Ana Sayfa Görüşler Che Kimdir? TTB

Che Kimdir? TTB

Che Kimdir?

Recep Akdað Kimdir?

13 Mart 2011 tarihinde “Çok Ses Tek Yürek” etkinliði neden yapýlmýþtýr?

Polis kayýtlarýna göre 22 bin, bizce 30 bini geçen bir katýlýmla  “Saðlýkta Özelleþtirmeye Karþý

Çok Ses Tek Yürek” mitingi Pazar günü yapýldý. TTB dahil 16 meslek örgütü, sendika, dernek tarafýndan düzenlenen/desteklenen buluþmanýn ana mesajý netti: Hekimler/saðlýkçýlar olarak dayanýþmamýzý büyütmek, taleplerimizi ýsrarla dile getirip elde etmek üzere somut hedefler için çaba harcamak. Bu süreçte muhataplarýn çaðrýlarýna açýk olmak (“bir kulaðýmýz muhataplardan gelecek çaðrýda”), ama bir yandan da hiçbir oyalamaya/kandýrmacaya gelmeyerek hedeflerimiz için sonuç alýcý bir çabayý her türlü yöntemi deðerlendirmek üzere gündemimize almak ve hazýrlýklara baþlamak.

Deðerli Basýn Mensuplarý,

Pazar günü yapýlan ve 30 bini aþan katýlýmcýnýn yer aldýðý etkinlikte yukarýda andýðým ana temayý görünmez kýlacak, þu ya da bu polemiðe meydan verecek hiçbir “þey” olmadý. Etkinliði deðerlendirip “mesaj” çýkartmasý gerekenlerin de kendilerince “malzeme” aramak yerine ana talepleri anlayýp bu yönde ne yapýlabilir’i düþünmesi ve masanýn bu tarafýnda olan bizlere iletmesi yerinde olur, diye düþünüyoruz.

Bu düþünceler nedeniyle sayýn Saðlýk Bakaný’nýn Ankara’da yapýlan 14 Mart törenlerindeki konuþmasýný hýzla “tüketmekte” yarar var.

Sayýn Bakan’ýn mitingte “Che” ile ilgili dövizi görüp onu iþlemesi bizi bir yanýyla umutlandýrdý. Çünkü öne çýkan temayý görmüþ, kuvvetini hissetmiþ ama kendisi için “malzeme” olabileceðini düþündüðü bir dövizi gündeme taþýmýþtýr. Açýk söyleyelim ki “Che” malzeme yapýlabilecek bir konu deðildir. Che’yi bütün dünya bilir, ve eþitsizliðe, haksýzlýða, sömürüye karþý çýkanlar, isyan edenlerce sevilir, böyle bir semboldür. Sayýn Recep Akdað’ý bütün dünya bilmese de adýnda dünya geçen Dünya Bankasý bilir, O’nu da Dünya Bankasý sever, O’da bu politikalarýn þaþmaz uygulayýcýsý olarak bir sembol olarak anýlabilir. Bu tartýþmaya girerek mitingin gündemini çarpýtmamýz uygun olmaz.

Miting sadece TTB’nin yaptýðý bir miting deðildir. Ancak sayýn Bakan 14 Mart konuþmasýnda TTB’nin bugüne kadar neden hiç sokaklara çýkmadýðýný sormaktadýr. Yakýn tarih olarak 1980 sonrasýný ele alacak olursak 1985’de yayýnlanan memorandum’la, hekim ve saðlýk/insan hakkýný savunmak için yargýlanan o dönemin Merkez Konseyi ile, Halil Þývgýn döneminde 1989’daki ilk beyaz eylem ile, tüm Türkiye’de hastalýk taramasý yapan akýllara ziyan bir “hizmete” karþý ayaklanmasý ile, Yýldýrým Aktuna döneminde I. ve II. Saðlýk Kongre’lerindeki muhalefetiyle, Halil Ýbrahim Özsoy ve takiben Osman Durmuþ dönemindeki yürüyüþ vb. etkinlikleri ile hep saðlýk hakký ve hekimlik deðerleri temelinde hekim haklarý için çaba harcamýþtýr. Sayýn Bakan o dönemlerde belki üniversiteden muayenehaneye koþtururken izleyememiþ, bu haklý mücadelede yer alamamýþ olabilir. Ancak bu durumu bugün dile getirmesi, kendisinin dediði gibi “geçmiþi unutmayalým” söylemi ile örtüþmemektedir. Biz de bu mitingin bir TTB tartýþmasýna daralmasýný istemeyiz. Çünkü ortada çok somut talepler bulunmaktadýr. O nedenle bu TTB tartýþmasýný ve karþýlýklý bilgi eksikliklerimizi hýzla tamamlamak ve tüketmek için sayýn Bakan’ý TTB’ne davet ediyorum. Geçmiþ dönemlerde sayýn Yýldýrým Aktuna, sayýn Halil Ýbrahim Özsoy TTB Merkez Konseyi’ni ziyaret etmiþlerdir. Türkiye’nin en uzun süreli Saðlýk Bakanlýklarýndan birini yapan ve bir süre sonra býrakacaðýný söyleyen, 14 Mart vesilesiyle sevginin en iyi ilaç olduðunu belirten bir Bakan’ý aðýrlamak ve TTB’nin geçmiþten bugüne yaptýklarýný aktarmaktan memnuniyet duyacaðýz. Böylece mitingin ana taleplerini de TTB tartýþmasýna hapsetmeyerek 30 bin katýlýmcýya hürmet etmiþ oluruz. Uygun olduklarý en kýsa sürede, hatta haftaya Salý günü miting deðerlendirmesi de yapacaðýmýz Merkez Konseyi toplantýsýnda bütün yönetim olarak hazýr olacaðýmýzý, evsahibi olarak bildirmek isterim.

Elbette arzu ederiz ki; bir hekim Saðlýk Bakaný olarak Üçlü Protokol’deki imzasýný çekmiþ, vakit ayýrýp günlerdir sokaklarda yatýp kalkanlarý anlayýp sevgi göstererek, hepimize bir müjde anlamýnda Adana Numune Hastanesi’ndeki taþeron iþçilerin iþe alýnmalarýný da çözmüþ olarak gelirlerse, gelmelerinin yaný sýra bu gerekçelerle de teþekkürlerimizi bildirir ve memnun oluruz.

Böylece, gereksiz bir TTB tartýþmasýný geçmiþ ve hýzla “saðlýk haktýr; herkese saðlýk güvenli gelecek” perspektifiyle

iþ güvencesi,

gelir güvencesi,

(þiddete, iþ kazlarý ve meslek hastalýklarýna karþý) can güvencesi,

mesleki baðýmsýzlýk baþlýklarýnda her bir kesim için somutlanmýþ, bütünüyle yapýlabilir, gerçekçi taleplerimizi deðerlendirmeye alýrýz.

13 Mart’a gelebilen 30 bini aþkýn, gelemeyen on binlere hürmet ve sevgi bunu gerektirir.

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ

MERKEZ KONSEYÝ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin