Ana Sayfa Ekonomi Son 28 Yýlda Bir Ýlk

Son 28 Yýlda Bir Ýlk

Merkezi yönetim bütçesi, ocak ayýndan sonra þubat ayýnda da fazla verdi. Maliye Bakanlýðý þubat ayý ile ocak-þubat dönemi bütçe uygulama sonuçlarýný açýkladý.
Buna göre þubat ayýnda bütçeden 23 milyar 568 milyon lira harcama yapýldý. Buna karþýlýk 24 milyar 556 milyon lira gelir elde edildi. Böylece þubat ayýnda bütçe 988 milyon lira fazla verdi. Ocak-þubat döneminde de bütçe giderleri 46 milyar 62 milyon lira, bütçe gelirleri ise 48 milyar 55 milyon lira olarak gerçekleþti.

Böylece geçen yýl bütçenin 5 milyar 392 milyon lira açýk verdiði ilk 2 aylýk dönem, bu yýl 1 milyar 993 milyon lira bütçe fazlasýyla geride býrakýldý.

Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, son 28 yýllýk dönemde bütçenin ilk kez bu yýl hem Ocak, hem de Þubat aylarýnda ard arda fazla verdiðini bildirdi. Þimþek, ilk 2 aylýk Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçlarýný deðerlendirdi. Maliye Bakaný, Ocak ayýnda 1 milyar 5 milyon lira fazla veren bütçenin, Þubat ayýný da 988 milyon 69 bin liralýk fazla ile kapattýðýný söyledi.

Bütçenin geçen yýlýn Ocak ayýnda 3 milyar 121 milyon lira, Þubat ayýnda ise 2 milyar 271 milyon lira açýk verdiðine dikkati çeken Þimþek, ”Bu yýl ise ilk 2 ayda 1 milyar 993 milyon 299 bin liralýk bir bütçe fazlasýna ulaþýlmýþtýr. 1970-2011 dönemini kapsayan son 41 yýllýk süreçte, bütçenin Ocak ve Þubat aylarýný fazla vererek kapattýðý yýl sayýsý ikidir. Önce 1983 yýlýnda, sonra da bu yýl hem Ocak, hem de Þubat aylarýnda bütçe fazlasý elde edilmiþtir. 1983 yýlýnýn ilk 2 ayýndaki fazlanýn da sadece 56 bin lira olduðu gözönünde bulundurulduðunda, 2011’de saðlanan geliþmenin önemi çok daha iyi anlaþýlýr” dedi.

SON 41 YILIN ÞUBAT AYLARINDA NE OLDU?
Bakan Þimþek, son 41 yýlýn Þubat aylarýndaki bütçe gerçekleþmelerinin de bu yýl elde edilen baþarýyý net þekilde ortaya koyduðunu ifade etti. 1970 yýlý baþýndan bu yana bütçenin Þubat aylarýnda sadece 5 kez fazla verdiðini belirten Maliye Bakaný, Þubat’ta bütçe fazlasý saðlanan bu yýllarý 1983, 1987, 1988, 2008 ve 2011 yýllarý olarak sýraladý.

GELÝRLERDEKÝ ARTIÞ, GÝDERLERÝ KATLADI
Bütçe uygulamalarýnda mali disipline riayet ettiklerini, seçime raðmen bundan taviz vermediklerini kaydeden Þimþek, bu durumun bütçe sonuçlarýnda da görüldüðünü dile getirdi.

2011’in ilk 2 aylýk döneminde bütçe giderlerinin geçen yýlýn ayný dönemine göre sadece yüzde 2,5 oranýnda arttýðýný, buna karþýlýk bütçe gelirlerindeki artýþýn yüzde 21,5’e ulaþtýðýný kaydeden Maliye Bakaný, bu þekilde geçen yýlýn Ocak-Þubat aylarýnda 39 milyar 544 milyon lira olan bütçe gelirlerinin bu yýl ayný dönemde 48 milyar 28 milyon liraya çýktýðýný bildirdi. Þimþek, bu dönemde vergi gelirlerinin de yüzde 22,2 oranýnda artýþ gösterdiðini ve 2 ayda 40 milyar 857 milyon lira vergi toplandýðýný vurguladý.

Sonuçta 2010 yýlýnýn ilk 2 ayýnda 5 milyar 392 milyon lira olan bütçe açýðýnýn, bu yýl yerini 1 milyar 993 milyon 299 bin lira fazlaya býraktýðýný belirten Bakan Þimþek, ”Geçen yýlýn ilk 2 ayýnda 5 milyar 274 milyon lira olan faiz dýþý fazla rakamý da bu yýl yüzde 126,8’lik artýþla 11 milyar 961 milyon liraya yükselmiþtir. Bu rakamlar seçim ekonomisi uygulamadýðýmýzýn ve mali disipline en güçlü þekilde devam ettiðimizin bir kanýtýdýr” diye konuþtu.

Cari açýðý sýnýrlamak için de üzerlerine düþeni fazlasýyla yaptýklarýný ifade eden Þimþek, bu çerçevede kamu tasarruflarýný ciddi þekilde artýrdýklarýný da sözlerine ekledi.
Bu arada Maliye Bakanlýðý verileri, 2006 yýlý Ocak ayýndan bu yana geçen 62 aylýk süreçte, bütçenin 17 kez fazla verdiðini ortaya koydu.

kaynak: habertürk

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin