikçe Saðlýk Bakanlýðý nýn “yerden göðe küp dizme “ azmi ve gayreti ile oluþturulan, Mecliste uzun süre gruplar ve komisyonlarda tartýþýlan ve Genel Kurulda kabul edilip Resmi Gazetede yayýnlanan Tam Gün Yasasý, Anamuhalefet partisinin Anayasa mahkemesine müracaat etmesi ve Yüce mahkemenin kanunun bazý maddelerini iptal etmesi ile, yerden göðe dizilen küplerin “altýndaki birinin” çekilmesi sonucunu doðurdu. Sonrasýnda yaþananlar ise, tam anlamý ile “sen seyreyle gümbürtüyü” dizeleri ile örtüþtü.

Öncelikle “neden bu yasaya ihtiyaç duyuldu ?”  sorusuna net bir þekilde þöyle cevap verebiliriz: Ýktidar, Üniversite ve kamu hastanelerinde çalýþan hekimlerin muayenehane-lerinin kapanmasýný istedi. Üniversite hastanelerinde görev yapan hekimlerin, sadece týp fakültesi öðrencilerinin eðitimleri , bilimsel çalýþmalar ve bu hastanelere müracaat eden hasta tedavileri ile,  “tam gün” ilgilenmelerini amaçladý. Ayrýca, hem devlet hastanelerinde, hem de üniversite hastanelerinde görev yapan hekimlerin  bu hastalarý özel muaye-nehanelerine yönlendirmelerini sonlandýrmak ve Üniversitelerde alýnan, halk arasýnda “hoca parasý” diye  bilinen uygulamalarý bitirmek istedi. Hatta bir adým daha ileri giderek, SGK ile anlaþmalý Özel Hastane ve Vakýf Üniversite hastanelerinde  çalýþan hekimleri de bu uygulamanýn içine dahil edip, kamu kaynaklarýný kullanan tüm kurumlarda çalýþan he-kimlerin muayenehanelerini kapatmalarý gerekliliðini de Tam Gün Yasasýna yerleþtirdi.

 Hekimlerin ve Tabip Odalarýnýn þiddetle karþý çýktýðý bu kanunun bazý maddeleri Anamuhalefet Partisi tarafýndan Anayasa mahkemesine götürüldü. Müracaatý inceleyen Yüce Mahkeme,  Kanunun bazý maddelerinin içeriði ile ilgili kýsmi iptal ve yürütmeyi dur-durma kararý verdi. Bu kararlarýn en önemlileri, Üniversitelerde görev yapan öðretim elemanlarýnýn serbest çalýþmalarýný (muayenehane açmalarýný ) yasaklayan 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu’nun 36. maddesinin ikinci fýkrasýnýn birinci tümcesinin  ve  Tam Gün Yasanýn 7. maddesiyle deðiþik 1219 sayýlý Yasa’nýn 2. fýkrasýnýn birinci tümcesinde yer alan “…bentlerden yalnýzca birindeki…” ibaresinin iptal edilmesi olarak göze çarpmaktadýr. 
 
Anayasa mahkemesinin kararýnýn akabinde Saðlýk Bakanlýðý, resmi internet sitesinde ” söz konusu Anayasa Mahkemesi kararýnýn sadece üniversite öðretim üyelerine serbest çalýþma ( muayenehane açma ) hakký tanýdýðýný, kamuda görev yapan doktorlarýn özel muayenehane açmalarýnýn mümkün olmadýðýný ve bu yasaðýn 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren baþlayacaðýný” içeren bir duyuru yayýnlamýþtýr. Türk Tabipler Birliði bu duyurunun ardýndan Danýþtay 5. Dairesine yürütmenin durdurulmasý isteði ile müracaat etmiþ ve Danýþtay Beþinci Dairesi adýna Danýþtay Nöbetçi Dairesince yürütmenin durdurulmasý istemi kabul edilmiþtir.

Saðlýk Bakanlýðý ise bu kararýn akabinde, Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kuruluna Müracaat ederek , yürütmenin durdurulmasý kararýnýn kaldýrýlmasýný talep etmiþ ve Kurul 13.01.2011 tarihinde, “yürütmenin durdurulmasý kararýnýn kaldýrýlmasýna ve yürütmeyi durdurma isteminin reddine” karar vermiþtir.

Türk Tabipler Birliði ve Saðlýk Bakanlýðý arasýnda bir nevi satranç oyunu gibi devam eden bu mücadelede , þu anda Saðlýk Bakanlýðý avantajlý durumdadýr. Danýþtay 5. Dairesinin kararý henüz verilmemiþ olmasýna raðmen, Hukukçular tarafýndan bu kararýn Dava Daielerinin Kararýndan farklý olamayacaðý beklentisi yüksektir.

Süreci dikkatle takip edersek Anamuhalefet Partisi tarafýndan Yüce Mahkemeye yapýlan müracaattaki eksiklikler net olarak görülmektedir. Þöyle ki;

1-  Anamuhalefet Partisi Anayasa mahkemesine müracaat ederken Tam Gün Yasasýnýn en önemli maddesi olarak bilinen ve hekimlerin muayenehane yasaðýnda belirleyici olan 7. Madde ile deðiþen 1219 sayýlý yasanýn 12. maddesinin ikinci fýkrasýnýn birinci tümcesinde yer alan “ … aþaðýdaki bentlerden yalnýzca birindeki …” ibaresinin iptalini talep etmiþ ancak, ayný maddenin üçüncü fýkrasýnda yer alan “Tabipler, diþ tabipleri ve týpta uzmanlýk mevzuatýna göre uzman olanlar, ikinci fýkranýn her bir bendi kapsamýnda olmak kaydýyla birden fazla saðlýk kurum ve kuruluþunda çalýþabilir.” Ýbaresinin kaldýrýlmasýný talep etmemiþtir.

Anayasa Mahkemesi kararýnda,  ikinci fýkrada yer alan “…bentlerden yalnýzca bi-rindeki …” ibaresini iptal etmiþ ancak, ( Gerekçeli karar okunduðunda dahi anlaþý-lamayan bir sebeple ) üçüncü fýkrada yer alan ve hekimlerin birden fazla yerde ça-lýþmalarýna ancak “her bir bendi kapsamýnda olmak kaydý ile” imkan veren ibareye dokunmamýþtýr. Bu hali ile 7. Madde ile deðiþen 1219 sayýlý yasanýn 12. Maddesine göre muayenehane açmak isteyen bir hekim ancak –C-  bendinde yer alan kurum-larda çalýþabilir hale gelmiþtir. C bendine göre ise,  muayenehane açmak isteyen bir hekim ancak SGK ile sözleþmesi olmayan Özel Hastaneler ile SGK ile sözleþmesi olmayan Vakýf Üniversite Hastanelerinde çalýþabilmektedir. Diðer bir deyimle, Kamuda görev yapan bir hekimin muayenehane açmasý mümkün deðildir.

Anayasa mahkemesine müracaat ederken yapýlan bu fahiþ hatanýn anlaþýlmasý gerçekten zordur.

2- Anamuhalefet Partisi,  Öðretim Elemanlarýnýn serbest meslek icrasýný yasaklayan ve Tam Gün Yasasýnýn 3. Maddesinde yer alan 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu’nun deðiþtirilen 36. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fýkralarýnýn iptali ve yürütmenin durdurulmasý talebinde bulunmuþ, ancak Kamuda çalýþan hekimlere muayene açma imkaný veren 2368 sayýlý Kanunu yürürlükten kaldýran Tam Gün yasasýnýn 19. Madde a) bendinin  iptal edilmesi talebini  Anayasa mahkemesine götürmemiþtir. Sonuçta Yüce mahkeme, öðretim elemanlarýnýn serbest meslek icrasýný yasaklayan fýkrayý iptal etmiþ ancak, Saðlýk Bakanlýðý Hastanelerinde çalýþan hekimlerin muayene açmalarýna imkan veren kanun , tam gün yasasý ile yürülükten kalktýðý için , “Üniversite öðretim elemaný hekimler “ muayenehane açabilir, “Saðlýk bakanlýðý hastanelerinde çalýþan hekimler “muayenehane açamaz algýsý oluþmuþtur.

Bahsi geçen iki temel unsurun  itiraz metninin hazýrlanmasý sürecinde , Anamuhalefet partisine  önerilerini sunan Tabipler Birliði tarafýndan da atlanmýþ olmasý ihtimal dahilindedir.

Gelinen noktada Tam Gün Yasasý  ile ilgili Saðlýk Bakanlýðýnýn uygulamalarý merakla beklenmektedir. Bu uygulamalarda kesin olan ilk icraat, Kamu Hastanelerinde görev yapan hekimlerin muayenehanelerinin kapatýlmasýdýr.

Saðlýk Bakanlýðý daha önce internet sitesinde yer alan duyuruda açýkça “üniversite öðretim görevlisi hekimlerin “ mesai sonrasýnda muayenehane açmalarý hakkýnýn var olduðunu kabul ettiði halde, Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kararý sonrasý oluþan yeni durumda Üniversite Öðretim Üyelerinin bu haklarýnýn kalktýðý yönünde YÖK e görüþ bildirmesi kuvvetle muhtemeldir. Ayrýca SGK ile anlaþmalý özel hastanelerde çalýþan hekimlerin de muayenehanelerini kapatmalarýný ( veya  bu kurumlardan ayrýlmalarýný ) istemesi beklenmektedir.Son iki ihtimal gerçekleþir ise, hem muayenehane iþleten üniversite öðretim üyelerinin hem de Özel Hastanede çalýþan ve muayenehanesi olan hekimlerin, temsilcileri aracýlýðý ile bu uygulamalar ile ilgili hukuk süreci baþlatacaklarý muhakkaktýr.

Tam Gün Yasasý ile ilgili kesin olarak söylenecek son söz , Satranç Müsabakasýnýn daha bir çok hamlesinin henüz gerçekleþmediðidir.

Yoðun gündem içinde deðerli meslektaþlarýmýn 14 mart Týp Bayramýný kutlarým.

OHSAD: Özel Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý Derneði

Dr.Cevat Þengül önceki yazýsý:

http://winally.com/gorusler_353_OHSAD_Ozel_Hastanelerin_yuzde_80’ni_Kapsamaktadir.

http://en.winally.com/gorusler_184_OHSAD_Covers_80_percent_of_Private_Hospital

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin