Ana Sayfa Görüşler Saðlýðýn Gizli Kahramanlarýna Ödül

Saðlýðýn Gizli Kahramanlarýna Ödül

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle düzenlenen Altýn Stetoskop ödül törenine, Türkiye’nin dört bir tarafýndan doktorlarla birlikte saðlýkta baþarý hikâyeleri damgasýný vurdu. Ýstanbul Pendik Green Park Otel’de düzenlenen törenlerde Saðlýk Bakaný Recep Akdað, dünyaca ünlü Profesör Dr. Münci Kalayoðlu’nun da aralarýnda bulunduðu beþ hekime “Üstün Hizmet Ödülleri”ni verdi. Daha sonra 81 ilde yýlýn doktoru seçilen hekimlere tek tek altýn stetoskop ödülleri daðýtýlýrken duygusal anlar yaþandý. Bu hekimler arasýnda hastalarýna en þevkatli davranan doktorlar da bulunuyordu, terör bölgelerinde çok hayatlar kurtaranlar da… Tunceli’de yýlýn doktoru Ali Erol Seçildi. Sarýyayla Karakolu’na yapýlan baskýn sonrasýnda, kolluk kuvvetlerinin, kendisini korumasýný beklemeden karakola ulaþýp yaralýlara hýzla müdahale ettiði için ödül kazandý.

81 ÖZEL DOKTOR SEÇÝLDÝ
Elazýð’da yine teröre karþý verilen mücadele yýlýn doktorunu belirledi. Karakoçan ilçesinde terör örgütü tarafýndan yapýlan baskýn sonucu 2 asker, 1 sivil þehit olurken 4 kiþi de yaralandý. Tüm riskleri göze alarak yaralýlarý acil ameliyata alarak baþarýlý operasyonlar gerçekleþtiren Dr. Akan Yeniçerioðlu hastalarýný kurtararak altýn stetoskop kazandý. Erzincan’da yýlýn doktoru seçilen Dr. Tayfun Ekþinar, öðrenci yurdunda 22 yaþlarýnda býçaklanan bir öðrenciyi kurtarmak için olay yerine koþarak giderek, el feneri ile ilk müdahaleyi yaptýðý için bu ödülü aldý. Çorum’da Dr. Alaaddin Büyükkakaç, 18 yaþýndaki bir kýza evlilik onayý vermeyip ailesini ikna ederek onun okumasýný saðladýðý için altýn steteskop kazandý. Iðdýr’dan yýlýn doktoru ödülünü ise yanlýþ bir inanýþ sonucu kýzamýk aþýsý yaptýrmak istemeyen köy halkýný teker teker dolaþarak aþý yaptýrmalarý konusunda ikna eden Dr. Sebih Alp aldý. Isparta’nýn yýlýn doktoru ikamet adresi bulunmayan bir gebeyi doðumuna kadar kadýn sýðýnma evinde takip ederek saðlýklý bir anne olmasýný saðlayan Dr. Ali Cengiz oldu. Kayseri’de yýlýn doktoru tesadüf eseri tanýk olduðu trafik kazasýnda bir hastaya acil müdahale yaparak hayatýný kurtaran Kulak Burun Boðaz Uzmaný Doç. Dr. Mehmet Akif Somdaþ seçildi. Yaralýyý arabasýnýn arka koltuðuna alarak hava yolunu açýp Mersin Devlet Hastanesi’ne ulaþtýran Doç. Dr. Somtaþ bu yýlýn gizli kahramanlarýndan oldu. Çankýrý’nýn en özel doktoru ise Mehmet Fatih Bulut oldu. Çerkeþ yolunda meydana gelen trafik kazasýnda eþini kaybetmesine raðmen olay yerinde diðer yaralýlarýn da ilk yardýmýnýn yapýlmasýný saðlayan Dr. Bulut ödüllendirildi. Yaþadýðý büyük travmaya raðmen doktorluðunu unutmayýp fedakârlýkta bulunarak mesleki çalýþmasýný sürdürdüðü için bu yýl stetoskop alanlar arasýnda yer aldý. Ýstanbul’da yýlýn doktoru robot elli kadýn cerrah olarak tanýnan Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan oldu. Bakýrköy Sadi Konuk Hastanesi’nde dünya ile ayný anda KBB alanýnda robotu kullanan Prof. Dr. Kayhan altýn stetoskop kazandý.

YILIN SAÐLIKÇILARI
Yýlýn doktorlarýnýn yaný sýra yýlýn saðlýkçýlarý ödüllerinde de mucizelerin gerçekleþmesini saðlayan kiþilere altýn stetoskoplarý verildi. Hemþire Selda Köse ödülünü kucaðýndaki oðlu ile birlikte aldý. Muðla’da geçtiðimiz ekim ayýnda trafik kazasýnda Ýzlandalý anne ve babasýný kaybeden altýbuçuk aylýk Daniel’e süt annelik yaptýðý için bu ödülü kazandý. Ödülünü süt kardeþliðini yapan oðlu ile birlikte kucakladý. Daniel’in ailesi ile hâlâ diyalogunun sürdüðünü söyledi. Temizlik görevlisi Metin Onur da yýlýn saðlýkçýsý ödüllerini alanlardan oldu. Balkon demirlerine týrmanan bir yaþýndaki Ali Bulut’u görüp altýncý kattan aþaðý düþerken kollarýný açarak havada yakalayan Onur’un bu kahramanlýðý ona ödül kazandýrdý.

kaynak: Sabah gazetesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin