Ana Sayfa Ekonomi Geçim Derdinde Oran Yüksek !

Geçim Derdinde Oran Yüksek !

Türkiye Ýstatistik Kurumu’nun (TÜÝK) yaptýðý “Yaþam Memnuniyeti Araþtýrmasý”nýn 2010 yýlý sonuçlarýna göre, ülke genelinde hanehalklarýnýn yüzde 13,1’i geliriyle hanehalký ihtiyaçlarýný ”çok zor”, yüzde 33,1’i de ”zor” karþýladýðýný belirtti.        

Geçim zorluðu yaþamadýðýný belirtenlerin oraný yüzde 39,6, geçimini kolay saðladýðýný belirtenlerin oraný yüzde 12,3, ”çok kolay” geçindiðini belirtenlerin oraný da yüzde 1,9 oldu.        

Gelir gruplarý itibariyle hanehalklarýnýn ihtiyaçlarýný karþýlama düzeyine bakýldýðýndaysa, asgari ücretlilerin durumu dikkati çekti. Geliri 630 liraya kadar olan bu grubun yüzde 30,7’si çok zor, yüzde 42,4’ü de zor geçindiðini bildirdi. Bu gruptakilerden yüzde 22,4’ü geçimini ”orta” düzeyde saðladýðýný ifade ederken, yüzde 4,3’ü ”kolay”, yüzde 0,3’ü de ”çok kolay” geçinebildiðini söyledi.        

Bu oranlar aylýk geliri 3 bin 851 lira ve üzeri olan grupta ise tam tersi yönde sýralandý.        

Bu kesim içinde geçinmekte ”çok zorlanan” bulunmazken, zorlandýðýný belirtenlerin oraný yüzde 4,6’da kaldý. Söz konusu grubun yüzde 29,7’si orta, yüzde 47,2’si kolay, yüzde 18,5’i de çok kolay ay sonunu getirebildiðini kaydetti.
       
KALABALIK AÝLELER ZOR GEÇÝNÝYOR
Hanehalkýný oluþturan kiþi sayýsýna göre geçinme düzeyine bakýldýðýnda ise 7 kiþi ve üzerindeki grubun aðýrlýðý dikkati çekti.       

7 kiþi ve üzerindeki hanehalklarýnda kolay ve çok kolay geçinebildiðini belirten kimse olmadý. Bu grubun yüzde 39,8’i ”çok zor”, yüzde 7,4’ü ”zor”, yüzde 52,9’u ”orta düzeyde” geçimini saðlayabildiðini kaydetti.        

4 kiþiye kadar hanelerde zor geçindiðini belirtenlerin oraný yaklaþýk yüzde 50 düzeyinde oldu. Bu gruplarda orta düzeyde geçimini saðladýðýný belirtenlerin oraný da yüzde 37-38 civarýnda oldu. Kolay ve çok kolay geçinenler yüzde 13-14 seviyesinde kaldý.

kaynak: ntvmsnbc

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin