Ana Sayfa Görüşler Deðerli Hekimler

Deðerli Hekimler

Deðerli hekimler,

14 Mart çok uzun süredir týp bayramý olarak kutlanýr. Her yýl bu günlerde -her zamankinden daha fazla yoðunlaþarak- içinde bulunduðumuz koþullarla “ne olacak halimiz?” üzerine görüþler, düþünceler dile getirilir. Hepsi birbirinden önemli olan bu görüþler ýþýðýnda aslýnda yaþananýn pek de bayrama uygun düþmediði kanaati belirginleþir.

Saðlýk hizmetini sunanlar, ekibin olmazsa olmazlarý ve özel olarak da hekimler toplumdan gördükleri desteðin ve takdirin yetkililerce/politikacýlarca ters yüz edilmesini, halkla karþý karþýya getirilmelerini sýklýkla yaþarlar ve “moral”leri bozulur, çalýþmaktan çekinir olurlar.

Bu yýl görece farklý bir duyguyu ve süreci paylaþýyoruz. Bu yýl 14 Mart’a 13 Marttan baþlayarak hazýrlanýyoruz. Bu kez sorunlarýmýzý anlatmayacaðýz.

13 Mart’ta Ankara’da bütün saðlýk çalýþanlarý olarak

                  Saðlýk haktýr; herkese saðlýk güvenli gelecek  diyerek  bir araya gelip dayanýþmamýzý ve birlikteliðimizi göstereceðiz. Açýk söylemek gerekirse bu 14 Mart’ta kendi hastalýðýmýzýn yani bir arada olmama “halimizin” tedavisini yapacaðýz. Sonra

                 Ýþ güvencesi, gelir güvencesi, can güvencesi, mesleki baðýmsýzlýk taleplerimizin gereðini yapmak için duyma, görme ve anlama açýsýndan sorun yaþayan muhataplarýmýzýn “tedavisi” için çaba harcayacaðýz.

           Sorumlulukla, halkýn saðlýk sorunlarýnýn en yakýn tanýklarý olarak, ayný zamanda onlar içinde/onlarla beraber çaba harcayacaðýz.

Ne biz ne Türkiye’de yaþayanlar bu kötü duruma layýðýz.

Uzatýn elinizi hep birlikte düzeltelim. 

Dr. Eriþ Bilaloðlu
TTB Merkez Konseyi
Baþkaný

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin