Ana Sayfa Görüşler Gözünü Kaybeden 4 hastadan Rekor Tazminat

Gözünü Kaybeden 4 hastadan Rekor Tazminat

Ýzmir Dr. Suat Seren Göðüs Hastalýklarý ve Cerrahisi Eðitim Araþtýrma Hastanesi’nin Göz Kliniði’nde gerçekleþtirilen katarakt ameliyatlarý sonrasýnda enfeksiyon sonucu 8 hasta kör olma tehlikesiyle karþý karþýya kaldý. Türkiye’yi ve Ýzmir’i sarsan saðlýk skandalý geçtiðimiz 10 Ocak günü meydana geldi. Ýzmir’deki Dr. Suat Seren Göðüs Hastalýklarý Hastanesi’nde, ayný zamanda baþhekim yardýmcýsý da olan Op. Dr. G.K., 8 hastayý peþ peþe katarakt ameliyatý yaptý.

Ayný gün taburcu edilen hastalar, ertesi gün gözlerinde þiþme, yanma, kaþýnma ve batma gibi þikayetlerle tekrar hastaneye müracaat etti. Göz damlasý verilerek evlerine gönderilen Musa Meleþ (67), Hüdaverdi Gündüz (58), Ýlhami Yaþa (72), Mehmet Hasdemir (70), Yüksel Altýnçubuk (61), Cevriye Enhoþ (79) ve Ramazan Avþar (71) þikayetlerinin sürmesi üzerine yeniden Opr. Dr. G.K.’ya ulaþtý. Hastalarýn enfeksiyon kaptýðýný belirleyen G.K., diðer hastanelere sevketti. 8 hastanýn ameliyatlý gözlerinin bir daha hiç görmeme riskinin yüksek olduðu belirtildi. Olayýn duyulmasý üzerine önce hastanedeki ameliyatlar durduruldu, ardýndan klinik kapatýldý.

Birer gözlerini kaybeden hastalar Ýlhami Yaþa, Yüksel Altýnçubuk, Musa Meleþ ve Hüdaverdi Gündüz, avukatlarý Hadi Genç aracýlýðýyla Saðlýk Bakanlýðý ve ameliyatlarý yapan Dr. G.K.’dan 1 milyon 200 bin TL maddi ve manevi tazminat istedi. Dört hastanýn avukatý Hadi Genç dilekçesinde, “G.K. tarafýndan yapýlan ameliyat sonrasý müvekkillerin görme yetisini tamamen kaybettikleri, bu durumun G.K.’nin mesleki hatasý ve fiili sebebiyle meydana geldiði açýktýr. Hasta müvekkiller þu an ameliyat olduklarý gözlerindeki görme duyusunu tamamiyle yitirmiþlerdir. Söz konusu durum yapýlan tedavilerle dahi onarýlamaz ve telafi edilemez durumdadýr. Ameliyatý yapan doktor piyasadan çekilen solisyonu kullanmýþtýr. Bakanlýk duyarlý davranmamýþtýr. Sebep ne olursa olsun bakanlýk görevini yapmamýþtýr. Müvekillerim de uzuv kaybý meydana gelmiþtir. Bakanlýk olayda ’Hizmet kusurlu’dur” dedi.

Avukat Hadi Genç, Saðlýk Bakanlýðý’ndan ve ameliyatý yapan Dr. G.K.’dan müvekkileri Ýlhami Yaþa, Yüksel Altýnçubuk, Musa Meleþ ve Hüdaverdi Gündüz, adýna 50’þer bin TL maddi tazminat ve 250’þer bin TL manevi tazminat istemiyle toplam 1 milyon 200 bin TL tazminat istedi. Avukat Genç, Saðlýk Bakanlýðý’na ön baþvuru yaptýklarýný, 60 günlük süre içerisinde dilekçelerine cevap vermemeleri halinde, Ýdare Mahkemesi’nde dava açacaklarýný söyledi

kaynak: Radikal gazetesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin