Ana Sayfa Görüşler ‘Müþteri Deðil, Hasta; Ýþletme deðil, Üniversite

‘Müþteri Deðil, Hasta; Ýþletme deðil, Üniversite

Laleli’deki ÝÜ Su Ürünleri Fakültesi önünde toplanan öðretim üyeleri, ellerinde taþýdýklarý, ”Týp fakültelerinin yok edilmesine karþý çok ses, tek yürek”, ”Performans saðlýða zararlýdýr”, ”Güvenli çalýþmak istiyoruz sözleþmeli çalýþmaya hayýr”, ”Nitelikli týp eðitimi”, ”Müþteri deðil, hasta; iþletme deðil, üniversite” yazýlý pankartlarla ÝÜ’nün Beyazýt’taki merkez kapýsýna kadar sessizce yürüdü.

Burada öðretim üyeleri adýna bir açýklama yapan Prof. Dr. Raþit Tükel, Saðlýk Bakanlýðý ve Yüksek Öðretim Kurumu tarafýndan gerçekleþtirilen uygulamalarýn, týp fakülteleri ve üniversite hastanelerini çöküþün eþiðine getirdiðini söyledi.

Tükel, 18 Þubat 2011 tarihinde Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan çýkarýlan ”Birlikte Kullaným ve Ýþbirliði Yönetmeliði”nin týp fakültelerini bakanlýk bünyesine kattýðýný belirterek, bu durumun týp fakültelerinin ve üniversite hastanelerinin sonunu getireceðini ileri sürdü.

Ayný tarihte YÖK tarafýndan çýkarýlan ”Yüksek Öðrenim Kurumlarýnda Döner Sermayeye Ek Ödeme Yönetmeliði”nin, týp fakültelerinde performansa dayalý ödeme iþleyiþini düzenlemek için çýkarýldýðýný ifade eden Tükel, ”Öðretim üyeleri bu yönetmeliðe göre, yaptýklarý iþlemlerin karþýlýðýnda puan toplayacaklar ve bu puanlar karþýlýðýnda da ücret alacaklardýr. Bu, sadece öðretim üyelerini deðil, tüm týp fakültesi mensuplarýný ilgilendiren bir düzenlemedir. Bu sistemde, hastalarýmýz müþteri olarak görülmekte, bizlerden de hastalarýmýza ticari bir iþletmenin kurallarýna göre davranmamýz istenmektedir” diye konuþtu. Tükel, þöyle devam etti:

”Týp fakültelerinin öðretim üyeleri, uzmanlarý, asistanlarý ve öðrencileri olarak, bu geliþmelere seyirci kalmýyoruz. Týp fakültelerinin yok edilmesine, Saðlýk Bakanlýðýnýn üniversite hastanelerine el koymasýna, hastalarýmýzý müþteri olarak gören performans sistemine, sözleþmeli çalýþmayla özlük haklarýmýzýn elimizden alýnmasýna karþý sesimizi yükseltiyor ve bu düzenlemelerin acilen geri alýnmasý talebimizi yetkililere iletiyoruz.”

kaynak: ntvmsnbc

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin