Ana Sayfa Duyurular&Mevzuat Saðlýk Bakanlýðý Tam Gün Genelgesi

Saðlýk Bakanlýðý Tam Gün Genelgesi

Hekimler günlerdir, geleceklerini planlayabilmek için Saðlýk Bakanlýðý’ndan bir açýklama bekliyor. Saðlýk Bakanlýðý’nýn internet sayfasýnda Sayýn Bakan Recep Akdað’ýn medya kuruluþlarýnda yaptýðý sözlü açýklamalarýn dýþýnda yazýlý bir açýklama duyuru bugüne kadar yapýlmadý. Bakanlýk hekimlerin bir insan, kamu çalýþaný olarak haklarýný tanýmamaya devam ediyor.

Bu arada 8 Mart 2011 tarihinde, ”Kamuda hekimlerin tam gün çalýþmasý”  konulu genel yazýnýn hazýrlanýp 81 Ýl Valiliði’ne gönderildiðini öðrenmiþ bulunuyoruz. Bu yazýda Saðlýk Bakanlýðý Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu’nun (DÝDDK) kararýný eksik bir biçimde alýntýlayarak, bugüne kadar hiç göstermediði bir ivedilik içinde Ýl Saðlýk Müdürlükleri’nden ”yargý kararýnýn” uygulanmasýný istiyor. Hekimlerin Saðlýk Bakanlýðý’nýn uygulama iþlemini ansýzýn Ýl Saðlýk Müdürlüðü ekiplerini karþýlarýnda bulduklarýnda öðrenmeleri uygun bulunmuþ. Herhalde ”kaçacak olmalarýndan” þüphe edilmiþ.

Öncelikle Saðlýk Bakanlýðý’nýn bu genelgesi ”yargý kararýnýn uygulanmasý” iþlemi deðildir. Çünkü genelgede ”uygulanmasý istenen” DÝDDK’nun itiraz kabul kararý, bir yürütmeyi durdurma ya da iptal kararý deðildir. DÝDDK itiraz kabul kararýnda 1219 Sayýlý Yasa’nýn 12. maddesinin 3 fýkrasýnýn ve  Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararýnýn anlamýný yeniden yorumlamýþtýr. Saðlýk Bakanlýðý da, bu yoruma da dayanarak Anayasa Mahkemesi’nin kararýna raðmen çalýþma yasaklarýný her koþulda uygulamak istemektedir.  Ancak yaptýðý iþlem 2577 Sayýlý Ýdari Yargýlama Usul Yasasý uyarýnca yargý kararýnýn uygulanmasý iþlemi deðildir. Yaptýðý iþlem 1219 Sayýlý Yasa’nýn 12. maddesini Anayasa’ya ve Anayasa Mahkemesi’nin kararýna aykýrý olarak yorumlayýp uygulama iþlemidir.  Bu nedenle de Anayasa Mahkemesi’nin kararlarýnýn yasama, yürütme ve yargý organlarýný baðlayacaðýna dair emredici hükmün yer aldýðý Anayasa’nýn 153. maddesine, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararýnda belirttiði 17 ve 56. maddelere aykýrý bir iþlemdir.

Türk Tabipleri Birliði, Danýþtay ÝDDK’nin Anayasa Mahkemesi kararýna aykýrý yorumu ile yeniden anlamlandýrýlan yasa hükmünün Anayasa’ya aykýrýlýðýný itiraz yolu ile ileri sürmüþ ve dosyanýn Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesini istemiþtir. Bu talebinin önümüzdeki günlerde deðerlendirilip karara baðlanmasý söz konusu olacaktýr. Sonucu derhal duyurulacaktýr.

Saðlýk Bakanlýðý’nýn 8 Mart tarihli genelgesi ile uygulama iþlemlerinin nasýl yürütüleceði, hekimlere bir teblið iþlemi yapýlýp yapýlmayacaðý belirtilmemiþtir. Hukuk devleti ilkesi uyarýnca Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan hekimlere uygulamanýn nasýl yapýlacaðýna iliþkin bir bildirimin yapýlmasý gerekmektedir. Ancak Saðlýk Bakanlýðý’nýn bugüne kadar sürdürdüðü tutum dikkate alýnarak bu bildirimi yapmayabileceði düþünülmektedir.

Bu nedenle hekimlerin;

a)   Ýl Saðlýk Müdürlükleri ya da çalýþtýklarý kamu kurumlarýnýn yöneticileri aracýlýðý ile yapýlacak yazýlý bildirimi bekleyip, yapýlacak bildirimin altýna ya da ayrý bir dilekçe ile Saðlýk Bakanlýðý iþlemi nedeniyle, çalýþtýklarý iþyerlerinden ayrýlmak zorunda kaldýklarý, muayehanelerini kapatmak zorunda kaldýklarýný bu nedenle uðradýklarý zararlara dair hukuki haklarýný saklý tuttuklarýný belirtmeleri ve bir örneðini kendilerinde saklamalarý,

b)   Kendilerine bir teblið iþlemi yapýlmaksýzýn Saðlýk Bakanlýðý’nýn 16.7.2010 tarihli duyurusu ve 8 Mart 2011 tarih ve 10538 sayýlý Genelgesi nedeniyle iþlerinden ayrýlmak-muayehanelerini kapatmak zorunda kaldýklarýný belirtir bir dilekçeyi, çalýþtýklarý kuruma veya il saðlýk müdürlüklerine vermeleri, evrak kayýt numarasý ile tarihini almalarý, dilekçelerine bu nedenle uðradýklarý zararlar için her türlü hukuksal haklarýný saklý tuttuklarýný belirtmeleri önerilmektedir.

Saðlýk Bakanlýðý’nýn kamu kurumlarý dýþýnda çalýþmayý yasaklamasýna dair  iþlemleri nedeniyle iþyerlerinden ayrýlmak, muayehanelerini kapatmak zorunda kalan hekimler, bireysel uygulama iþlemlerinin iptali için idare mahkemelerinde dava açabilir. Bunun için Türk Tabipleri Birliði Hukuk Bürosu tarafýndan örnek dava dilekçesi hazýrlanmýþtýr. Bu konuda iptal davasý açmak isteyen hekimlere bu dava dilekçeleri gönderilecektir.

Bu arada, kamu dýþýndaki iþlerinde çalýþmaya devam eden hekimler yönünden nasýl bir yaptýrým uygulanabileceði de sorulmaktadýr. 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu’nun 125. maddesinde memurlarýna verilecek disiplin cezalarý düzenlenmiþtir. Özel olarak hekimlerin kamu kurumlarýndaki mesailerinin bitiminde kamu kurumlarý dýþýnda hekimlik yapmalarý disiplin cezasý verilecek fiiller arasýnda sayýlmamýþtýr. Devlet memurluðundan çýkarma cezasý verilecek fiiller arasýnda da deðerlendirilmesi hukuken mümkün deðildir. Ancak uyarma, kýnama, aylýktan kesme veya  kademe ilerlemesi cezasý verilecek fiillerden birinin kapsamýna dahil edilip ceza verilmesi söz konusu olabilir. Verilecek bu cezalara karþý da yargý yolu açýk bulunmaktadýr.

TTB

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin