Ana Sayfa Görüşler Ön Depoculuk Konusunda Türkiye’de Ýlk ve Tek Organizasyonuz-2

Ön Depoculuk Konusunda Türkiye’de Ýlk ve Tek Organizasyonuz-2

W. : Haziran ayýndan itibaren gündeme oturduðu için kare kod uygulamasý ile ilgili olarak siz nasýl etkilendiniz? Faz 2’de size düþen bir ödev var mý?

Ö.E. : Faz 2 ile alakalý yapmamýz gerekenleri yapmýþ durumdayýz. Yani faz 2’nin baþlamasýyla birlikte ilaç takip sistemi bünyesinde hizmet verebilecek þekilde yapýlanmamýzý ve yatýrýmlarýmýzý bitirdik. Ancak bu hazýrlýklarý bizim yapmýþ olmamýz yeterli deðil. Bizim faz 2 için olmazsa olmaz dediðimiz bazý satýr baþlarý var. Örneðin firmalardan gelen ambalajlarýn da etiketlenmesi hatta bað etiket dediðimiz alt þilinglerin de etiketlenmiþ olmasý gerekiyor. Çünkü yüzlerce, binlerce çeþit içinde, yüzlerce binlerce ürün hareketini, bu iþlemi kolaylaþtýrýcý doneler olmadan takip etmek çok zor. Ýmkânsýz deðil; ama son derece yüksek maliyetler yaratan bir þekilde yürütülebiliyor. Sektörde bunun altýndan kalkabilecek yapý yok.

W. : O zaman siz, biraz da ilaç firmalarýn baðlýsýnýz. Onlar size uygun kolilenmiþ ve etiketleri, kare kodu basýlmýþ ürün göndermeli ki, siz o kolinin ne olduðunu, koliyi açmadan görüp, bandýnýza koyabilesiniz.

Ö.E. : Evet.

W. : Son zamanlarda saðlýkta dönüþüm politikasý ile sektörde eczacýlarý, ilaç firmalarýný hatta hekimleri ilgilendiren deðiþimler, farklý birtakým uygulamalar oldu. Bu dönemde size yansýyan veya sizin yaþadýðýnýz bir sýkýntý var mý?

Ö.E. : Tabi. Saðlýkta dönüþüm bazýlarý için, bir Türk vatandaþý olarak þahsen benim için, uzun yýllardan beri olmasýný beklediðimiz bir geliþimi ifade ediyor olabilir; ama sektörün içindeki bizler için tam olarak öyle olmadýðýn görülüyor. Sektörün birtakým “ben yaptým oldular” ile mücadele etmek zorunda kaldýðýný görüyoruz. Bir de uygulamalarýn takvim olarak çok doðru iþletilmediðini söyleyebiliriz. Burada örnek olarak en son uygulamalardan bahsetmek gerekiyor. 18 Aralýk tarihinde  kamu kurum iskonto oranlarý deðiþtirildi; ama ortaya çýkan zararýn kimin tarafýndan finanse edileceði net olarak belirlenmediði için, bu konuda sektörün katmanlarý birbirine düþtü.

W. : Siz bu olaydan etkilendiniz mi?

Ö.E. : Kesinlikle. Bu farký, eczacý depocudan, depocu da firmadan almanýn peþindedir.

W. : Kooperatiften size bir þey dönüyor mu?

Ö.E. : Dönüyor.

W. :  Stokunuzdaki ürünlerle ilgili sýkýntýya sokuyor herhalde deðil mi ?

Ö.E. : Stokumuzdaki ürünün, iskontosunun artmasý nedeniyle deðer kaybetmesi bir yana, eczane stoklarýndaki ürünlerin de deðer kaybetmesiyle daha farklý bir sorun ortaya çýkýyor. Yani eczacý daha önce yapýlan anlaþmalar gereði bu farký depodan talep ediyor. Deponun bunu cebinden verme imkâný olmadýðý için firmaya dönüp bunu almaya çalýþýyor. Biz de, kooperatiflerden  gelen bilgileri firmaya aktarýp, arada bir tampon görevi görüyoruz.

W. : Firma da stoklarý bilmiyor tabi ki. Faturayý kesmiþ; ama stoku tam olarak bilmiyor.

Ö.E. : Evet, TEB sistemine girilen 15000 tane beyandan bahsediliyor. Demek ki hiç girmeyen 9000 eczacý var. Bu 9000 eczacýnýn zararý nasýl karþýlanacak? Ýstanbul Eczacý Odasý ve diðer bazý Odalarýn önerdiði gibi ilacýn satýþ vadesine göre 15, 30, 45 günde bir alým süresine göre mi yapýlacak? Yoksa farklý bir yöntem mi üretilecek? Bunlar daha belli deðil.

W. : Kesinlikle çok haklýsýnýz. Bu arada vizyonunuzu ve hedeflerinizi paylaþýr mýsýnýz?Tabi ki bunun dýþýnda rekabet ettiðiniz birtakým daðýtým aðlarý da var;  ama onlarýn yerine geçme gibi bir istek ve arzu ya da bir çalýþmanýz var mý? Yoksa kendi alanýnýzda mý devam?
 
Ö.E. : Þimdi Farmalojistik’in kuruluþ amaçlarýndan öncelikli olaný söylemiþtim. Kooperatifler adýna satýþ tahmini ve satýn alma planlamasý yapmak; bu çerçevede þube stoklarýný, olmasý gereken seviyeye çýkarmak gibi. Tabi Farmalojistik’in bunun dýþýnda amaçlarý da var. Bunlar, ikincil öncelikli amaçlar; ama yine de amaçlar içinde yer alýyor. Bunlarý özetleyecek olursak:

1- Kooperatiflerin olmadýðý alanlarda, kooperatifler adýna ticaret yapmak. Nedir bu alanlar? Kamu ihaleleri, özel hastane satýþlarý, birtakým distribütörlükler, ithalat, ihracat, gerekiyorsa þubeleþerek kooperatiflerin olmadýðý coðrafyalarda ecza depoculuðu yapmak gibi.

2- Sektörün içinde var olan ilaç firmalarýna, küçük hacimli depolara lojistik destek saðlamak.

Bunlar gibi farklý amaçlarýmýz da var. Ama biz bunlarýn içinde özellikle özel hastane satýþlarý konusunda…

W. : 450’ye yakýn özel hastane var.

Ö.E. : Evet, birkaç adým atmýþ durumdayýz. Ýstanbul ve Marmara bölgesinde 200’e yakýn hastaneyle çalýþmaktayýz.

W. : Onlarýn ihalelerine giriyorsunuz ya da günlük alýmlarýný…

Ö.E. : Ýhalelerine giriyoruz. Günlük rutin alýmlarýný karþýlýyoruz. Çok kýsa sürede ciddi bir pazar payýna ulaþtýk. Bu da bizim için sevindirici bir geliþme diye düþünüyoruz.

W. : O zaman yine 81 ilaç firmasýndan mý ürün alýyorsunuz? Bunun dýþýndaki firmalardan mal temin ediyor musunuz ?

Ö.E. : Hastaneler için kooperatiflerin dýþýnda çalýþtýðýmýz firmalar da var.

W. : Bu 81 ilaç firmasý ve diðer firmalarla beraber, hem 31 lokasyona hizmet edeceksiniz hem de 200’e yakýn hastaneye.

Ö.E. : Özel Hastaneye, doðrudur.

W. : Hastanelerin ihaleleri dýþýnda, küçük ara alýmlarýnda da hizmet veriyorsunuz.

Ö.E. : Ecza depolarýnýn serbest eczanelere yaptýðý gibi bizde özel hastanelere düzenli ve acil ilaç daðýtýmý yapýyoruz.

W. : Devam edeceksiniz. Bunlarýn hepsi için Samandýra deposu mu kullanýlýyor?.O yüzden zaten Ýstanbul ve Marmara olarak seçtiniz herhalde.

Ö.E. : Evet.

W. :  Ýlerleyen zamanlarda belki Anadolu’da ecza depolarýnýn þubelerini de kullanabileceksiniz, deðil mi?

Ö.E. : Bazý hukukî prosedürlerin yerine getirilmesi þartýyla, oralarý kullanma þansýmýz da var.

W. : Anladým. Bu arada Edak’ýn hala güneyde þubesi var mý? Daha önce Mersin Kooperatifiyle birleþmiþlerdi.

Ö.E. : Orada  biraz farklý bir yapýlanma var.

W. : Bunu ek olarak, yani bilmediðim için soruyorum.

Ö.E. : Mersin’deki Güney Ecza Kooperatifi, ortaklarýna verdiði depoculuk hizmetini EDAK’tan alýyor. Adana’da açýlan Þube de Güney Ecza Kooperatifi ile Edak’ýn ortak þubesi olarak iþlem görüyor.

W. : Siz onlara hizmet veriyor musunuz?

Ö.E. : Tabi ki

W. : Farklý alanlara da girecek misiniz? Soðuk zinciriniz olduðu için ilaç sektörünün yanýnda gýda sektörüne de girme düþünceniz var mý?

Ö.E. : Gýda sektörüne girme düþüncemiz yok; ama ilaç lojistiði konusunda, özellikle soðuk ürün ithal edip ecza depolarýna satan firmalara veya soðuk ürün imal edip satan firmalara lojistik danýþmanlýk ve lojistik hizmet verme niyetimiz var.

Bu arada 2 tane firmayla da ortak çalýþmamýz devam ediyor. Bunun dýþýnda bizim için çok anlamlý olan, Türk Hemofili Derneði ile bir çalýþmamýz daha var. Þu anda Türkiye’deki bütün hemofili hastalarýnýn kan örneklerini ülke çapýnda biz taþýyoruz.

W. : Yani hemofili hastasý hastanede ya da kendi bölgesindeki özel laboratuardaki kan örneðini merkez laboratuarlara taþýmaktasýnýz deðil mi?

Ö.E. : Evet, hasta Kendi bölgesindeki bir hastaneye kan örneðini býrakýyor. O kan örneðinin de belli bir ýsýda, düþük derecelerde muhafaza edilmesi ve taþýnmasý gerekiyor.

W. : Bu kan örnekleri hangi merkeze gidiyor?

Ö.E. : Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir’deki týp fakültelerine getirilmesi gerekiyor ve bunun süratle, belli bir ýsý takibi ile yapýlmasý gerekiyor.

W. : Bunu Dernekle beraber yapýyorsunuz.

Ö.E. : Dernekle beraber yapýyoruz. Novo Nordisk Firmasý da sponsor.

W. : Sosyal sorumluluk projeniz olarak devam etmektesiniz.

Ö.E. : Kesinlikle.

W. : Pekâlâ, bunun ötesinde hedefleriniz arasýnda yurtdýþý var mý? Þu an için gýda sektörü yok anladýðým kadarýyla.

Ö.E. : Kýsa vadede gýda yok; ama þu var yurtdýþýyla birtakým baðlantýlar, iþbirlikleri yapma niyetimiz ve giriþimlerimiz de zaten var.

W. : WHO’da örnek olma konusundaki baþarýnýzý baþta da söylemiþtiniz.

Ö.E. : Secof bünyesinde iþbirliklerimiz devam ediyor. Bu anlamda bilgi temelli iþbirliklerimiz zaten var; ama distribütörlük almak gibi bir uðraþýmýz da var.

W. : Distribütörlük almak derken, yurtdýþýnda mý?

Ö.E. : Yurtdýþýndaki bir üreticinin Türkiye’deki tek daðýtýcýsý olmak gibi bir niyetimiz var.

W. : Bu arada Saðlýk Bakanlýðýnýn aþý daðýtýmlarýnda çalýþýyor musunuz, yoksa onlar daðýtým için farklý ihaleler mi yapýyorlar?  Bildiðim kadarýyla Bakanlýk yýlda yaklaþýk 350-400 milyon TL’lik aþý alýyor ve bunlarý Ýl Saðlýk Müdürlüklerine, oradan da 1. basamak temel saðlýk hizmetlerine ya da ilgili yerlere daðýtýmýný yapýyor. Bu arada büyük ihtimalle askeriyenin askerler için tetanos vb. gibi ya da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn hacýlar için aþý ihaleleri de oluyordur. Bu tarz ihalelere giriyor musunuz?

Ö.E. : Þu ana kadar bu tip bir ihaleye hiç girmedik. Ancak 2010 yýlý baþýnda yaptýðýmýz bir uygulama var. 2 uygulayýcý firmayla birlikte, çok miktarda iþçi çalýþtýran bir fabrikalarda çalýþanlarýn grip aþýlarýnýn yapýlmasýnda deðil de, taþýnmasýnda aracýlýk yaptýk. Yani soðuk ürün lojistiði konusundaki maharetimizi o alanda iki firmaya destek olarak kullandýk.

W. : Anladýðým kadarýyla soðuk ürün taþýma konusunda çok ciddi bir tecrübeniz var.

Ö.E. : Evet, piyasada bilinirliðimiz de var artýk.

W. : Uçak kargoyu da kullanýyor musunuz?

Ö.E. : Kullanýyoruz, hem de çok sýk kullanýyoruz.

W. : Bunlarýn dýþýnda yakýn tarihte eklenebilecek baþka bir proje var mý?

Ö.E. : Çok özellikli bir proje peþindeyiz. Tübitak’ýn bir çalýþmasý var. Kanser araþtýrmalarýnda kullanýlan birtakým kan örnekleri, doku örnekleri ve plazma taþýmacýlýðý gerektiren bir proje söz konusu. O projeyle alakalý da görüþmelerimiz sonlandý. Tübitak bütçe bekliyor. Bütçesi onaylandýðý takdirde sektörde öyle bir projenin de yüklenicisi olarak hizmet vereceðiz.

W. : Merak ettiðim için soruyorum, daha küçük paketleri taþýmak için de özel araçlarýnýz var mý? Mesela Van tipi araçlar gibi…

Ö.E. : Hemofili Derneði projesinde de küçük araçlar kullanmak zorunda kaldýk. Çünkü örnekler fazla hacimli deðil.

W. : Onlara özel araçlar mý aldýnýz?

Ö.E. : Onlarý, dönemsel olarak özel araçlar kiralayýp taþýyoruz. Ayrýca özel hastane satýþlarýmýzda da Van tipi araçlar kullanmaktayýz. Hatta zaman zaman motokurye hizmeti bile kullanmaktayýz.

W. : Sakýnca yoksa þunu da sorarak bitirmiþ olayým. 2009’dan 2010’a geçerken hacim ve tutar olarak hedeflerinizi yakaladýnýz mý? 2011’de hedeflerinizi büyütmeyi planlýyor musunuz?

Ö.E. : 2010 yýlýnýn çok iyi geçmeyeceðinin farkýndaydýk. Yýlýn baþýnda, yani 2009’un sonunda 2010 yýlý tahminlerini yaparken çok iyimser bir tablo öngörmemiþtir. Mütevazý, ayaklarý yere basan hedefler koymuþtuk. Hedeflerimizi de realize ettik. Yine de pazarýn üzerinde büyüdük pazardan fazla büyüdük. % 20’nin üzerinde net büyüme realize ettik. 2011’le alakalý rakamlar, yine 2010 gibi çok iyimser deðil. Pazarýn, gerek iskonto artýþlarýndan gerekse fiyat düþüþlerinden dolayý TL bazýnda bir miktar daralacaðýný, kutu bazýnda artmakla birlikte TL bazýnda büyüme olmayacaðýný düþünüyoruz. Dolayýsýyla 2011 yýlý için kendimize çok mütevazý bir büyüme koyduk. Amacýmýz bunu realize etmek.

W. :        Belirtmek istediðiniz baþka bir þey var mý Özer Bey?

Ö.E. : Farmalojistik, yaklaþýk 6 yýldýr ticari faaliyetini sürdürmekte; ancak hala sektördeki bütün bileþenler tarafýndan çok iyi tanýnan bir yapý deðil. Burada bizim eksiklerimiz mutlaka vardýr. Tanýtýmla alakalý hiçbir aktivasyonumuz, faaliyetimiz yok. Reklam ile deðil, yaptýðýmýz iþlerle bilinmek istedik. Son dönemlerde soðuk ürün lojistiðindeki baþarýmýzla birlikte, sektör katmanlarýnda bilinirliðimiz de arttý. Bu bizim için çok anlamlý; yani eczacýlarýn sahip olduðu bir yapýnýn ecza depoculuðu, ön depoculuk sektöründe onlarý hakkýyla temsil ediyor olmasý bizim için çok anlamlý.

W. : Çok teþekkür ederim Özer Bey.

Ö.E. : Ben teþekkür ediyorum.

W. : Baþarýlarýnýzýn devamýný dileriz.

Ýlk Bölüm: http://winally.com/gorusler_372_On_Depoculuk_Konusunda__Turkiye’de_Ilk_ve_Tek_Organizasyonuz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin