Ana Sayfa Görüşler Saðlýk Çalýþanlarýna Þiddetin Raporu-ATO

Saðlýk Çalýþanlarýna Þiddetin Raporu-ATO

ANKARA TABÝP ODASI BASIN AÇIKLAMASI
11 MART 2011

ÞÝDDET RAPORU

Saðlýðýn ticarileþtirilmesi ve özelleþtirilmesiyle birlikte, üretilen saðlýk hizmeti sayýsý artmakta, ancak hizmetin kendisi niteliksizleþmektedir.

Hastalarýn birer müþteri ve hareket eden puanlar olarak görüldüðü bir ortamda, hekimler iþlerine ve kendilerine yabancýlaþmýþladýr ve maruz kaldýklarý þiddet giderek týrmanmaktadýr.

Ülkemizde genel olarak “þiddet” çoðalýrken, saðlýk ortamýndaki dönüþümle hekimlere ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin çarpýcý bir biçimde arttýðýný rakamlar göstermektedir. Bu þiddet ne yazýk ki zaman zaman ölümcül boyutlara varabilmektedir.

Çalýþmalar; Saðlýk çalýþanlarýnýn %40’ýnýn, þiddet olaylarýnýn özel sorun olduðunu ileri sürerek bildirmekten kaçýndýklarýný ortaya koymuþtur.

Çalýþma yaþamlarý boyunca en az bir defa þiddet içeren olaya tanýk olduðunu söyleyen saðlýk çalýþaný oraný % 96 iken, bunlarýn % 64’ü en az bir defa þiddete maruz kalmýþtýr.

Saðlýk çalýþanlarýna uygulanan þiddetin % 14 ünü saðlýk idarecileri gerçekleþtirmiþtir.

Kadýnlar arasýnda þiddete maruz kalma oraný % 58 iken, erkekler arasýnda % 26 dýr.

Kamuda çalýþan uzman hekimler arasýnda bu oran % 45, hemþireler arasýnda % 53, hekim ve hemþire dýþýndaki saðlýk personeli arasýnda % 33 tür. Her grupta kadýnlar erkeklere göre daha fazla þiddete maruz kalmaktadýr.

En fazla þiddete uðrayan grup % 81 ile kadýn pratisyen hekimlerdir. Kadýnlar ve genç hekimlerde þiddete uðrama sýklýðý yüksektir.

Saðlýk çalýþanlarýndan sözleþmeli çalýþanlarýn, iþ güvencesiz çalýþtýklarý için kadrolu çalýþanlara göre daha az þikayetçi olduklarý saptanmýþtýr. Þiddet haberlerinin medyaya yansýyan kadarý, buzdaðýnýn sadece görünen kýsmýdýr. Bunun yanýnda, yaþadýðý þiddeti kamuoyuyla paylaþmaktan çekindiði için medyada haber olarak yer almayan pek çok þiddet maðduru hekim ve saðlýk çalýþaný olduðu da bilinmektedir.

Belirleyicisi olmadýðýmýz ve onaylamadýðýmýz saðlýk politikalarýndaki eþitsizliklerin ve saðlýða ulaþmadaki zorluklarýn faturasý biz saðlýk çalýþanlarýna ve hekimlere çýkarýlmak istenmektedir.

Saðlýk çalýþanlarý; çöken saðlýk sisteminin sorumlusu olarak günah keçisi ilan edilmekte, kimi zaman dikkatsizce yayýn yapan medya aracýlýðý ile hedef tahtasý haline getirilmektedir. Saðlýk hizmetindeki kaosun sorumlularý olan yetkililer ve saðlýk idarecileri ise halkýn öfkesinden gizlenmiþ olmaktadýrlar.

Ankara Tabip Odasý hekimler ve saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddeti önlemek amacýyla, öncelikle þiddetin nedenlerini saptamaya yönelik bir dizi çalýþma yürütmüþtür.

2008 yýlýnda Ankara ilinde özel ve kamu hastanelerinde yapýlan “Hekime ve Saðlýk Çalýþanlarýna Þiddet; Nedenleri ve Çözüm Önerileri” konulu forumlarda hekimlerin þiddet konusundaki görüþleri alýnmýþ, katýlýmcýlar saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin arttýðý konusundaki düþüncelerini dile getirmiþlerdir.

2009 yýlýnda ATO, hekim ve diðer saðlýk çalýþanlarýnýn þiddete maruz kaldýklarýnda anýnda baþvurabilecekleri ve bilgi verip gerektiðinde yardým alabilecekleri “Þiddet Bildirim Hattý” açtý. Þiddete maruz kalan saðlýk çalýþaný 0-530-566 75 75 nolu bu hattý aradýðýnda, hattýn diðer ucunda bulunan nöbetçi hekim tarafýndan:

·         Þiddete uðramýþ bulunan saðlýk çalýþanýnýn adý-soyadý

·         Olayýn nerede gerçekleþtiði,

·         Saðlýk çalýþanýnýn saðlýk durumu,

·         Olayýn sonrasýnda meydana gelen olumlu veya olumsuz geliþmeler,

·         Hukuksal yardým gerekip gerekmediði öðrenilmektedir.

Hazýrlanan bu raporda, ATO Þiddet Baþvuru Hattýna bu güne dek hem Ankara’dan, hem de il dýþýndan yapýlan baþvurularýn deðerlendirilmesi yer almaktadýr.

Türkiye saðlýk ortamý Bakanlýðýn uyguladýðý politikalar sonucunda can pazarýna dönüþmektedir. Bu durumun sorumlusu hekimler deðil, bu politikalarý ülkemize dayatanlardýr.

Bizler; Hastalarýn ve hastalýklarýn, hastaneye getirdikleri kar ölçüsünde deðerlendirildiði, hastanelerinde kapasitenin üstünde hasta bakmanýn teþvik edildiði, hekimlerin “performans” kaygýsýyla çalýþtýrýldýðý, halkýmýzýn saðlýðýný emanet edeceði genç doktorlarýn nitelikli eðitimden mahrum býrakýldýðý, asistanlarýn haftalýk 130 saate varan çalýþma süreleri içinde insani bütün ihtiyaçlarýndan mahrum kaldýðý, hastalarýn nitelikli saðlýk hizmeti alamadýðý, sadece birer gelir getirecek müþteri gözüyle görüldüðü bir sistemin sorumlusu olmayý reddediyoruz, gerçek sorumlularý saðlýk alanýndaki þiddete yönelik çözüm bulmaya ve görevlerini yapmaya davet ediyoruz.

ANKARA TABÝP ODASI
YÖNETÝM KURULU

not: raporun tamamýný download bölümümüzden TTB baþlýðý altýndan eriþebilirsiniz

http://www.winally.com/default.asp?page=download&kat_id=14

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin