Ana Sayfa Görüşler Doktorlar Týbbi Hatadan Yargýlanmasýn

Doktorlar Týbbi Hatadan Yargýlanmasýn

Prof. Dr. Füzün, DEÜ ve Ýzmir Tabip Odasýnca düzenlenen DEÜ Sürekli Eðitim Merkezindeki ”Týbbi Uygulama Hatalarý” sempozyumunun açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, DEÜ Týp Fakültesi Hastanesinde yýlda 105 bini yatarak olmak üzere toplam 800 bin hastanýn tedavi edildiðini söyledi.

Haftada bir, burada yapýlan iþlerle ilgili soruþturma açýldýðýný anlatan Prof. Dr. Füzün, en büyük sorunlardan birinin hasta yakýnlarýna iyi davranýlmamasý ve bu kiþilerin bilgilendirilmemesi olduðunu dile getirdi.

Prof. Dr. Füzün, personelin iyi yetiþtirilmesi halinde sorunlarýn büyük kýsmýnýn aþýlacaðýný, her þeyin baþýnýn adalet olduðunu, adaletin olmadýðý yerde saðlýðýn da olamayacaðýný belirterek, þöyle devam etti:

”Bence hekimler ve saðlýk çalýþanlarý olur olmaz soruþturulmamalýdýr. Bir hekim bilerek adam öldürmediði sürece kendi kurumunda deðerlendirilmelidir. Hekimler yaptýklarý iþten sorumlu olmamalýdýr. Elbette hata olabilir. Cumhurbaþkaný nasýl yaptýklarýndan sorumsuzsa, nasýl hakimler verdikleri kararlardan dolayý yargýlanmýyorsa, hekimler de yaptýklarý iþten dolayý yargýlanmamalý.”

EN ÇOK TIBBÝ HATA JÝNEKOLOJÝDE
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneði Baþkaný Prof. Dr. Ýsmail Mete ise dünyada ve Türkiye’de en fazla týbbi hatalarýn kadýn doðumda yaþandýðýný, ayný anda hem bebek hem de anneyle uðraþýldýðý için çeþitli komplikasyonlarýn geliþebildiðini söyledi.

Türk Ceza Yasasý’nda hekimin lehine düzenleme yapýlmasý gerektiðini savunan Prof. Dr. Mete, bir hekimin ömrü boyunca kazandýðý birikimlerin bir davayla kaybedilebildiðini dile getirdi.

Ýzmir Tabip Odasý Baþkaný Prof. Dr. Erdener Özer de ”Biz hekimlerin iyi hekimliðe ve adalete ihtiyacýmýz var” dedi.

kaynak: ntvmsnbc

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin