Ana Sayfa Görüşler Doktorlarýn Þikayeti ve Akdað’ýn yanýtý

Doktorlarýn Þikayeti ve Akdað’ýn yanýtý

Doktorlar bugün Ankara’da büyük bir miting yapacaklar. Mitingi düzenleyenlerin verdiði bilgilere göre 10 binden fazla doktor, eczacý ve hemþirenin Ankara’ya gelmesi bekleniyor.

Bize yansýyan þikâyetlerden anlaþýlýyor ki, baþta asistanlar olmak üzere doktorlar performans sistemini eleþtirecekler. Saðlýk Bakaný Prof. Dr. Recep Akdað ise vatandaþýn performans uygulamasýndan memnun olduðunu, TÜÝK’in yaptýðý çalýþmalara göre memnuniyetin 2010 yýlý itibariyle yüzde 73’e yükseldiðini açýkladý.
Doktorlar ise memnuniyetsizlik yansýtýyorlar. Asistan doktorlarýn sisteme yönelik eleþtirilerini dün yansýtmýþtýk. Doktorlardan gelen þikâyetlere bugün de devam edelim:

Bana gerek var mý?
“Kamu hastanelerindeki mesai saatlerimiz 8 ila 17 arasý. Günde 50 civarýnda hasta görmem bekleniyor. Bekleniyor, çünkü randevularý biz vermiyoruz. Merkezi sistem 10 dakikada bir hasta veriyor bizlere. Hastanýn odaya girmesi, derdini anlatmasý, tedavisinin planlanýp kendisine takdim edilmesi ve çýkmasý için ayrýlan toplam süre bu. Bu sürenin 5-6 dakikasýný hastanýn odaya çaðrýlmasý, bilgisayar kaydý, raporlama, reçete yazma vb. angaryalara gidiyor. Hastaya kalan süre 4 dakika. Sýk sýk aklýma geliyor. Benim yaptýðým iþi iyi hazýrlanmýþ bir bilgisayar programý da yapar. Hasta bilgisayar baþýna oturur, yakýnmalarýný yazar, gerekli doküman da yazýcýdan eline verilir! Benim en az 11 yýllýk eðitimime ve 17 yýllýk deneyimime gerek kalýr mý bu durumda?”

Ne kadar hasta, o kadar para
“Biz asistan hekimlerin tek derdi para deðil. Bunu Saðlýk Bakaný’na anlatamadýk veya anlamak istemiyor. Biz esas görevi eðitim ve bilimsel araþtýrma olan hocalarýmýzýn muayenehane açmalarýna karþýyýz. Hocalarýn muayenehaneden hastaneye uðradýklarý yok. Performans sistemi de tam bir facia. Tamamen hastalarýn aleyhine. Düþünün, ne kadar çok bakarsan o kadar çok puan! Ne kadar iyi bakarsan deðil!”

Hekim memnuniyeti
“Saðlýk Bakaný’nýn verdiði cevap bu mudur? Demek ki, hekimlik sadece ücret temelli bir iþ olup, meslek ahlakýnýn, iþ barýþýnýn, hasta saðlýðýnýn bir önemi yokmuþ! Yani asistan hekimlerin ve genelde biz hekimlerin tek sorunu aldýðýmýz ücretmiþ! Ücreti artýrýrsak hastalara ayýrdýðýmýz süre artar, daha iyi tanýlar koyup daha iyi tedaviler uygularmýþýz! Hasta memnuniyeti yüzde 70 artmýþ. Peki yoðun iþ yükü ve performans sistemi nedeniyle yanlýþ taný koyma oranlarý, abartýlý tanýlarla yapýlan ameliyat oranlarý (apandisit, sezaryen, safra kesesi ameliyatlarý…) reçete edilen ilaç oranlarý azalmýþ mý, artmýþ mýdýr? Daha da önemlisi hekim memnuniyeti artmýþ mýdýr acaba?”

Hatalarýmýzýn telafisi yok
“Bizim derdimiz hastaya ideal süreyi ayýrabilmek; hastayý dinlerken ona konsantre olabilmek, iþimizi yarým yamalak yapmak zorunda býrakýlmamak. Biz insan saðlýðý ile uðraþýyoruz; hata yapma, atlama, düþünememe lüksümüz yok. Bizim yaptýðýmýz hatalarýn telafisi yok.”

Akdað’ýn yanýtý
Saðlýk Bakaný Recep Akdað, doktorlarýn þikâyetlerini yanýtlamak üzere dün yeniden aradý. Akdað, performans sistemi öncesindeki uygulamanýn sadece hocalarý koruduðunu, hastalarýn verdiði paradan oluþan döner sermayeden sadece onlarýn yararlandýðýný ancak asistanlara zýrnýk koklatýlmadýðýný ifade etti ve þu soruyu sordu:
“Hocalara þunu sormanýzý rica ediyorum; 2010 yýlýnda özel muayene nedeniyle aldýklarý ek ödemenin toplamý kaç liradýr? Sadece geçtiðimiz aralýk ayýnda döner sermayeden aldýklarý katký kaç liradýr? Döner sermayeden asistanlara verilen ortalama ek ödeme kaç liradýr? Bu sorularýn özellikle asistanlarýn yaptýðý eyleme katýlarak, onlara duygusal konuþmalar yapan hocalara sorulmasý gerekir. Getirdiðimiz yeni sistem asistanlarýn lehinedir. Artýk onlar da vatandaþtan alýnan paralarla oluþan döner sermayeden daha fazla ek ücret alabilecekler. Biz olaya hem hastalarý hem de aðýr yük taþýyan asistanlarý düþünerek sosyal bir açýdan yaklaþýyoruz.”

kaynak: Fikret Bila-Miliyet gazetesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin