Ana Sayfa Görüşler Hasta Simsarlýðý

Hasta Simsarlýðý

Borsa ve emlak simsarlýðý derken saðlýk sektöründeki rekabet ve özel hastanelerin müþteri kapma yarýþý, hasta simsarlarýnýn ortaya çýkmasýna neden oldu. Hasta simsarlarýnýn, kimi eski bir ilaç tanýtýmcýsý, kimi týp eðitimini yarým býrakmýþ öðrenci, kimiyse aile mesleði olan simsarlýðý babasýndan alarak sürdürüyor. Simsarlar, çevresi geniþ, iliþkileri kuvvetli, aðzý laf yapan, kaliteli giyinen kiþiler. Tümüyle kayýtdýþý olan aylýk kazançlarýysa 10 bin ile 35 bin lira arasýnda deðiþiyor.

Derdine derman arayan hasta, etrafýnda dönen sisteminin farkýnda olmadan simsar, doktor ve özel hastane üçgenine yönlendiriliyor. Simsar ne kadar çok doktor tanýyýp anlaþarak portföyünü zenginleþtirirse o kadar çok para kazanýyor.

‘Kapsamlý tetkik gerek’
Doktor muayeneye gelen hastasýna, kapsamlý bir tetkik gerektiðini söyleyerek, simsarýn baðlantýlý olduðu özel hastaneye gitmesini öneriyor. Hasta kendisine söylenen saðlýk kurumuna gittiðinde simsar týpký bir hastane elemanýymýþ gibi hastayý karþýlayarak yönlendiriyor. Simsar ve ortaðý olan doktor, gönderdikleri hasta baþýna, hastaneden komisyon alarak para kazanýyor. Hastaya ekstra yapýlan anjio, stent, baypas gibi müdahalelerse simsara ödenecek paranýn kat kat artmasýný saðlýyor.

Özellikle onkoloji, organ nakli ve kardiyoloji gibi ekonomik deðeri yüksek üst uzmanlýk alanlarý hasta simsarlar için ideal çalýþma alanlarýný oluþturuyor.

Ýstanbul’da özel bir hastanede görev yapan ve Radikal’e adýný vermeden konuþan kardiyolog Adnan E. çarpýcý iddialarda bulundu:
“Marka deðeri olan ve üstgelir grubuna hitap eden hastaneler dýþýnda, orta ve küçük ölçekli hastanelerin yüzde 80’i simsarlýk sistemiyle dönüyor. Ýstanbul bölge bölge simsarlar tarafýndan paylaþýlmýþ durumda. Çanakkale, Edirne, Tekirdað gibi yakýn illerden her gün çok sayýda hasta, bazý özel hastanelerin kardiyoloji servisine anjio yaptýrmak için getirilir. Gelen hastalara gereksiz birçok uygulama da yapýlýr. Devlet SGK’li hastalarý için özel hastanelere boþuna milyonlar ödüyor. Orta ölçekli bir özel hastanede 5-6 simsar çalýþýr. Bazý simsarlarýn portföyünde 50-60 tane anlaþmalý doktor vardýr. Simsar, ona ortaklýk eden doktor ve bazý özel hastanelerin bu yöntemle kazandýðý para çok büyük ve tamamýyla kayýtdýþý. Portföyünün kabarýklýðýna göre bir ayda 10 bin ile 35 bin lira arasýnda deðiþen miktarlarda para kazanan simsarlar var.

Ýstanbul’da simsar tarifesi Simsar getirdiði hasta baþýna hem anlaþtýðý saðlýk kurumundan (özel hastaneler, laboratuvarlar gibi) hem de aracýlýk yaptýðý doktordan ayrý ayrý yüzde 20-30 komisyon alýr. Ýddiaya göre sistem þöyle iþliyor: Simsarla anlaþmalý doktor, hastayý özel bir saðlýk kuruluþuna yönlendirir. Simsar, hastayý hastanede karþýlar. Ve birimlere yönlendirerek aradan çekilir. Bunun karþýlýðýnda gelen her hasta baþýna hem hastalarý yönlendiren doktor hem de simsar hastaneden ‘pay’ýný alýr. Örneðin anjiyo iþleminde hastayý o hastaneye yönlendiren doktora 200 lira ödenir. Stent takýldýðýnda bu bedel 400 liraya çýkar. Baypasta doktorun aldýðý pay 700-900 lirayý bulur. Hem hastane hem de portföyündeki doktordan pay alan simsarýn kazancý ise doktorun aldýðýnýn yarýsý kadardýr. Hastane de verdiði ‘hizmet’in bedelini hasta SGK’li ise SGK’dan; deðilse hastanýn cebinden alýr.

Bir hasta simsarý anlatýyor
4 yýldýr hasta simsarlýðý yapan 37 yaþýndaki Cengiz B., bir firmada ilaç tanýtýmý ve pazarlamasý yaparken hasta simsarý olan bir arkadaþý vasýtasýyla iþinden ayrýlýp simsarlýk yapmayý seçenlerden. Cengiz B, “Ýlaç tanýtýmý yaptýðým yýllarda doðal olarak bir sürü doktorla tanýþtým. Þimdi 45 anlaþmalý doktorlardan oluþan bir portföyüm var. Bence iyi bir simsar hastanýn, bir sürü doktor içinden en iyi doktoru seçmesi, tetkiklerini güvenli saðlýk kurumlarýnda yaptýrmasý için bir çeþit danýþmanlýk vererek zaman kazandýrýyor. Anlaþmalý olduðum hastane için bazen yakýn illerden hasta getirdiðim de olur. Sürekli yeni doktor tanýyarak kendimi geliþtirmeye çalýþýyorum. Þükürler olsun kýþlýk evimi de aldým, yazlýðým da var” diyor.

‘ABD’de sistem yasal hale geldi’
Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Prof.Dr. Ahmet Rasim Küçükusta: Hasta simsarý terimini ilk 1955-65 arasýnda Kayseri’de diþ hekimi olarak çalýþan babamdan duydum. Simsarlar Kayseri Otobüs Terminali’ni mesken tutmuþlardý. Hasta olaný bir bakýþta tanýr, konuþup yakýnlýk kurar ve þikâyetine en uygun hekime götürüp komisyon alýrdý. Günümüzde simsarlýk hâlâ çok yaygýn. Bazý laboratuvar ve hastanelerin hasta gönderen doktorlara hasta baþýna simsar aracýlýyla ücret verdiði biliniyor. Bazý saðlýk kurumlarýnýn da para kazanacaðým diye hastaya gereksiz tahlil yaptýrdýðýný söylemeye gerek bile yok. Hasta simsarlýðý ABD ve Avrupa’da hasta danýþmalýðý adýyla yasal hale getirilmiþ durumda.

kaynak: Radikal gazetesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin