Ana Sayfa Görüşler Reçete Çetesi’ Karekod’u Deldi !

Reçete Çetesi’ Karekod’u Deldi !

Ýlaç takip ve güvenlik sistemi “Karekod” uygulamasýný etkisiz hale getirip ayný ilacý defalarca kez satarak devleti 10 milyon lira dolandýrdýklarý iddia edilen 1 doktor, 4 kamu görevlisi, eczacý, mümessil ve ecza deposu sahiplerinin de aralarýnda bulunduðu 38 kiþi gözaltýna alýndý. Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü Mali Þube Müdürlüðü ekipleri ilaç yolsuzluðu yaptýðýndan þüphelenilen bir eczane ile ecza deposu sahiplerini takibe aldý. Sürdürülen çalýþmalarda aralarýnda doktor, eczacý, saðlýk çalýþaný ile mümessillerin de bulunduðu kiþilerin devletin yalnýzca raporla satýlmasýna izin verdiði pahalý ilaçlarý çözülemez denilen “Karekod” sistemini devre dýþý býrakarak ayný ilacý defalarca kez satýyor gibi gösterip devletten parasýný tahsil ettiði ve ilaçlarý yurtdýþýna gönderdikleri belirlendi. Teknik çalýþmanýn ardýndan polis operasyon için düðmeye bastý. Ýstanbul’da 60 adrese düzenlenen eþ zamanlý operasyonlarda Ümraniye Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde görevli bir doktor ile Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý 4 kamu çalýþanýnýn da bulunduðu 38 kiþi gözaltýna alýndý. Zanlýlarýn izlendikleri 11 ay boyunca ilk belirlemelere göre Ýstanbul’da en az 3 hastane yapýlabilecek 10 milyon liralýk parayý devleti dolandýrarak hesaplarýna geçirdikleri tahmin ediliyor. Geriye dönük incelemelerin sonucunda bu rakamýn en az 100 milyon TL olacaðý tahmin ediyor. Þebekenin çalýþma yöntemini deþifre etmek için çalýþma yapan Mali Polis görevlilerine, 15 Sosyal Güvenlik Kurumu uzmaný da teknik destek verdi. Þebeke elemanlarýnýn bavullar dolusu ilacý yurt dýþýna göndermeye çalýþtýðýný belirleyen polis, Atatürk Havalimaný’nda düzenlediði operasyonla bu ilaçlara da el koydu.

YENÝ BARKOD
2 boyutlu barkodlara verilen Türkçe ismin karþýlýðý olan “Karekod” sistemi 16 Mayýs 2010 tarihinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan Türkiye’de uygulanmaya baþladý. Türkiye’de ilaç güvenliðini saðlamak ve ilaç sahteciliði ile mücadele etmek amacýyla kurulan bu sistemde ilaçlarýn hangi tarihte üretildiði, hangi eczaneye satýldýðý ve hangi vatandaþýn satýn aldýðý takip edilebiliyor.

kaynak: Sabah gazetesi- Tamer OSKAY

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin