Ana Sayfa Görüşler NTV’de Saðlýk Bakaný Tam Gün Deðerlendirmesi

NTV’de Saðlýk Bakaný Tam Gün Deðerlendirmesi

NTV-MÝRAY AKDAÐ ULUÇ- Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu, Tam Gün Kanunuyla ilgili gerekçeli kararýný açýkladý. Peki bu kararý nasýl yorumlamak gerek, Saðlýk Bakaný Recep Akdað NTV Ankara stüdyolarýnda konuðumuz.Efendim, teþekkür ederiz yayýnýmýza katýldýðýnýz için. Karar yayýnlandý, uzun da bir gerekçeli karar, nasýl yorumlamamýz gerekiyor bunu?

SAÐLIK BAKANI RECEP AKDAÐ- Þimdi Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu biliyorsunuz Danýþtay’ýn daha önceki dairelerinin verdiði kararlara yapýlan itirazlarý deðerlendirir. Biz Tam Gün Kanununu yaptýktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi’ne götürdü kanunu. Anayasa Mahkemesi bazý maddeleri iptal etti. Daha sonra  biz de bu iptal edilen maddeleri de dikkate alarak bir duyuru yayýnladýk Bakanlýðýmýzýn internet sitesinden. Dedik ki, bütün bu iptallerle birlikte yasanýn en son geldiði nokta þudur: Artýk kamuda çalýþan hekimler ikili çalýþma yapamazlar. Yani hem kamuda çalýþacak devlet hastanesinde, hem de gidip dýþarýda çalýþacaklar, bunu yapamazlar diye bir duyuru yayýnladýk. Bunun üzerine Tabip Örgütü bunu Danýþtay’a götürdü. 5. Daire de bizim bu duyurumuza bir yürütmeyi durdurma kararý verdi. Biz buna itiraz ettik. Biraz önce sizin de söylediðiniz gibi Genel Kurul da, Danýþtay’ýn Genel Kurulu da bizi haklý gördü, bizim duyurumuzun doðru bir duyuru olduðunu, hukuken doðru bir iþ yaptýðýmýza hükmetti. Þimdi çok açýk biçimde gerekçesini yazýyor. Diyor ki, Anayasa Mahkemesi’nin iptalleri esnasýnda Anayasa Mahkemesi bakýn þöyle söylüyor: Ýlgili deðerlendirmeleri, hekimlerin çalýþma sisteminin yeniden düzenlenerek Tam Gün çalýþma sisteminin getirilmesini özü itibariyle Anayasaya aykýrý bulmuyor diyor. Daha sonra devam ediyor diyor ki, iptal ettiði ibareler, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiði bazý ibareler var maddenin içinde. Bunlar diyor, yeni bir düzenleme yapýlýncaya kadar kamu görevlisi hekimlerin hiçbir ayrým gözetilmeksizin serbest çalýþmasýna getirilen yasaðýn kaldýrýlmasý sonucunu doðurmaz. Dolayýsýyla, Saðlýk Bakanlýðý haklýdýr, yasaya uygun hareket etmiþtir bu duyurusuyla. Yani bunun net anlamý þu herkesin kolayca anlayabileceði biçimde: Bu kararla þu anda geldiðimiz noktada kamuda çalýþan hekimler ikili çalýþma yapamazlar, ayný zamanda dýþarýda muayenehane açamazlar, herhangi bir özel hastanede çalýþamazlar.

MÝRAY AKDAÐ ULUÇ- Efendim, üniversitedeki hekimlerle ilgili hep ayrý bir düzenleme olduðu belirtiliyordu. Peki bu karardan üniversitede çalýþan hekimlerle ilgili de bir sonuç çýkarmak gerekir mi acaba?

SAÐLIK BAKANI RECEP AKDAÐ- Bizim kanaatimiz kamuda çalýþan hekimler diye açýkça sarahaten  Dava Daireleri Kurulu gerekçesinde de yazdýðý için, zaten bizim yaptýðýmýz kanun bütün hekimleri ilgilendiriyordu. Üniversitenin hekimi, Saðlýk Bakanlýðýnýn hekimi diye bir ayrým yapmýyor. O iþle ilgili maddede biz deðiþiklik yapmýþtýk, bize göre üniversitedeki hekimleri de baðlar. Tabi YÖK’ün ne þekilde yasayý uygulayacaðý kendi yetkisindeki bir husustur. Ama benim kanaatim, hukukçularýmýzla görüþtüðüm nokta da budur. Artýk kamuda bu karar çerçevesinde hekimlerin ikili çalýþma imkaný kalmamýþtýr. Aslýnda Miray Haným, bu ne kadar hekimi ilgilendiriyor derseniz, Saðlýk Bakanlýðýnda çalýþan uzman hekimler, ondan sonra üniversitede çalýþan uzman hekimleri topraksak yaklaþýk 40 bin hekim var, uzman hekim. Daha çok uzman hekimlerin tartýþmasý bu biliyorsunuz. Bu 40 bin uzman hekimden toplamda þu anda dýþarýda çalýþan, yani ikili çalýþan yaklaþýk 2 bin 500 kiþi var. Zaten Saðlýk Bakanlýðýndaki hekimlerin yüzde 94’ü bizim uygulamalarýmýzdan sonra, bu ek ödeme uygulamalarýndan sonra ikili çalýþmaktan vazgeçtiler, kamuda çalýþmayý tercih ettiler, onu daha kendileri açýsýndan uygun buldular. Üniversite de yaklaþýk olarak uzmanlarýn, öðretim üyelerinin, týp fakültesi öðretim üyelerinin yaklaþýk olarak yüzde 10’unun bu þekilde ikili çalýþtýðýný biliyoruz. Yani tartýþtýðýmýz konu, vatandaþlarýmýzýn ve hekimlerimizin iþin bu tarafýný da bir daha hatýrlamalarý için söylüyorum. Yaklaþýk olarak uzmanlarý söz konusuysa, eðer 40 bin uzmanýn yaklaþýk olarak 2 bin 500’dür.

MÝRAY AKDAÐ ULUÇ- Efendim, size baðlý olan hastanelerde çalýþan yüzde 6’lýk bir hekim grubunun ikili çalýþtýðýný söylediniz. Bunlarla ilgili peki her iki karardan sonra, hem Anayasa Mahkemesi’nin kararý, hem de Danýþtay Ýdari Dava Dairelerinin bu gerekçeli kararýný yorumlayarak yeni bir düzenleme yapmasýný bekliyor muyuz Saðlýk Bakanlýðýndan, yoksa mevcut durum da zaten yeterli mi?

SAÐLIK BAKANI RECEP AKDAÐ- Mevcut durum tamamen yeterli, biz hukuku uygulayacaðýz. Danýþtay’ýn bu kararýný, yani bizim haklý itirazýmýzý Genel Kurul’un kabul etmesiyle ilgili kararýný biz il müdürlüklerimize göndereceðiz, onlar da gereðini yerine getirecekler. Yani yapacaðýmýz iþ aslýnda bu aþamada mahkemenin bir kararýnýn yerine getirilmesidir. Bunu yapacaðýz ve kamuda ikili çalýþma sona erecek. Aslýnda Miray Haným, bu gerçekten hem hekimler, hem vatandaþlar açýsýndan çok önemli. Biz hekimler de böyle iþte ister istemez vatandaþla aramýzda doðrudan para iliþkisinin olmasýndan hoþnut deðiliz, hiçbir zaman da hoþnut olmadýk. Ama geçmiþteki sistem böyle bir çarpýk durum oluþturmuþtu. Siz bir uzman hekime ayda 1500 lira, 2 bin lira bir maaþ vereceksiniz, sonra bir sistem kuracaksýnýz diyeceksiniz ki git muayenehane aç, git özel hastanede çalýþ, çoluk çocuðun nafakasýný böylece elde et. O hekim ne yapabilir baþka? Burada hekimlere geçmiþte meslektaþlarýmýza yanlýþ yere yüklenildi aslýnda, sistemi deðiþtirmek, sistemi doðru bir sistem yapmak lazýmdý. Biz AK Parti olarak her þeyi normalleþtiriyoruz, yani olmasý gerektiðine getiriyoruz. Burada da bir normalleþme süreci yaþýyoruz. Bütün bu normalleþme süreçleri az sayýda da, olsa az önce söyledim 2 bin 500 hekim veya ona yakýn yani. Bu kadar hekim açýsýndan istenmeyen bir sonuç doðurabilir. Ama olmasý gereken neyse, normalleþme için atýlmasý gereken adýmlar neyse hem vatandaþýmýz için, insanýmýz için, hem hekimlerimiz için bunlarý atmak durumundayýz. Doðru bir sistem kuralým.Bundan sonra hekimlerin kazancý ne olur, ne kadar olur? Þu anda biliyorsunuz maaþlar, ek ödemeler var. Ama ben Saðlýk Bakaný olarak þunun hep peþindeyim, hep de peþinde olacaðým: Bu kadar emeði yüksek olan hekimlerin önümüzdeki yýllarda daha fazla kazanmasý gerekir. Çalýþacaklar, performanslarýný gösterecekler, emeklerini ortaya koyacaklar ve bu kadar önemli bir meslek icra eden hekim arkadaþlarým, deðerli kardeþlerim elbette daha çok da kazanacaklar. Bakýn bu Tam Gün Kanunu bütün bu tartýþmalarýn gölgesinde kalan taraflarý var. Mesela biz asistanlarýmýzýn nöbet ücretlerini artýrdýk. Ondan sonra asistanlarýmýza ek ödeme verilmesinin -özellikle üniversitelerde- önünü açtýk. Üniversitelerde, özellikle üniversite hastanelerinde asistanlarýmýz, ki bütün bu iþin büyük yükünü çekenler onlardýr biliyorsunuz, büyük çileler çektiler yýllarca. Yani o kadar kötü bir sistem kurulmuþ durumdaki birçok nöbet tutturulur onlara, bütün iþler sýrtlarýna yýkýlýr, ondan sonra doðru dürüst nöbet parasý ödenmez, iþte ek ödemeleri yetersiz kalýr, bunlarý önümüzdeki günlerde mutlaka ortadan kaldýracaðýz. Bu Tam Gün Kanunu’nun da bize verdiði fýrsatlar var.

MÝRAY AKDAÐ ULUÇ- Efendim, yine gerekçeli karara dönersek, Türk Tabipleri Birliði bu kararýn ara bir karar olduðunu söylüyor ve Danýþtay 5. Dairesinin esastan yine bir deðerlendirme yapacaðýný, yeni bir karar açýklayacaðýný belirtiyor ve yeni de bir itiraza hazýrlanýyor. Buna yönelik deðerlendirmeniz nedir acaba?

SAÐLIK BAKANI RECEP AKDAÐ- Yapabilir, hukuk içerisinde tabi ki onlar da kendi haklarýný kullanacaklar. Yani Tabip Örgütü için önemli olan normalleþme deðil demek ki, onlar için önemli olan ikili çalýþmanýn devam etmesi, bir taraftan kamuda çalýþan doktorlarýn öbür tarafta muayenehanelerinin devam etmesi ya da onlarýn özelde çalýþmalarýnýn devam etmesi, bunlar onu isteyebilirler. Ama biz biliyoruz ki hekimlerin büyük çoðunluðu da, halkýmýz da böyle bir ikili, yanlýþ kötü bir sistemin devamýndan yana deðil. Mahkemeye gidebilirler, þu anda hukuk neyi gerektiriyorsa biz onu uygulayacaðýz. Yarýn hukuk baþka bir karar verirse onu uygularýz, yarýn hukuk baþka bir karar verirse baþka bir kanun yaparýz. Burada önemli olan Miray Haným, milli irade ve hukuktur. Hukuku oluþturan milli iradedir. Þimdi aslýnda Tabip Örgütü’ne ben soruyorum. Vatandaþlarýmýza sorsak ikili çalýþmadan yana mýsýnýz? Ne cevap alacaðýz? 100 vatandaþýn en az 95’i hayýr, ben bu ikili çalýþmadan yana deðilim diyecektir, çünkü bundan caný yanmýþtýr. Yani kendisinin caný yanmýþtýr, eþini götürürken, muayene ettirirken caný yanmýþtýr, hekimler de bundan çok sýkýntý çektiler. Ne gereði var? Biz hekimlerimize kendi çalýþtýklarý devlet kurumlarýnda gerekli ödemeleri yapalým, devletin buna gücü yeter. Bakýn biliyorsunuz üniversite hastanelerinde artýk bu özel muayene, özel ameliyat parasý ortadan kalktý 1 Þubat’tan itibaren.

MÝRAY AKDAÐ ULUÇ- Evet, hoca farký dediðimiz.

SAÐLIK BAKANI RECEP AKDAÐ- Vatandaþýn hoca farký dediði þey. Ama hoca ne yapsýn yani? Hocanýn da ancak kazanabileceði yol olarak önüne böyle bir þey konuyordu. Bunun devamýnda biz ne yaptýk biliyor musunuz, hemen Torba Kanununa bir madde ekledik þu geçen son Torba Kanunu. Dedik ki, bir üniversite 2010 yýlýnda bu özel muayene paralarýndan dolayý kasasýna ne kadar para girmiþse bir üniversite hastanesine, biz o miktarý üstüne enflasyon farkýný da koyarak 2011’de üniversiteye vereceðiz. Bakýn dikkat edin, vatandaþýn ödemesine falan gerek yok. Yani vatandaþýn cebinden ödeyerek hocaya ulaþmak için, cebinden ödeyerek verdiði parayý biz Hükümet olarak veriyoruz, Türkiye Cumhuriyeti’nin buna gücü yeter. Vatandaþýn para verebilecek olaný var, veremeyecek olaný var, günah deðil mi, yazýk deðil mi? Þimdi üniversitelerimize yaklaþýk olarak 2010’da bu þekilde 450 milyon Türk Lirasýna yakýn bir para girmiþ, vatandaþ vermek zorunda býrakýlmýþ. Þimdi biz diyoruz ki bu 450 milyonu üniversitelerimize biz vereceðiz. Ama o eski sistem ne oldu? Bitti, gitti, kapattýk o defteri. O karanlýk sayfayý kapattýk, þimdi bembeyaz, ak bir sayfa açýyoruz; millet adýna da, hekimler adýna da.

MÝRAY AKDAÐ ULUÇ- Efendim, üniversitedeki hekimlerin de ikili çalýþamayacaðýný söylüyorsunuz Danýþtay Ýdari Dava Dairenin gerekçeli kararýna göre. Peki bununla ilgili de YÖK’ün bir düzenleme yapmasý gerekmeyecek mi ya da ne yapacak YÖK, ne yapmasý gerekir size göre?

SAÐLIK BAKANI RECEP AKDAÐ- YÖK de bu kararý uygulamalýdýr, yani hukuk ne diyorsa. Biz bir kanun yaptýk, o kanuna göre de bir yorumlama yaptýk. Üniversite hastanelerimiz hariç diye biz duyurumuzu yapmýþtýk, çünkü üniversite hastanelerine ben karar veremem. Mevcut kanun çerçevesinde ona karar verecek olan YÖK Yönetimidir. Þimdi YÖK Yönetimi de Danýþtay’ýn bu kararýna göre hukukun gereði neyse elbette onu yerine getirecektir. Bundan sonra baþka düzenleme yapýlýr mý, o yüce Meclis’in bileceði bir iþ. Ama ben þunu söyleyeyim: Yani vatandaþý da, doktoru da bu ikili çalýþmanýn sýkýntýsýndan kurtardýktan sonra hiçbir iktidar, hiçbir meclis bir daha bunu geriye götürmez, böyle bir irticaya yol açmaz, yani Türkiye geliþiyor. Biraz önce söyledim normalleþme sürecindeyiz. Bu normalleþmeyi bir daha geriye niçin götürelim.Miray Haným, hiçbir geliþmiþ Batýlý demokraside bizdeki gibi bir ikili çalýþma sistemi yoktur. Çünkü bu ikili çalýþma sistemi kurumlarý verimsiz kýlar, vatandaþa sýkýntý çektirir, doktorlarýn kendisini vatandaþla karþý karþýya getirir, ne gereði var. Tekrar söylüyorum, Allah’a þükürler olsun bizim gücümüz var. Bugün hekimimize 5 veriyoruz, yarýn 10 veririz, öbür gün 15 veririz. Bunun için her türlü gayreti de göstereceðiz. Ama bunun vatandaþtan alýnmasýna yol açan, hekimle vatandaþý bu anlamda karþý karþýya getiren yanlýþ, köhnemiþ eski bir sistem bitmiþtir.Benim Türk Tabipler Birliði’ne de tavsiyem, bu iþlerin peþini býraksýnlar. Baþka iþlerle gelsinler uðraþalým. Hekimlerimizin hukukunu baþka türlü koruyalým, geliþtirelim. Tekrar söylüyorum, hekimlerin hukuku da benim gözümde çok yüksektir, hekimlerin emeðinin deðeri de çok yüksektir. Ama bu ikili çalýþma hekimin bir hakký gibi düþünülmemeli, bu yanlýþ bir þey yani, bundan hekimleri de kurtaralým, vatandaþýmýzý da kurtaralým.

MÝRAY AKDAÐ ULUÇ- Efendim, teþekkür ederiz bize ayýrdýðýnýz vakit için.

SAÐLIK BAKANI RECEP AKDAÐ- Ben teþekkür ediyorum, çok sað olun.

MÝRAY AKDAÐ ULUÇ- Saðlýk Bakaný Recep Akdað, NTV Ankara stüdyolarýnda sorularýmýzý yanýtladý ve Danýþtay’ýn Tam Gün’le ilgili verdiði gerekçeli kararýn ayrýntýlarýnýn ne olduðunu aktardý.Sözü þimdi yeniden Ýstanbul’a býrakýyoruz.

SUNUCU- Miray teþekkür ederiz

kaynak: Saðlýk Bakanlýðý

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin