Ana Sayfa Görüşler Özel Hastanelerde Kiralýk Doktor Dönemi

Özel Hastanelerde Kiralýk Doktor Dönemi

Yeni kadro almasý yasak özel hastaneler birbirinin ihtiyaç fazlasý kadrosunu kiralýyor. Bu durum yüksek rayiçli bir kadro pazarý oluþturdu.

Saðlýkta son furya, doktor kadrolarýný satýþa çýkarmak. Özellikle büyük kentlerde týpký ‘taksi plakasý’ satar gibi bir doktor kadrosu pazarý ve rayici oluþtu. Bu pazarýn nedeni ise Saðlýk Bakanlýðý’nýn kamudan özel hastanelere geçiþi azaltmak amacýyla üç yýl önce çýkardýðý bir yönetmelik. Yönetmeliðe göre, özel hastaneler yeni bir düzenleme çýkana kadar kadro alamýyor. Bu durumda kadro eksiðini kapatamayan hastaneler, kadro fazlasý olan hastanelerden satýn alýyor. Saðlýk Bakanlýðý pazar oluþturduðunu kabul ederken, çarpýcý bir benzetme yapýyor: “Evet doðrudur, olay týpký taksi plakasý satýþýna dönüþtü.”

Talebin her geçen gün artmasý kadro pazarýndaki fiyatlarýn da iyice yükselmesine neden oldu. Öyle ki, özel hastanelerin üye olduðu sitelerde satýlýk kadro ilanlarý yoðunlaþtý. ‘Doktor kadrosu pazarý’nda fiyatlar fizik tedavici için 250 bin, cildiyeci için 125 bin lirayý buluyor.

Hastanelerin ek kadro taleplerinin geçen günlerde Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan incelendiði belirtilirken; henüz bu konuda atýlmýþ somut bir adým yok. Özel hastanelerin büyük bölümü 3 yýl önceki kadro sayýlarýyla çalýþýyor. Özel hastanelerin hekim kadrolarýný o il sýnýrlarý içindeki baþka bir özel hastane veya týp merkezine devretmesinin önünde yasal bir kýsýtlama bulunmuyor. Baþka illere kadro devri için ise yasal izin alýnmasý gerekiyor. Kadro devþirmede ise üst sýnýr yüzde 3.

Yönetmelik ne diyor?
Kadro sýnýrlamasýnýn temelini 15 Þubat 2008’de çýkan Ayakta Teþhis ve Tedavi Yapýlan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelik oluþturuyor. Bakanlýk, piyasayý düzenlemek için bir planlama yapýlana kadar özel hastanelerin yeni kadro alamayacaðýný belirledi. Ancak bugüne kadar ek kadro izni çýkmadý. Buna karþýn hastanelerin birbirlerinin kadrolarýný devralmasý yasal olarak mümkün. Burada da bir üst limit söz konusu; hastane ancak kadrosunun yaklaþýk yüzde 3’üne denk gelecek kadar doktoru kadro devriyle bünyesine alabiliyor.

Saðlýkta içler acýsý bir durum
Özel Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý Derneði (OHAD) Baþkaný Dr. Reþat Bahat: “Doktor kadrosu piyasasý, bir ihtiyacý karþýlýyor. Kadrolarý parayla satýn almak zorunda kalmak, içler acýsý bir durum. Ama parayla dahi kadro bulunamamasý daha kötü olurdu. Düzenlemeler ‘Kadro satýn’ demiyor, ‘Birbirinize devredin’ diyor. Ama sonuçta suni bir deðer oluþtu. Bu kadrolarý verenler de karþýlýðýnda ya baþka bir kadro alýyor, ya da para talep ediyor. 3 yýldýr tek bir doktor, tek bir nitelikli cihaz alýmýna müsaade etmezseniz böyle sonuçlar oluþur.”

Ýþ plaka kiralama gibi iþliyor
Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri uygulamanýn zorunlu bir tercihten kaynaklandýðýný söyledi. Kamudaki personel istihdamýný engellememesi için kadro sýnýrlamasý getirdiklerini ancak sektörün isteði üzerine birbirlerinden kadro alýp vermelerine olanak saðladýklarýný belirten yetkililer, “Doktor kadrolarý taksi plakasý gibi oldu. Dolayýsýyla bir bedel de oluþtu” diye konuþtu. Saðlýk Bakaný Recep Akdað da tam gün yasasýnýn kadro sýkýntýsýný çözeceðini söyleyerek “Meslektaþlar artýk ikili çalýþma yapamayacaklar. Sistem deðiþmiþ oldu” dedi.

Kaynak: Radikal gazetesi-Hacer Boyacýoðlu

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin