Ana Sayfa Görüşler Benlysta® (belimumab)’nýn FDA Onayýn

Benlysta® (belimumab)’nýn FDA Onayýn

GlaxoSmithKline plc(GSK) ve Ýnsan Genom Sciences Þirketi (Nasqad:HGSI); Amerika Gýda ve Ýlaç Kurulunun; standart tedavi gören aktif otoantikor-pozitif sistemik lupus eritematozisli yetiþkin hastalarýn tedavisinde kullanýlmak üzere, Benlysta®’yý kabul ettiðini bildirdi.

Amerika etiketindeki kullaným koþullarý þöyledir: Belimumab’ýn; þiddetli aktif lupus nefrititi veya þiddetli aktif merkezi sinir sistemine sahip olan hastalardaki etkisi henüz tespit edilmemiþ ve madde, diðer biyolojik maddeler ve intravenöz siklofosfomit ile birlikte incelenmemiþtir. Bu sebeple, bu gibi durumlarda belimumab kullanýmý önerilmemektedir.
Ph.D. Baþkaný Moncef Slaoui, GSK Araþtýrma ve Geliþme; Benlysta kullanýmýnýn bazý lupus hastalarý için çok önemli bir etken olduðunu belirtmiþtir. Hastalar, bu kronik hastalýðýn üstesinden gelebilmek için yeni tedavi yöntemleri aramaktadýrlar. Amerika’daki hastalara bu yeni ilacý sunabilmek için HGS ile birlikte çalýþmayý umuyoruz.
HGS’nin baþkan ve genel müdürü olan H.Thomas Watkins; “FDA’nýn da onayýyla, GSK ile birlikte, Benlysta’yý 50 yýlý aþkýn bir süredir sistematik lupus için kullanýlan ilk yeni ilaç olarak Amerika’ya sunuyoruz” demiþ ve sözlerine þöyle devam etmiþti:”Hekimlerin ve hastalarýn iki hafta içerisinde bu yeni tedaviyi kullanabileceðini umuyoruz ve tek gayemiz bu yeni tedavinin sistematik lupus hastalarý üzerinde olumlu etki býrakmasýdýr. ”

kaynak: worldpharmanews

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin