Ana Sayfa Görüşler Özel Hastane Sayýsý 500’e Yaklaþtý

Özel Hastane Sayýsý 500’e Yaklaþtý

Saðlýk yatýrýmlarýnýn yüzde 75’ini özel’ sektör gerçekleþtiriyor. SGK’nin yaptýðý saðlýk harcamalarýndan özel hastaneler þimdiden yüzde 30 dolayýnda pay alacak kadar ‘sektörel geliþme’ göstermiþ durumdalar. 1987’de 116 olan özel yataklý tedavi kurumu sayýsý, 2007’de 365’e, 2011’de 490’a, yatak sayýsý da 28 binin üstüne çýktý.

Neoliberal yaklaþým, hizmet tedarikinde özelin alanýnýn gelecek yýllarda daha da geniþletilmesini, bu anlamda özel hastaneciliðin teþvikini öngörüyor ve fiiliyatta da saðlýk yatýrýmlarýnýn yüzde 75’ini özel sektör gerçekleþtiriyor. SGK’nin yaptýðý saðlýk harcamalarýndan özel hastaneler þimdiden, yüzde 30 dolayýnda pay alacak kadar “sektörel geliþme” göstermiþ durumdalar. Özel hastanecilik, zincir yapýlar olarak ilerlerken “týp turizmi” kavramýný da kapsayarak “saðlýk-konaklama” entegrasyonu ile hýzla geliþiyor. Buna özel sigortacýlýk ile bütünleþmeyi de eklemek gerekiyor.

Böylece, öteden beri bir sanayi olarak geliþen ilaç endüstrisine, týbbi cihazlar sanayisi, medikal sektöre, þimdi hýzla geliþen özel hastanecilik ekleniyor ve kâr amacý ile saðlýk üretimi biraz daha baþatlýk kazanýyor. Üst-orta, üst gelir gruplarýna azami kâr amacý ile hizmet satan özel hastaneler, SGK’nin saðlýk harcamalarýndan daha fazla pay almaya, tedaviyi de en iyi fiyatlarla satmaya çalýþýyorlar.

Saðlýk giriþimcileri, kapitalistleri, bundan sonra da, güçlendikleri ölçüde, saðlýk politikalarýný belirleme ve arttýrýlacak saðlýk harcamalarýndan daha fazla pay alma çabasý içinde olacaklardýr.

Neoliberal eðilim, koruyucu hekimliði kulak arkasý ederek, saðlýk pazarýný derinleþtirmenin, saðlýk endüstrisini geniþletmenin çabasý içinde. Merkezi bütçede doðrudan saðlýða ayrýlan kaynaklar azaltýlýrken SGK’ye yapýlan bütçe transferleri üstünden kaynak kullanýmý arttýrýlýyor. SGK de, hükmettiði kaynaklardan saðlýk harcamalarýna ayýrdýðýný belli bir oranda tutarak, o sýnýrlar içinde baþvurularý karþýlamayý hedefliyor. Bunu yaparken de, kamu hastanelerinden hizmeti en hesaplý fiyatla almaya çalýþýyor.

SGK, hizmet tedarikinde özel hastaneciliðe yüzünü daha çok dönüyor ve özendiriyor. Böylece saðlýkta kapitalistleþmenin hýzlanmasýnda kamu kaynaklan her geçen yýl daha çok kullanýhyor. Bunun yanýnda, harcamalara vergisi ve sigorta primi ile katkýda bulunan halk, bir de cepten harcamalara zorlanýyor.

Türkiye’de de, Dünya Bankasý mahreçli “Saðlýkta Dönüþüm”ün önemli bir ayaðým özel hastanelerin kurulmasý, saðlýk yatýrýmlarýnýn özel sektör eliyle gerçekleþtirilmesi, hatta bu hizmet arzýnýn “dýþa açýlmasý” oluþturmuþtur. 1990’larda baþlamakla birlikte, daha çok 2003 sonrasýnda, AKP iktidarýyla özel saðlýk yatýrýmlarýnýn hýzlandýðý görülmektedir.

Türkiye’de son yýllarda toplam yatýrýmlardaki payý yüzde 75’e ulaþan özel sektörün, saðlýða yatýnmlan özel yatýrýmlarýn toplamýnda yüzde 5’e yaklaþmaktadýr. Sonuçta, 20062010 döneminde yýlda ortalama 7-8 milyar TL’yi bulan saðlýk yatýrýmlarýnýn üçte ikisinin özel sektörce, üçte birinin devletçe yapýldýðý söylenebilir.

(*) özeti sunulan bu araþtýrmanýn tamamý Ýzmir Tabip Odasý tarafýndan bir kitap olarak yayma hazýrlanmaktadýr.

Özel Hastane Sayýsý 500’e yaklaþtý

Saðlýkta özel sektör yatýrýmlarýnýn artmasýnýn sonucunu, yataklý tedavi kurumlarýnda özel hastanelerin payýnda görmek mümkündür; Özel hastanecilik kýsa sürede tedavi sunumunda önemli bir paya sahip olmuþ ve gelecek yýllarda payým arttýracaðýna iliþkin iþaretler vermeye baþlamýþtýr.

Nitekim, Saðlýk Bakanýðý verilerine göre, 1987’de 116 olan özel yataklý tedavi kurumu sayýsý, 2007.’de 365 ‘ e , 2011’de ise i 490’a yükselmiþtir. 2011 baþý itibarýyla toplam; yataklý tedavi kurumu sayýsý 1439’a ve yatak sayýsý 201 bine yaklaþýrken; özel yataklý tedavi kurumu sayýsýnýn 490’a, yatak sayýsýnýn da 28 binin üstüne çýktýðý görülmektedir.
 

Yataklý tedavi Kurumlarýnda Kamu-Ozel Daðýlým, 2011

                               Kuruluþ  Yatak Sayýsý    Kuruluþ Payý %  Yatak payý %
Saðlýk Bak.                842            120.535           58.5                     60.1
Üniversite Hast.         62               35.001             4.3                     17.4
Özel                          490              28.147           34.1                     14.0
Belediye Hast.              3                 1.095            0.2                       0.5
Milli Savunma              42              15.900            2.9                        7.9
TÜRKÝYE                 1.439              200.678         100                      100

Özel hastanelerin arasýnda 450-500 yataklý büyük tedavi kurumlan kadar 40-50 yataklý küçük klinikler de bulunmaktadýr. Kimileri zincir hastane büyüklüðüne ulaþan özel saðlýk gruplarýnýn bazýlarýnýn hisseleri Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý’na (ÝMKB) kotedir ve hiissedarlan arasýnda yabancý sermaye de bulunmaktadýr.
Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre, özel hastanecilik irili ufaklý olarak ülke geneline yayýlmakla birlikte aðýrlýklý olarak büyük kentlerde yoðunlaþmýþtýr. 2011 baþý itibanyla

81 il içinde henüz özel hastane kurulmayan 15 il vardýr.
Bunlar, Adýyaman, Bilecik, Sinop, Tunceli, Bayburt, Kýrýkkale, Bartýn, Ardahan, Kilis, Amasya, Artvin, Gümüþhane, Hakkâri, Kars, Þýrnak’týr. Bu 15 il dýþmda kalan 66 ilde özel hastane bulunmakta; ancak toplam hastanelerin yüzde 76’sý, yatak varlýðýnýn da yüzde 80’i ilk 20 ilde toplanmaktadýr. 
 
Özel hastane yatýnmlan, bekleneceði gibi, aðýrlýkla istanbul’da toplanmýþ durumda. 155 özel hastanenin bulunduðu Ýstanbul’un özel hastane yatak varlýðý da 10 binin üstünde ve toplam özel yataklann yüzde 37’sini aþmaktadýr. Özel hastane yatak varlýðýnýn yaklaþýk yüzde 7’sinin yer aldýðý Ankara’da 28 özel hastane bulunurken “turizmin baþkenti Antalya”da özel hastane sayýsý þimdiden 24’ü bulmuþ ve ilin toplam yatak varlýðýndaki payý yüzde 5’e ulaþmýþtýr.

Özel haþtanecilikte Gaziantep, özellikle Konukoðlu Grubu’nun Türkiye’nin en büyük hastane yatýrýmýný yapmasý ile dördüncü sýraya yerleþmiþtir. Birçok sýralamada 3. sýrayý alan Ýzmir, özel haþtanecilikte 5’inci sýradadýr. Ýzmir’de 19 özel hastanenin 972 yataðý bulunmaktadýr.

Ýlginç olan, özel hastaneciliðin ilk 20 ili arasýnda Güneydoðu illerinin de bulunmasýdýr. Bunlardan Batman’da 6 özel hastanenin 434 yataðý bulunurken Diyarbakýr’da 7 özel hastanenin 400 yataðý, Van’daki 5 özel hastanenin de 372 hasta yataðý mevcuttur.
Özel hastanecilikte þirket yoðunlaþmasý hýzlanmakta ve tek hastanelerin yerini zincirler, “saðlýk gruplarý” almaktadýr.

Önümüzdeki yýllarda bu sektörde de hýzlý bir el deðiþtirme, satýn alma süreci ile yoðunlaþmanýn artacaðýný, daha az sayýda saðlýk grubunun sektörde hâkimiyet kuracaðýný söylemek mümkündür.

Yatak sayýsý 590’ý bulan ve en büyük özel hastane konumundaki Gaziantep Sani Konukoðlu yatýrýmý, tekstil alaný odaklý grubun yeni yatýrým alanlarýndan biridir.
Kuruluþu 1996’ya uzanmakla beraber 2006 yýlýnda ek yatýnmlarla geniþletilen yatýrým, 2009’da faaliyete geçirilmiþtir. Hastane, komþu ülkelerden gelecek yabancýlara da hizmet vermeyi amaçlamaktadýr.

Vehbi Koç Vakfý’na ait Özel Amerikan Hastanesi, Türkiye’nin ikinci büyük özel hastanesidir ve yatak sayýsý 324’tür.

Hastalýk ve saðlýk sigortasýnda en büyük özel sigorta þirketleri Yapý Kredi Sigorta ve Allianze’nin de sahibi olan Koç Grubu’nun hastane yatýnmlarý, sigorta yatýrýmlarýyla entegredir.

Medical Park, Universal Saðlýk Grubu, Acýbadem, Memorial, Medicana gibi saðlýk endüstrisi gruplarý, sektörün hýzla büyüyen ve bazýlarý, hisselerinin bir kýsmmý yabancý þirketlere satan gruplar arasýndadýr.

kaynak: Cumhuriyet gazetesi-Mustafa Sönmez

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin