Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat SUT’de Deðiþiklik Resmi Gazetede Yayýnlandý

SUT’de Deðiþiklik Resmi Gazetede Yayýnlandý

1 Mart 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayý : 27861

TEBLÝÐ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU SAÐLIK UYGULAMA TEBLÝÐÝNDE

DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR TEBLÝÐ

 

MADDE 1- 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayýlý 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Saðlýk Uygulama Tebliði” nin (SUT) “Katýlým Payý Alýnmayacak Haller, Saðlýk Hizmetleri ve Kiþiler” baþlýklý (3.2.5) numaralý maddesinin dokuzuncu fýkrasýndaki “3.2.3.B numaralý maddede” ibaresi “3.2.3 numaralý maddesinin (1) numaralý fýkrasýnda” olarak deðiþtirilmiþtir.

…………………..

 

tam metni download bölümümüzden (saðlýk baþlýðý altýnda)  indirebilirsiniz.:

http://winally.com/uploads/download/SUT%20de%F0i%FEiklik%201%20mart%202011.htm 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin