Ana Sayfa Görüşler Saðlýk Hizmeti Makasý Daraldý

Saðlýk Hizmeti Makasý Daraldý

Saðlýk Bakanlýðý’nýn Saðlýkta Dönüþüm Programýyla birlikte doðu ve güneydoðu bölgelerine saðlýk hizmeti götürülmesiyle doðu ve batý arasýndaki makas daralmýþ oldu. Önceki yýllarda saðlýk personelinin istihdamýnda klasik yöntemleri kullanan ve yeterli sayý ve nitelikte personel istihdamý saðlayamayan Saðlýk Bakanlýðý, saðlýk personelinin iller ve bölgeler arasýnda objektif kriterlere göre dengeli daðýlýmýný da saðlanamýyordu.

YÜZDE 87 ORANINDA ARTIÞ SAÐLANDI

Saðlýk personelinin dengeli daðýtýmýný saðlamak için son yýllarda çalýþmalarýna hýz veren Bakanlýk, saðlýk hizmeti alýmý konusunda doðu ve batý illerinin arasýnda oluþan makasý da daraltmayý baþardý. Buna göre Muþ’ta uzman tabip istihdamý 2002 yýlýnda 37 iken 2011 Mart ayý itibariyle 139’a, Aðrý’da 28 iken 174’e, Bitlis’te 41’den 136’ya, Diyarbakýr’da 138’den 479’a, Kars’ta 31’den 123’e, Batman’da 43’den 178’e, Hakkari’de 16’dan 105’e Þýrnak’ta 20’den 156’ya Tunceli’de 5’den 59’a çýkarýldý. Geliþmiþ yörelerde ise ortalama yüzde 87 oranýnda da bir artýþ saðlandý.

kaynak: Yeniþafak gazetesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin