Ana Sayfa Ekonomi Önümüzdeki Birkaç Yýl Kolay Olmayacak

Önümüzdeki Birkaç Yýl Kolay Olmayacak

Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Eskiþehir Giriþimci Sanayiciler ve Ýþadamlarý Derneðinin (EGSÝAD) Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Salonu’nda düzenlenen 9. Genel Kurul toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, dünya ekonomisi açýsýndan zor bir dönemde olduklarýný, ortaya çýkan finans krizinin 2009’da ciddi bir ekonomik krize dönüþtüðünü kaydetti.

Kriz döneminde birçok büyük banka ve finans kuruluþunun, devletlerin olaðanüstü imkanlarýyla, destekleriyle ve kaynaklarýyla varlýðýný sürdürdüðünü ifade eden Babacan, þöyle konuþtu:

”Krizin beraberinde getirdiði ekonomik yavaþlama ve finans sektörünün kamuya getirdiði yük, 2010 yýlýyla beraber krizin farklý bir safhaya bürünmesine neden oldu. Bu da devletlerin açýklarýnýn ve borç yükünün rekor seviyelerde arttýðý ve artýk devletlerin kredibilitelerinin sorgulandýðý bir baþka dönem oldu. Ýlk Yunanistan problemini gördük. Sonra Ýrlanda ve Avrupa’da pek çok ülke var. Tablo, dünya açýsýndan oldukça vahim. Krizin etkilerinin ortadan kalkmasý yýllar sürecek.”

kaynak: ntvmsnbc

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin