Ana Sayfa Görüşler Dünyagöz, 2011’de 50 Bin Yabancýnýn Gözünü Açacak

Dünyagöz, 2011’de 50 Bin Yabancýnýn Gözünü Açacak

Yýlda yaklaþýk 25 bin yabancý hastayý Türkiye’ye getirerek tedavi eden Dünyagöz Hastaneler Grubu, 2011 yýlýnda 50 bin yabancý hasta hedefliyor.

Dünyagöz Hastaneler Grubu Uluslararasý Ýliþkiler Grup Müdürü Gökhan Yuðrucu, yabancý hastalara hem tedavi hem tatil yapma fýrsatý sunarak Türkiye’de saðlýk turizminin geliþmesine katký saðladýklarýný söyledi. Avrupa’ya göre daha ucuz paketlerle, yabancý hasta sayýsýný önemli ölçüde arttýrdýklarýný belirten Yuðrucu, “2011 yýlýnda 50 bin yabancý hastayý Türkiye’ye getirme hedefimiz var. Özellikle Antalya hastanemiz Türkiye saðlýk turizmi açýsýndan büyük önem taþýyor.” dedi.

“Antalya SAÐLIK TURÝZMÝNDE ÇEKÝM MERKEZÝ OLUYOR”

Dünya saðlýk turizmi sektörünün 2010 yýlýnda 60 milyar dolara çýktýðýný bildiren Dünyagöz Hastaneler Grubu Uluslararasý Ýliþkiler Grup Müdürü Gökhan Yuðrucu, bu pazardan Türkiye’nin yüzde 1 civarýnda pay aldýðýna dikkat çekti. Dünya saðlýk turizminin 2015 yýlýnda 100 milyar dolarý aþmasýnýn beklendiðini aktaran Gökhan Yuðrucu, þunlarý kaydetti:

“Önümüzdeki 5 yýl içinde Türkiye’nin bu pazardan aldýðý payýn yüzde 5 seviyelerine gelmesi þaþýrtýcý olmaz. Türkiye son yýllarda yaptýðý hýzlý geliþme ile yabancý hasta sayýsýný 40 bine çýkardý. Antalya’da bunda büyük rol oynuyor. Antalya’nýn tatil cenneti olmasý nedeniyle saðlýk turizminin çekim merkezi olmaya aday. Son dönemde ilde yapýlan yatýrýmlar da buna iþaret ediyor. Antalya, baþta göz saðlýðý olmak üzere diþ ve saç ekimi gibi kozmetik amaçlý tedavilerde son 10 yýlda hem AB üyesi ülkelerden, hem de Ortadoðu ve Balkan ülkelerinden hastalarýn tercih ettiði önemli bir merkez konumuna yükseldi.”

Yuðrucu, Dünyagöz’ün, 2011 yýlý içerisinde Ýstanbul Pendik, Adana ve Samsun hastanelerinin de açýlacaðý bilgisini verdi.

kaynak: haberler.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin