Ana Sayfa Görüşler Biz Bildiðiniz Call Center’lardan Deðiliz

Biz Bildiðiniz Call Center’lardan Deðiliz

W-Merhaba Sn. Oðuz Bey, sizi ve Callpex’i kýsaca tanýyabilir miyiz?

OÐ.T.-9 Eylül Üniversitesi Elektrik Mühendisliði bölümünden mezun olup, yüksek lisansýmý Ege Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliði alanýnda yaptým. Biliþim sektöründe 1989 yýlýndan bu yana çalýþýyorum. Callpex bünyesine katýldýðým 2008 yýlýndan bu yana þirketin genel müdürlük görevini yürütüyorum.

Callpex, Ali Sabancý, Haluk Emiroðlu, Prof. Dr. Kemal Cýlýz ve Turgut Gürsoy gibi kurucu ortaklar tarafýndan Þubat 2008’de kuruldu. Yetkin insan kaynaðý, çaðdaþ teknolojik altyapýsý ve etkin süreç yönetimi ile Callpex, perakendeden iletiþime, medikalden ulaþtýrmaya kadar birçok farklý sektöre çaðrý merkezi ve müþteri iliþkileri hizmeti sunuyor.

W-Callpex’in diðer call center’lardan ayrýlan noktalarý var mý?

OÐ.T.-En yeni teknolojilerin uygulayýcýsý olma misyonumuz çerçevesinde kullandýðýmýz geliþmiþ teknolojik altyapýnýn yaný sýra, firmalara müþteri iliþkileri ve toplu iþe alýmlarda ÝK hizmetleri sunuyoruz.

W-Ýlaç ve saðlýk sektörüne yönelik hizmetleriniz nelerdir?

OÐ.T.-Týbbi Satýþ Temsilciliði gibi yüksek oranda talep gören pozisyonlar için saðlýk ve ilaç firmalarýnýn gerçekleþtirdiði toplu iþe alýmlarda, adaylarla iletiþim kurarak, ÝK departmanýnda ek kaynaða gerek duyulmaksýzýn iþe alýmlarýn çok daha kýsa sürede ve etkin biçimde gerçekleþtirilmesini saðlýyoruz.
 
W-ÝK konusunda verdiðiniz destek sanýrým Türkiye için bir ilk, peki dünyada örneði var mý?

OÐ.T-Call center sektörünün geliþtiði ülkelerde, çaðrý merkezleri müþteri iliþkilerinden insan kaynaklarýna kadar pek çok alanda firmalara paket hizmet sunuyor.

W-Bu hizmeti biraz açar mýsýnýz? Kiþileri görmeden nasýl bir iletiþim oluyor ve filtreleme süreci nasýl iþliyor?

OÐ.T.Doðru hedef kitlenin, doðru merkezlere yönlendirilmesini saðlayan bu süreçte, çok daha kýsa sürede çok daha fazla adaya ulaþmak mümkün hale geliyor.

Ýlaç ve saðlýk firmalarý, çok aþamalý olarak gerçekleþtirdikleri toplu iþe alýmlarda adaylara birebir ulaþýp, her aþama ile ilgili davetlerin yapýlmasý ve süreç, pozisyon, þirket hakkýnda sorulara cevap verilmesi gibi önemli noktalarda Callpex’ten destek alýyor.

Callpex tarafýndan ilgili firmaya özel olarak kurulan ekipler, sektörün yaný sýra firma, iþe alým süreci ve adaylardan gelebilecek sorulara karþý detaylý bir eðitime tabi tutuluyor. Süreç boyunca adaylarýn 7/24 ulaþýp yanýt alabileceði operatörler tayin ediliyor.

W-Bu hizmetin özellikle yoðun alým yapan ilaç sektörüne katkýsý nedir ve bu stratejik bir iþbirliði midir?

OÐ.T.-Ek ÝK desteðine gerek kalmaksýzýn, maliyet katkýsý ve zamanýnda iþe alým saðlayan bu süreç, çaðrý merkezi üzerinden kullanýlan özel program ve yazýlýmlar sayesinde adaylarla iletiþimi ve mümkün olduðunca adayýn yüz yüze mülakata katýlmasýný saðlýyor. Böylece iþe alýmýn gerçekleþtirildiði pozisyon için seçenekler artýrýlýyor.

Adaylara ulaþma oraný ve adaylarýn süreçlere katýlýmý artýrýrken, iþe alým sürecini ek ÝK kadrosuna gerek duymaksýzýn kýsaltan bu hizmet, ilaç firmalarýna stratejik avantaj saðlýyor.
 
W-Firmanýzýn hedefleri nedir ve sizce bu sahada baþarýyý getirecek anahtar faktörler nelerdir?

OÐ.T-Callpex olarak sektöre yeni iþ modelleri kazandýrýp, farklýlaþarak müþterilerimize daha çok katma deðer ve operasyonel avantaj sunmayý hedefliyoruz. Ayrýca Anadolu’daki yatýrýmlarýmýza hýz kazandýrarak, istihdama katkýda bulunmak istiyoruz.

Müþteri iliþkileri ve çaðrý merkezi hizmetlerini birbirinin tamamlayýcýsý olarak görmek, call center sektöründe baþarýnýn þartlarý arasýnda yer alýyor. Yeni iþ modellerine ve ortaklýk sistemlerine açýk olmanýn yaný sýra, teknolojinin güncel biçimde takibi ve iþe yarar yeniliklerin benimsenmesi gerekiyor.

W-Yeniliklerinizin daim olmasýný dileriz

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin