Ana Sayfa Ekonomi `Kriz kahini`nden Türkiye Analizi

`Kriz kahini`nden Türkiye Analizi

Kriz kahini ünlü ekonomist Dr. Nouriel Roubini, MIPIM Fuarý’nda düzenlenen etkinlikte yaptýðý konuþmada Türkiye’nin pozitif yönde ilerlediðini belirterek, “Makro ve finansal reformlar sürmeli. Kredi büyümesi gayet kontrollü. Eðer reformlar sürerse, Türkiye coðrafi konum avantajýný da kullanarak geliþmekte olan piyasalarýn önüne geçecektir” dedi.

Kriz kahini ünlü ekonomist Dr. Nouriel Roubini, Fransa’nýn Cannes þehrinde bu yýl 22’ncisi düzenlenen dünyaca ünlü gayrimenkul fuarý MIPIM’de sektörün global ekonomideki etkilerini deðerlendirdi. Dün fuarda yapýlan bir etkinlikte yaptýðý konuþmada Roubini, geliþmekte olan piyasalar arasýnda Türkiye’nin yerine deðinerek, “Türkiye’nin gidiþatý çok olumlu. Pozitif bir ilerleme var. Týpký Hindistan, Endonezya ve Brezilya gibi Türkiye de hýzlý geliþiyor. Tüketim alýþkanlýklarý bunu destekliyor” dedi.

Avantajlarý fazla

Türkiye’nin geliþmekte olan ülkeler arasýnda önemli avantajlarý olduðunu ifade eden Roubini, þunlarý söyledi: “Gayrimenkul sektörü Türk ekonomisinin uzun dönemli büyümesi için temel oluþturur. Bunun için de makro ve finansal reformlarýn devam etmesi gerekiyor. Tabii Türkiye’de pek çok ekonomik reform yapýldý. Kredi büyümesi gayet kontrollü. Eðer reformlar sürerse, coðrafi konum avantajýný da kullanan Türkiye, geliþmekte olan diðer piyasalarýn önüne geçecektir.”

Köprü rolü avantaj ama cari açýða dikkat

Geçtiðimiz gün petrol fiyatlarýndaki artýþa dikkat çekerek yeni bir kriz uyarýsý yapan Nouriel Roubini, tüketimin Gayrisafi Milli Hasýlasý’nýn yüzde 38’ini oluþturan Çin’den farklý olarak Türkiye’de bu oranýn 3’te 2 olduðunu ve Çin’in belli bir iniþe geçmesinin beklendiðini söyledi. Çin’in sert bir iniþe geçmesi halinde bunun tüm Asya piyasalarýna yansýyacaðýný ancak Türkiye’nin diðerleri gibi etkilenmeyeceðini kaydeden Roubini, uyarmayý da ihmal etmedi: “Tüm coðrafi avantajlarý ve olumlu gidiþinin yanýnda, bu ülkenin bazý dezavantajlarýný da unutmamak lazým. Ýþsizlik çok fazla ve cari açýk da büyüyor.”

kaynak: bigpara

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin